بررسی قابلیتهای سیستم اطلاعات آزمایشگاه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، کارشناس مسئول مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی، معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،تهران، ایران

3 کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، بیمارستان و زایشگاه فلسفی، گرگان، ایران

چکیده

هدف:
یکی از زیر مجموعه‌های سیستم اطلاعات بیمارستانی، سیستم اطلاعات آزمایشگاه است که از آن برای درخواست آزمایشات، کمک به پردازش نمونه‌ها، دریافت نتایج از آنالایزرها و تهیه و ارسال گزارشها استفاده می‌شود. علیرغم تمام مزایایی که این سیستمها دارند مشکلاتی نیز در پیاده‌سازی و بکارگیری آنها وجود دارد. لذا در این پژوهش به بررسی قابلیتهای سیستم اطلاعات آزمایشگاه  بیمارستانهای آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی مشهد در سال 1392 پرداخته شده است.
روش بررسی:
مطالعه حاضر  از نوع توصیفی – مقطعی بود که  بر روی سیستم اطلاعات آزمایشگاه بیمارستانهای آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1392 انجام شد. در این مطالعه قابلیتهای ضروری سیستم اطلاعات آزمایشگاه از طریق بررسی متون، شاخصهای ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی وزارت بهداشت (نسخه 4/3) و بررسی نظرات کاربران نهایی تعیین گردید و سپس در بیمارستانهای تحت مطالعه بر اساس چک لیست محقق ساخته جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از تعیین فراوانی و آمار توصیفی انجام پذیرفت.
یافته‌ها:
براساس ارزیابی انجام شده مشخص گردید که سیستم اطلاعات آزمایشگاه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  مشهد در (58/8) موارد قابلیتهای مورد نظر را داراست. تقسیم‌بندی قابلیتها در سه دسته الف) فرآیند آزمایشگاهی ب)گزارشات مالی و ج) گزارشات مدیریتی نشان داد که سیستم اطلاعات آزمایشگاه مورد بررسی در بخش مربوط به فرآیند آزمایشگاهی 52/7 درصد در گزارشات مالی  صد در صد و در بخش گزارشات مدیریتی 66/6 درصد از قابلیتهای مطلوب را دارا بود.
نتیجه گیری:
با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر قابلیتهای سیستم اطلاعات آزمایشگاهی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در برخی موارد با وضعیت مطلوب فاصله دارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد. لذا به منظور  ارتقاء و افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی بهتر است قابلیتهایی از جمله ارتباط سیستم اطلاعات آزمایشگاه با سایر سیستمهای اطلاعاتی، کنترل کیفیت آزمایش، اولویت قرار دادن گروه‌های خاص بیماران در سیستم لحاظ گردد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Ajami S, Tavakoli Moghadam O. The study of information management system of medical records office in Kashani hospital based on the existing standards. Health Inf Manage 2006; 3(1): 63-72. [Persian]
 2. Agharezaei Zh. Developing a Clinical Decision Support System for reducing the probability of Pulmonary Embolism and Deep Venous Thrombosis and assessing the physicians and the nurses attitude about the system [diseration]. Tehran, Iran: School of Biomedical Engineering, Amirkabir University of Technology; 2012: 150. [Persian].
 3. Hamborg KC, Vehse B, Bludau HB. Questionnaire based usability evaluation of hospital information systems. Electronic journal of information systems evaluation 2004; 7(1): 21-30.
 4. Kazmierczak SC. Laboratory quality control: using patient data to assess analytical performance. Clin Chem Lab Med 2003; 41(5): 617-27.
 5. Snydman LK, Harubin B, Kumar S, Chen J, Lopez RE, Salem DN. Voluntary electronic reporting of laboratory errors: an analysis of 37,532 laboratory event reports from 30 health care organizations. Am J Med Qual 2012; 27(2): 147-53.
 6. Leen TK, Erdogmus D, Kazmierczak S, editors. Statistical error detection for clinical laboratory tests. Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society; 2012.
 7. Mc Clatchy KD. Clinical Laboratory Medicine. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2002.
 8. Evaluation Framework for Hospital Information Systems (HIS). Office of Statistics and Information Technology [internet], Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2010 [cited 2012 Oct 23]. Available from: http: // www. behdasht. gov. ir/ uploads/101_1475_HIS_Evaluation.pdf.  [Persian]
 9. Wolper LF. Health Care Administration: Planning, Implementing and Managing Organized Delivery System. 4th ed. Sudbury, MA: Jones and Bertlett; 2004.
 10. Tietz NW. Foundamentals of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 1987.
 11. Harrison JP, McDowell GM. The role of laboratory information systems in healthcare quality improvement. International journal of health care quality assurance 2008; 21(7): 679-91.
 12. Park WS, Yi SY, Kim SA, Song JS, Kwak YH. Association between the implementation of a laboratory information system and the revenue of a general hospital. Arch Pathol Lab Med. 2005; 129(6): 766-71.
 13. Wikipedia, the Free Encyclopedia. Laboratory Information System [internet]. Wikipedia 2009. [Cited 2009 July 28]. Available from: .http://en.wikipedia.org/wiki/laboratory_information_system.
 14. Henry BJ, Davey R, Herman CJ, McPherson RA, Pincus MR, Threatte GA, et al. Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 20th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2001.
 15. American Society of Cytopathology. Cervical Cytology Practice Guideline [internet]. New York: American Society of Cytopathology 2000 [cited 2000 Nov 10]. Available from: http://www. cytopathology.org/website/article.asp?id=388.
 16. Wyatt J, Wyatt S. When and how to evaluate health information systems? Int J Med Inform 2003; 69(2): 251-9.
 17. Brender J. Handbook of Evaluation Methods for Health Informatics. United States of America: Elsevier; 2006.
 18. Thyvalikakath TP, Monaco V, Thambuganipalle HB, Schleyer T. A usability evaluation of four commercial dental computer-based patient record systems. J Am Dent Assoc 2008; 139(12): 1632-42.
 19. Asadi F, Moghaddasi H, Mastaneh Z. Situation Analysis of Hematology Information Systems in 80Educational - Therapeutic Hospital Laboratories of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences.Health Information Management 2009; 6(1): 21. [Persian]
 20. Wager KA, Lee DBA FW, Glaser JP, Burns LR. Managing Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health Care Executives.United States of America: John Wiley & Sons; 2005.
 21. Blaya JA, Shin SS, Yale G, Suarez C, Asencios L, Contreras C, et al. Electronic laboratory system reduces errors in National Tuberculosis Program: a cluster randomized controlled trial. Int J Tuberc Lung Dis 2010; 14(8): 1009-15.
 22. Doreen N, Kayla G, Donald M, et al. Toward an evaluation framework for electronic health records initiatives: A proposal for an evaluation framework. Health and the Information Highway Division, Canada: Health; 2004.
 23. Carraro P, Plebani M. Errors in a Stat Laboratory: Types and Frequencies 10 Years Later. Clin Chem. 2007; 53(10): 1338-42.
 24. Kaplan LA, Kazmierczak E. Clinical chemistry: theory, analysis, correlation: 4nd ed. Mosby; 2003.
 25. Yazdian MR. Introduction to Laboratory. Tehran: Omid Publication Office; 1997. [Persian]
 26. O’Brien JA. Introduction to Information Systems. 9th ed. Columbus, OH: McGraw- Hill; 200.