بررسی زیرساخت های لازم برای پیاده سازی فناوری پزشکی از راه دور در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 مربی فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

4 مربی آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

چکیده

هدف:
امروزه با توجه به اهمیت ارائه مراقبتهای سلامت در مناطق دور افتاده ایجاد بسترهایی برای همکاری، آموزش و مشاوره از راه دور برای بیمارستانها امری ضروری است. در پژوهش حاضر، زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی فناوری پزشکی از راه دور در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفته است.
روش بررسی:
پژوهش حاضر از توع توصیفی - تحلیلی بود. جامعه پژوهش را ریاست، کلیه پزشکان فوق تخصص و مسئولان واحد فناوری اطلاعات بیمارستانها تشکیل می‌دادند و حجم نمونه با حجم جامعه برابر بود. ابزار جمع‌آوری داده پرسشنامه استانداردی بود که روایی آن توسط اساتید و متخصصین این رشته و همچنین پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (87%) مورد بررسی گرفت. از نرم‌افزار آماری SPSS برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید.
یافته‌ها:
بر اساس یافته‌های پژوهش، مشکلات بیمه و بازپرداخت (89/1 درصد)، هزینه‌های اولیه زیرساخت (82/6 درصد) و کمبود کادر فنی (80/4 درصد) بعنوان اساسی‌ترین موانع زیرساختی برای فناوری پیاده‌سازی پزشکی از راه دور بود که برای غلیه بر این مشکلات، آموزش کارکنان، تامین هزینه های لازم برای زیرساخت‌های فنی، استخدام نیروهای فنی، ارائه مراقبت و انجام اعمال جراحی اولویتهای کاربرد فناوری پزشکی از راه دور معرفی شدند.
نتیجه‌گیری:
علیرغم وجود فرهنگ اجرائی مطلوب، بیمارستانهای مورد بررسی زیرساختهای لازم برای پیاده‌سازی فناوری پزشکی از راه دور را نداشته و قادر به ارائه خدمات پزشکی از راه دور نبودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Mehraeen E, Safdari R, Ghazi Saeedi M. The Security Challenges of Hospital Information System. Indian Journal of Applied Research 2015; 5(7): 312-14.
 2. Mehraeen E, Ahmadi M, Shajarat M, Khoshgam M. Assessment of hospital information system in selected hospitals in tehran. Payavard Salamat 2013; 6(6): 458-466. [Persian]
 3. Haghighi M, Alipour J, Mastaneh Z, Mouseli L. Feasibility study of telemedicine implementation in Hormozgan University of medical sciences. Hormozgan Medical Journal 2010; 2: 128-137.[Persian]
 4. Zain JM. Threats and challenges in securing telemedicine system. Int J Med Inform 2006; 15(2): 1-7.
 5. Hosseinian V, Ayatollahi H, Haghani H, Mehraeen E. Requirements of Information Security in a Telemedicine Network: Review of IT Managers' Opinion. Journal of Paramedical Science and Rehabilitation 2015; 4(2):31-40.[Persian]
 6. Hafezi Rashti M, Moeid Rezai Sh. The role of ICT in Telemedicine Information Exchange. Homa Health 2008; 26: 11-14. [Persian]
 7. Behbahani S, Karimi Moridani M. Telemedicine everything we need to know. Biomedical Engineering; 145: 33-35. [Persian]
 8. Ali A, Hafez S, Faisal M. Successes and Challenge in the Impelementation and Application of Telemedicine in Eastern Proince of Saudi Arabia. Perspectives in Health Information Management 2012; 9: 1-27. [Persian]
 9. Gholamhoseyni L, Sadeghi M, Mehrabi N. Practical aspects of telemedicine. Journal of Military Paramedical Faculty the Islamic Republic of Iran 2008; 3(1): 37.[Persian]
 10. Dargahi H, Razavi M. The role of organizational culture in impelenting telemedicine technology in healthcare centers Tehran university of Medical Scinces 1382-1383. Journal of Medical Faculty 2011; 2: 99-107. [Persian]
 11. Rubegni P,Nami N, Cevenini G, Poggiali S, Hoffmann R, Massone C, et al. Geriatric teledermatology: store and forward vs face-to-face examination. J Eur Acad Dermatol Venereol 2011; 1334-9.
 12. Warshan EM, Lederle F, Girll J, Gravely A, Bangerter A, Fortier L, et al. Accuracy of teledermatology for pigmented neoplasms. J Am Acad Dermatol. 2010; 62(2): 319-31.
 13. Nehmatollahi M, Abhari SH. Assessing the Information and Communication Technology Infrastructures of Shiraz University of Medical Sciences in order to  Implement the Telemedicine System in 2013. Magazine of Elerning Distribution in Academy 2014; 5(2) 47. [Persian]
 14. Soltanzadeh L, Taheri A, Rabiee M. Attitude for diabetic patient's telecare. Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences 2014; 11(8): 569-564. [Persian]
 15. Jennett P, Yeo M, Pauls M, Grahom J. Organizational readiness for telemedicine: implications for success and failure. J Telemed Telecare 2003; 9: 27-30.
 16. Esmailzadeh, H, Doshmangir L, Tafazoli M. Key factors influencing the use of telemedicine technology in Iran: Expert›s View Points. Teb o Tazkie 2013; 22(3): 51. [Persian]
 17. Kimberly AS, et al. Hospital Views of Factors Affecting Telemedicine Use. Rural Policy Brief 2015; 5:1-4.
 18. Cook R. (). Exploring the benefits and challenges of telehealth. Nursing Times 2012; 108(24): 16-18.