دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر 1395 
ارزیابی حساسیت بینایی محیطی و مرکزی در نزدیک بینی خفیف و متوسط

صفحه 18-23

10.22038/jpsr.2016.7350

امیرحسین میرفندرسکی؛ علی میرزاجانی؛ محمدرضا منصوری؛ مهدی خبازخوب


بازشناسی همخوان‌های خیشومی در نویز همهمه

صفحه 34-41

10.22038/jpsr.2016.7355

علی محمدزاده؛ سیده زینب نورالدینی؛ نازیلا صندوقدار


مقاله مروری

مروری بر مکانیسم حساسیت کانتراست رنگی و غیر رنگی

صفحه 93-103

10.22038/jpsr.2016.7359

جواد هرویان شاندیز؛ هادی استادی مقدم؛ ریحانه اکبرزاده؛ زینب دانش؛ زهرا بهروزفر؛ منیره محجوب؛ نگاره یزدانی