بررسی فراوانی بیماریهای قارچی سطحی و جلدی شهر نیشابور طی پنج سال، یک مطالعه گذشته نگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار مرکز تحقیقات آلرژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد زیست شناسی، میکروبیولوژی، آزمایشگاه تشخیص طبی نیشابور، مرکز خدمات تخصصی تشخیص طبی، آسیب‌شناسی و ژنتیک، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، نیشابور، ایران

4 کارشناس آزمایشگاه بیمارستان 22 بهمن، نیشابور، ایران

5 استاد مرکز تحقیقات بیماریهای پوست و سالک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
بیماریهای قارچی سطحی و جلدی هنوز از علل مهم عفونتهایی هست که پوست، مو و ناخن را درگیر می‌کنند. این بیماریها به علت آلودگی محیط و عدم رعایت اصول بهداشتی، در مناطق محروم از شیوع بیشتری برخوردار می‌باشند. لذا در مطالعه حاضر یک بررسی گذشته‌نگر در شهر نیشابور برای شناخت میزان فراوانی بیماریهای قارچی سطحی و جلدی انجام گرفت.
روش بررسی:
این مطالعه Cross sectional در یک دوره زمانی 5 ساله (بین سالهای 1393-1388) به بررسی 1281 بیمار ( 48/9%) 627 مذکر و (15/1%) 654 مونث) مشکوک به عفونت های قارچی سطحی و جلدی پرداخت. تشخیص بیماری از طریق آزمایش های میکروسکوپی مستقیم و توسط لام مرطوب با هیدروکسید پتاسیم 15% (KOH) و رنگ‌آمیزی متیلن بلو و گرم انجام شد و سپس داده‌ها توسط نرم افزار SPSS-16  آنالیز شدند.
یافته ها:
از 1281 بیمار مشکوک، (15%) 196 نفر مبتلا به بیماری های قارچی سطحی و جلدی بودند. فراوانی هر کدام از این بیماری ها بترتیب شامل درماتوفیتوزیس 74/5% (146 مورد)، اونیکومایکوزیس 12/2% (24 مورد)، تیناورسیکالر 8/8% (17 مورد)، اریتراسما 3/5% (7مورد) و کاندیدیازیس جلدی 1‌% (2 مورد) بودند. در ضمن، گروه سنی 40-31 سال (21/4%) دارای بالاترین فراوانی بودند.
نتیجه‌گیری:
این مطالعه نشان داد که بیماریهای قارچی سطحی و جلدی بویژه درماتوفیتوزیس (کچلی‌ها) سهم مهمی را در بین بیماریهای پوستی در این منطقه دارا می‌باشند. بیشترین فراوانی این بیماریها یکی در اواخر اردیبهشت تا آخر مرداد و دیگری اوایل شهریور تا اواخر آذر ماه بود. بنابراین مطالعات اپیدمیولوژیک و تشخیص دقیق بیماریهای قارچی پوستی می‌تواند در پیشگیری و درمان موثر آنها کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Induruwa I, Constantinescu CS, Gran B. Fatigue in Multiple Sclerosis - A Brief Review. Journal of the Neurological Sciences 2012; 323(1-2): 9-15.
2. Ford H, Trigwell P, Johnson M. The Nature of Fatigue in Multiple Sclerosis. J Psychosomatic Research 1998; 45(1): 33-8.
3. Krupp LB, Alvarez LA, LaRocca NG, Scheinberg LC. Fatigue in Multiple Sclerosis. Arc Neurol 1988; 45(4): 435-7.
4. Egner A, Phillips VL, Vora R, Wiggers E. Depression, Fatigue and Health-related Quality of Life among People with Advanced Multiple Sclerosis: Results from an Exploratory Tele rehabilitation Study. Neurorehabilitation 2003; 18: 125–133.
5. Marrie RA. Environmental Risk Factors in Multiple Sclerosis Etiology. Lancet Neurology 2004; 3: 709–718.
6. Higginson IJ, Hart S, Silber E, Burman R, Edmonds P. Symptom Prevalence and Severity in People severely Affected by Multiple Sclerosis. J Palliative Care 2006; 22: 158–165.
