اثر کفی طبی قوس دار به همراه گوه خارجی بر گشتاور نزدیک کنندگی بخش داخلی زانوی بیماران مبتلا به استئوآرتریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی عضو هیات علمی گروه ارتوپدی فنی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 دانشیار گروه ارتوپدی فنی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
استئوآرتریت زانو شایع است و سالیانه تعداد زیادی از افراد را مبتلا می‌سازد. درمان استئوآرتریت زانو به دو شیوه درمان جراحی و غیر جراحی است. استفاده از زانو بند و کفی‌های طبی در درمان غیر جراحی رایج است. هدف تحقیق حاضر ارزیابی تأثیر یک مدل کفی طبی قوس دار همراه با گوه خارجی بر متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی مفصل زانو حین راه رفتن بود.
روش بررسی:
تعداد 10 آزمودنی با استئوآرتریت بخش داخلی زانو به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس با دامنه سن 30 تا 60 سال، میانگین قد14/20±176/10 سانتیمتر و میانگین وزن6/3±75/5 کیلوگرم در این تحقیق نیمه تجربی شرکت کردند. جهت اندازه‌گیری متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی راه رفتن از یک صفحه‌ی نیروی Kistler و 7 دوربین آنالیز حرکت پرسرعت با فرکانس نمونه‌برداری 100 هرتز استفاده شد. کلیه متغیرها حین راه رفتن در دو حالت با کفی قوس دار همراه با گوه خارجی و با پای برهنه ثبت گردید.
یافته‌ها:
میانگین سرعت راه رفتن با کفی طبی3/10±63/10 میلیمتر بر ثانیه بود که هیچگونه تفاوت معنی‌داری با راه رفتن با پای برهنه نداشت (0/42=p). حداکثر قله اول نیروی عمودی عکس‌العمل سطح وارد شده به مفصل زانو 0/55N/BW به طور قابل توجهی حین استفاده از کفی افزایش پیدا کرد (0/03=p). گشتاور نزدیک‌کنندگی(adductory) وارد شده به مفصل زانو حین راه رفتن با کفی 0/05± 0/45 نیوتن‌متر بدست آمد که به طور معنی‌داری کمتر از راه رفتن بدون کفی بود (p>0/01).
نتیجه‌گیری:
کفی قوس‌دار همراه با گوه خارجی، گشتاور نزدیک‌کنندگی وارده به مفصل زانو را کاهش داد. کاهش گشتاور نزدیک‌کنندگی با کاهش نیروهای اعمال شده به بخش داخلی مفصل زانو همراه است. بنابراین می‌توان گفت استفاده از کفی قوس‌دار، به خاطر کاهش گشتاور نزدیک‌کنندگی، به کاهش درد و تسهیل راه رفتن بیماران مبتلا به استئوآرتریت می‌انجامد. پیشنهاد می‌شود متخصصان توانبخشی کفی حاضر را جهت کاهش درد زانو به بیماران مبتلا به استئوآرتریت تجویز کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Yanbaeva DG, Dentener MA, Creutzberg EC, Wesseling G, Wouters EF. Systemic Effects of Smoking. Official publication of the American College of Chest Physicians. Chest 2007; 131 (5):1557-1566.
 2. Espinosa J, Bravo P, Baron MG. Influence of tobacco on laryngeal carcinoma in Spain. Neoplasma, 1992; 39 (5): 319-22.
 3. Marcotullio D, Magliulo G, Pezone T. Reinke’s edema and risk factors: clinical and histopathologic aspects. Am J Otolaryngol 2002; 23 (2): 81-84.
 4. Garnett JD. Tobacco and laryngeal pathology. W V Med J 2001; 97 (1): 13-16.
 5. Hashibe M, Bofetta P, Zaridze D, Shangina O, Szeszenia-DabrowskaN, Mates D. Contribution of tobacco and alcohol to the high rates of squamous cell carcinoma of the supraglottis and glottis in central Europe. Am J Epidemiol 2007; 165 (7):814-20.
 6. Sataloff RT. Professional VOICE, The science and art of clinical care. Third edition, Vol I. Singular publishing group; 2005: 9-12.
 7. Lee L, Stemple JC, Geiger D, Goldwasser R. Effects of environmental tobacco smoke on objective measures of voice production. The Laryngoscope 1999; 109(9):1531-4.
 8. Damborenea Tajada J, Fernández Liesa R, Llorente Arenas E, Naya Gálvez MJ, Marín Garrido C, Rueda Gormedino P, Ortiz García A. [The effect of tobacco consumption on acoustic voice analysis]. Acta Otorrinolaringol Esp 1999; 50(6): 448-52.
 9. Lin CC, Wang KL, Lien HC, Liang MT, Yen TT, Wang JP, Liu SA, Wang CC. Association of heartburn and laryngopharyngeal symptoms with endoscopic reflux esophagiti, smoking, and drinking. Otolaryngology—head and neck surgery: official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck surgery 2009; 141 (2): 264-71.
 10. Nwaorgu OG, Onakoya PA, Ibekwe TS, Bakari A. Hoarseness in adult Nigerians: a University College Hospital Ibadan experience. Nigerian journal of medicine: journal of the National Association of Resident Doctors of Nigeria 2004;13(2):152-5.
 11. Wan P, Huang Z. The effect of smoke and alcohol abuse to voice. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi 2008;22(15):686-7.
 12. Vincent l, Gilbert HR. The effects of cigarette smoking on the female voice. Logoped Phoniatr Vocol 2012; 37 (1): 22–32.
 13. Dirk L, Braun A, Voice parameter changes in smokers during abstinence from cigarette smoking. Proc. of International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS XVII), HongKong, China,Hong Kong 17-21 Aug 2011. 588-590. www. Internationalphoneticassociation.org
 14. Mohamadi O, Sadolahi A, Ghorbani R. Effects of smoking cigarette on some acoustic voiceparameters and elements of speech pattern of male subjects, Koomesh Spring 2011; 12(3): 253-258.
 15. Saki N, Saki Gh, Maasoomi SA, Rahim F, Mostofi NE, Nikakhlagh S. Effect of smoking Tobacco in the etiology of cancer of larynx in Khuzestan. Jentashapir 2012; 2(3): 99-103.
 16. Hamdan AL, Sibai A, Oubari D, Ashkar J, Fuleihan N. Laryngeal findings and acoustic changes in hubble-bubble smokers. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010; 267(10): 1587-1592.
 17. Sakae FA, Imamura R, Sennes LU, Mauad T, Saldiva PH, Tsuji DH. Disarrangement of collagen fibers in Reinke’s edema. The Laryngoscope 2008; 118(8): 1500-3.
 18. Wiskirska-Woznica B, Obrebowski A, Swidzinski, Wojnowski W, Wojciechowska A, Przeglad Lekarski. Effect of smoking on phonation 2004; 61(10): 1068-70.
 19. Gonzalez J, Carpi A. Early effects of smoking on the voice: a multidimensional study. Med Sci Monit 2004; 10(12): CR649-56.
 20. Murphy CH, Doyle PC: The effects of cigarette smoking on voice-fundamental frequency. Otolaryngol Head Neck Surg 1987; 97(4): 376-80.