دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 7-80 
بررسی تنوع واژگانی و پیچیدگی نحوی گفتار کودکان9-8 ساله پس از کاشت حلزون شنوایی

صفحه 20-29

10.22038/jpsr.2016.6382

مهدیه توکلی؛ ناهید جلیله وند؛ محمد کمالی؛ یحیی مدرسی؛ مسعود متصدی زرندی


بررسی اضطراب اجتماعی دربزرگسالان مبتلا به لکنت

صفحه 38-44

10.22038/jpsr.2016.6384

محبوبه حسینی نژاد؛ مریم شریف آبادی؛ زهرا قیومی انارکی؛ داوود سبحانی راد؛ احمد پورمحمد