7. Osborne TL, Turner AP, Williams RM et al. Correlates of Pain Interference in Multiple Sclerosis. Rehabilitation Psychology 2006; 51: 166–174.
8. Attarian HP, Brown KM, Duntley SP, Carter JD, Cross AH. The Relationship of Sleep Disturbances and Fatigue in Multiple Sclerosis. Arc Neurol2004; 61: 525–528.
9. Pittion-Vouyovitch S DM, Guillemin F, Vandenberghe N, Anxionnat R,Vespignani H. Fatigue in Multiple Sclerosis is Related to Disability, Depression and Quality of Life. J Neurolo Scie 2006; 243(1-2): 39-45.
10. Krupp LB. The Most Common Complaints: Fatigue. Philadelphia: Butterworth Heinemann_ Elsevier; 2003.
11. Bethoux F. Fatigue and Multiple Sclerosis. J Annrmp 2006; 355-360.                                            
12. Schwartz CE, Coulthard Morris L, Zeng Q. Psychosocial Correlates of Fatigue in Multiple Sclerosis. Arch Phys Med Rehabil 1996; 77: 165-170.
13. Wood B, van der Mei IA, Ponsonby AL, Pittas F, Quinn S, et al. Prevalence and Concurrence of Anxiety, Depression and Fatigue Over Time in Multiple Sclerosis. Mult Scler 2013; 19(2): 217-24.
14. Shah A. Fatigue in Multiple Sclerosis.Phys Med RehabilClin N 2009; 363-372.
15. Tellez N, Alonso J, Rio J, Tintore M, Nos C, Montalban X, et al. The Basal Ganglia: A Substrate for Fatigue in Multiple Sclerosis. Neuroradiology 2008; 50: 17-23.
16. Cote I, Trojan DA, Kaminska M, Cardoso M, Benedetti A, Weiss D, et al. Impact of Sleep Disorder Treatment on Fatigue in Multiple sclerosis. Mult Scler 2013; 19(4): 480-9.
17. Cameron MH, Peterson V, Boudreau EA, Downs A, LoveraJ, et al. Fatigue Is Associated with Poor Sleep in People with Multiple Sclerosis and Cognitive Impairment. Mult Scler Int 2014; 2014: 1-5.
18. Veauthier C GG, Radbruch H, Gottschalk S, Wernecke, Paul F. Treatment of Sleep Disorders May Improve Fatigue in Multiple Sclerosis. Clinical neurology and neurosurgery 2013; 13.
19. Neau JP PJ, Auche V, Mathis S, Godeneche G, Ciron J, et al. Sleep Disorders and Multiple Sclerosis: A Clinical and Polysomnography Study. Eur Neurol 2012; 68(1): 8-15.
20. Kargarfard M, Eetemadifar M, Mehrabi M, Maghzi AH, Hayatbakhsh MR. Fatigue, Depression, and Health-Related Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis in Isfahan, Iran. Eur Neurol 2012; 19(3): 431-7. Epub 2011/10/05.
21. MS Council for Clinical Practice Guidelines. Fatigue and Multiple Sclerosis: Evidence Based Management Strategies for Fatigue in Multiple Sclerosis. Paralyzed Veterans of America; 1998 (33p).
22. Braley TJ, Ronald D, Chervin MD. Fatigue in Multiple Sclerosis: Mechanisms, Evaluation, and Treatment. Sleep 2010; 33(8): 1061-7.
