دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، دی 1395 
تغییرات رفرکتیو بعد از جایگذاری مایورینگ

صفحه 16-22

مسعود خرمی نژاد؛ محسن قربانی؛ محمد آقازاده امیری؛ مهدی خداپرست؛ فرشاد عسکری زاده؛ مهدی طباطبایی؛ فروزان نارویی نوری


بررسی رابطه ی بین میزان آگاهی و سطح اضطراب قبل از عمل در بیماران کاندید عمل جراحی مغز و اعصاب

صفحه 33-42

خلیل کیمیافر؛ معصومه سرباز؛ پریسا ناصری؛ سعیده احمدی سیماب؛ فاطمه اباذری


اثر تعدیل اطلاعات آوران حسی (بینایی، دهلیزی، حس عمقی) بر تعادل افراد قطع عضو زیر زانو

صفحه 59-67

محیا محمد تقی؛ پریسا حجازی دینان؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ بهزاد امینی