بررسی دید رنگ در بین کارکنان کارخانجات تولید فراورده های نفتی و پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران، ایران

2 دانشیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران، ایران

3 استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
دید رنگ از مهمترین و تاثیرگذارترین توانایی‌های بینایی است. از مشاغلی که دید رنگ در انجام هرچه صحیح‌تر و حرفه‌ای‌تر امور نقش دارد، کار در کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی است که بسیاری از دستورها، پیام‌ها، هشدار‌ها و همچنین نمایشگرهای دستگاه‌های دیجیتالی با نمایش رنگهای متفاوتی بیان می‌گردند. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مواجهات طولانی مدت با فراورده های نفتی و پتروشیمی بر دید رنگ انجام شد.
روش بررسی:
ین مطالعه مقطعی در کارخانجات تولید فراورده‌های پتروشیمی و پالایشگاه نفت که همگی مذکر بودند در بخش‌های صنعتی و اداری انجام شد. این افراد به دو گروه دارای مواجهه به تعداد224 نفر (54%) و بدون مواجهه به تعداد 194نفر (46%) تقسیم شدند. بعد از در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج شامل بیماریهای چشمی، بیماریهای داخلی مانند دیابت، مصرف داروهای نورو توکسینی، حدت بینایی تک چشمی با بهترین اصلاح عیوب انکساری کمتر از 6/10، سن بالای 40 سال،  418 نفر با رضایت کامل در این مطالعه شرکت کردند. ابتدا یک معاینه اپتومتری شامل تعیین حدت بینایی و اصلاح عیوب انکساری و سپس تست دید رنگ بر روی کارکنان بخشهای مختلف انجام شد. تست دید رنگ نیز شامل تست رنگ با صفحات دفترچه ایشی‌هارا (38صفحه‌ای) و چیدمان مهره‌ای تست LD-15 d بود.
یافته‌ها:
اختلال دید رنگ در افراد شاغل در بخشهای صنعتی (گروه با مواجهه مواد شیمیایی) 19 درصد و اختلال دید رنگ افراد شاغل در قسمت اداری (گروه بدون مواجهه با مواد شیمیایی) 6 درصد تعیین شد. میانگین ضریب اغتشاش دید رنگ در گروه دارای مواجهه با مواد شیمیایی 0/16± 1/12 و در گروه بدون مواجهه 0/07±1/03 بوده و در مقایسه با هم تفاوت معنی‌داری دارند (0/03=p).
نتیجه‌گیری:
تفاوت موجود در اختلالات دید رنگ در افراد با مواجهه مواد نفتی و پتروشیمی نسبت به افراد بدون مواجهه تاییدی بر این فرضیه است که مواجهه با مواد شیمیایی مانند مواد فراورده‌های پتروشیمی و نفتی می‌تواند باعث بروز اختلالات دید رنگ اکتسابی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Lee E-H, Eum KD, Cho S-I, Cheong H-K, Paek DM. Acquired dyschromatopsia among petrochemical industry workers exposed to benzene. NeuroToxicology2007; 28(2): 356-63.
2. Jameson D. Theoretical issues of color vision.  Visual Psychophysics: Springer; 1972: 381-412.
3. Guth SL, Massof RW, Benzschawel T. Vector model for normal and dichromatic color vision. J Opt Soc Am 1980; 70(2): 197-212.
4. Dain SJ. Clinical colour vision tests. Clin Exp Optom 2004; 87(4-5): 276-93.
5. Mergler D, Cinbiose, Slikker LWC. Chapter 47 - Behavioral Neurophysiology: Quantitative Measures of Sensory Toxicity.  Neurotoxicology. San Diego: Academic Press; 1995: 727-36.
6. Reed MN, Paletz EM, Newland MC. Gestational exposure to methylmercury and selenium: Effects on a spatial discrimination reversal in adulthood. Neuro Toxicology 2006; 27(5): 721-32.
7. Campagna D, Stengel Bnd, Mergler D, Limasset JC, Diebold Fo, Michard D, et al. Color vision and occupational toluene exposure. Neuro toxicology and Teratology 2001/ 10//; 23(5): 473-80.
8. Urban P, Gobba F, Nerudová J, Lukáš E, Čábelková Z, Cikrt M. Color Discrimination Impairment in Workers Exposed to Mercury Vapor. Neuro Toxicology 2003; 24(4–5):711-6.
9. Iregren A, Johnson A-C, Nylén P. Low-level styrene exposure and color vision in Swedish styrene workers. Environmental Toxicology and Pharmacology 2005; 19(3): 511-6.