23. Lapierre Y, Hum S. Treating Fatigue . Int MS J 2007; 14(2): 64-71.
24. Krupp. LaRocca NG, Muir-Nash J, Steinberg AD. The Fatigue Severity Scale: Application to Patient with Multiple sclerosis .and Lupus Erythematosus. Arch Neurol 1989; 46: 1121-1123
25. Shahvarughi Farahani A, Azimian M,  Fallahpour M,  Karimlou M. Evaluation of Reliability and Validity of the Persian Version of Fatigue Severity Scale (FSS) Among Persons with Multiple Sclerosis. Rehabilitation. 2013; 13(4): 84-91. [Persian]
26. Fisk J. Scaling and Scoring of the Fatigue Impact Scale Version 2(FIS) 2009; 1-4.
27. Mathiowetz V. Test-retst Reliability and Convergent Validity of the Fatigue Impact Scale for Persons with Multiple Sclerosis. AJOT 2003; 57: 389-395
28. Armutlu K, Keser I, Korkmaz W, Akbiyik DI, Sumbuloglu V, et al. Psychometric Study of Turkish Version of Fatigue Impact Scale in multiple Sclerosis Patients. Neurological Sciences 2007; 255: 64-68
29. Heidari M AM, Salehi M, Nabavi SM. Survey Validity of Translation for Persian and Cultural Adaptation of Fatigue Impact Scale (FIS) questionnaire in Multiple Sclerosis Patients in Iran. Journal Of Modern Rehabilitation 2013; 6(3): 20-9. [Persian]
30. Kos D, Nagles G, DHooghe MB, et al. A Rapid Screening Tool for Fatigue Impact in Multiple Sclerosis. BMC Neurol 2006; 6: 1-8.
31. Stankoff B, Waubant E, Confavreux C, et al. Modafinil for Fatigue in MS: A Randomized Placebo-Controlled Double-Blind Study. Neurology 2005; 64: 1139-43.
32. Pozzilli C, Prosperini L, Sbardella E, et al. Interferon After 10 Years in Patients with Multiple Sclerosis. NeurolSci 2006; 27(Suppl 5): S369–72.
33. Patti F, Ciancio MR, Cacopardo M, Reggio E, Fiorilla T, et al. Effects of a Short Outpatient Rehabilitation Treatment on Disability of Multiple Sclerosis Patients. A Randomised Control Trial J Neurol 2003; 250: 861-6.
34. . Patti F, Ciancio MR, Reggio E, Lopes R, Palermo F, et al. The Impact of Outpatient Rehabilitation on Quality of Life in Multiple Sclerosis J Neurol 2002; 249: 027-33.
35. Lee D, Newell R, Ziegler L, Topping A. Treatment of Fatigue in Multiple Sclerosis: A Systematic Review of the Literature. Int J Nursing Practice 2008; 14: 81–93.
36. EbrahimiAtri A, Saeedi M, Sarvari F, Khorshid Sokhangooy M. Effect of Aquatic Exercise Program on Fatigue in Women with Multiple Sclerosis. J MazandUniv Med Sci 2012; 22(94): 54-61. [Persian]
37. Oken BS, Kishiyama S, Zajdel D, et al. Randomized Controlled Trial of Yoga and Exercise in Multiple Sclerosis. Neurology 2004; 62(11): 2058–64.
38. Schwid SR, Petrie MD, Murray R, Leitch J, Bowen J, Alquist A, et al. A Randomized Controlled Study of The acute and Chronic Effects of Cooling Therapy for MS. Neurology 2003; 60: 1955-60.
39. Catalan M, DeMichiel A, Bratina A, Mezzarobba S, Pellegrini L, et al. Treatment of Fatigue in Multiple Sclerosis Patients: A Neurocognitive Approach Hindawi 2011.
40. Ghahari, S., Packer, T.L., &Passmore, A. Development, Standardisation and Pilot Testing of An Online Fatigue Self-management Program. Disability and Rehabilitation 2009; 31(21): 1762-1772.
41. Ghahari, S., Packer, T., & Passmore, A. Effectiveness of an online fatigue self-management program: An RCT. In Canadian Association of Occupational Therapists National Conference 2010, Halifax, Nova Scotia, Canada.
42. Ghahari, S. & Packer, T. L. Effectiveness of online and face to face fatigue self- management programmes for adults with neurological conditions. Disability and Rehabilitation2012. doi: 10.3109/09638288. 2011. 613518.