دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، دی 1395 
تغییرات رفرکتیو بعد از جایگذاری مایورینگ

صفحه 16-22

10.22038/jpsr.2016.7829

مسعود خرمی نژاد؛ محسن قربانی؛ محمد آقازاده امیری؛ مهدی خداپرست؛ فرشاد عسکری زاده؛ مهدی طباطبایی؛ فروزان نارویی نوری