10. Lee E-H, Paek D, Kho YL, Choi K, Chae HJ. Color vision impairments among shipyard workers exposed to mixed organic solvents, especially xylene. Neuro toxicology and Teratology 2013; 37: 39-43.
11. Canto-Pereira LHM, Lago M, Costa MF, Rodrigues AR, Saito CzA, Silveira LCL, et al. Visual impairment on dentists related to occupational mercury exposure. Environmental Toxicology and Pharmacology2005; 19(3): 517-22.
12. Iregren A, Andersson Mn, Nylén P. Color Vision and Occupational Chemical Exposures: I. an Overview of Tests and Effects. Neuro Toxicology 2002; 23(6): 719-33.
13.  Geller AM. A table of color distance scores for quantitative scoring of the Lanthony Desaturate color vision test. Neuro toxicology and Teratology 2001/6//; 23(3): 265-7.
14. Jafarzadehpur E, Pilvar N, Mirzajani A, Khalaj M, Khabazkhoob M. Evaluation of prevalence of acquired color vision impairment in detergent factory workers. Rehabilitation Medicine; 2013: 2(1).
15. Geller AM. A table of color distance scores for quantitative scoring of the Lanthony Desaturate color vision test. Neuro toxicol Teratol 2001; 23(3): 265-7.
16. Birch J. Efficiency of the Ishihara test for identifying red‐green colour deficiency. Ophthalmic and Physiological Optics 1997; 17(5): 403-8.
17. Hashemi H, Fotouhi A, Mohammad K. The Tehran Eye Study: research design and eye examination protocol. BMC ophthalmology 2003; 3(1): 8.
18. Modarres M, Mirsamadi M, Peyman GA. Prevalence of congenital color deficiencies in secondary-school students in Tehran. International ophthalmology 1996; 20(4): 221-2.
19. Cavalleri A, Gobba F, Paltrinieri M, Fantuzzi G, Righi E, Aggazzotti G. Perchloroethylene exposure can induce colour vision loss. Neuroscience Letters 1994; 179(1–2): 162-6.
20. Gobba F, Cavalleri A. Color Vision Impairment in Workers Exposed to Neurotoxic Chemicals. Neuro Toxicology 2003; 24(4–5): 693-702.
21. Verriest G. Further studies on acquired deficiency of color discrimination. JOSA 1963; 53(1): 185-97.
22. Cavalleri A, Gobba F. Reversible color vision loss in occupational exposure to metallic mercury. Environmental Research 1998; 77(2): 173-7.
23. Kaufman PL, Levin LA, Adler FH, Alm A. Adler's Physiology of the Eye: Elsevier Health Sciences; 2011.
24. Zrenner E, Riedel K, Adamczyk R, Gilg T, Liebhardt E. Effects of ethyl alcohol on the electrooculogram and color vision. Documental Ophthalmologica 1986; 63(4): 305-12.
25. Hart WM. Acquired dyschromatopsias. Survey of ophthalmology 1987; 32(1): 10-31.
26. Schäper M, Demes P, Kiesswetter E, Zupanic M, Seeber A. Colour vision and occupational toluene exposure: results of repeated examinations. Toxicology Letters 2004; 151(1): 193-202.
27. Paramei GV, Meyer-Baron M, Seeber A. Impairments of Colour Vision Induced by Organic Solvents: A Meta-Analysis Study. Neuro Toxicology 2004; 25(5): 803-16.
28. Ventura DF, Simões AL, Tomaz S, Costa MF, Lago M, Costa MTV, et al. Colour vision and contrast sensitivity losses of mercury intoxicated industry workers in Brazil. Environmental Toxicology and Pharmacology 2005; 19(3): 523-9.
29. Goffeng LO, Kjuus H, Heier MS, Alvestrand M, Ulvestad B, Skaug V. Colour vision and light sensitivity in tunnel workers previously exposed to acrylamide and N-methylolacrylamide containing grouting agents. Neuro Toxicology 2008; 29(1):31-9.
30. Attarchi MS, Labbafinejad Y, Mohammadi S. Occupational exposure to different levels of mixed organic solvents and colour vision impairment. Neuro toxicology and Teratology 2010/10//; 32(5): 558-62.
31. Guest M, D'Este C, Attia J, Boggess M, Brown A, Tavener M, et al. Impairment of color vision in aircraft maintenance workers. International Archives of Occupational and Environmental Health 2011; 84(7): 723-33.
32. Toscano CD, Guilarte TsR. Lead neurotoxicity: from exposure to molecular effects. Brain Research Reviews 2005; 49(3): 529-54.