مقایسه شاخصهای آکوستیک صوتی افراد سیگاری و غیر سیگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، آسیب‌شناس گفتار و زبان و عضو هیئت علمی گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم‌توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، آسیب‌شناس گفتار و زبان، دانشکده علوم‌توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
مصرف سیگار به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در ایجاد ضایعات حنجره و اختلالات صوتی شناخته می‌شود. حنجره و صوت گفتار را قابل شنیدن می‌کنند. ارتباط گفتاری نقش مهم و غیرقابل انکاری در زندگی انسان دارد. بررسی تاثیر سیگار بر وضعیت صوت سیگاریها از منظر پیشگیری، درمان و توانبخشی ضرورت دارد.
روش بررسی:
مطالعه حاضر از نوع مقطعی و بر روی 45 فرد سیگاری مراجعه کننده به مرکز ترک سیگار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (34 مذکر و 11 مونث) با میانگین سنی (9/7±38/4) و 32 نفر غیرسیگاری (19 مذکرو 13 مونث) بامیانگین سنی (7/8±28/43) انجام شد. جهت تجزیه وتحلیل شاخصهای آکوستیک واکه /a/ به مدت 5 ثانیه تولید و با نرم افزار MDVP فرکانس پایه و تغییرات آن، جیتر، شیمر، تغییرات دامنه شدت صوت و نسبت نویز به هارمونی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: 
نتایج نشان داد که شاخص‌هایF0،Fmin  در افراد سیگاری کاهش یافته و با افراد غیرسیگاری تفاوت معناداری دارد (0/05>p). مقدارNHR، میانگینvAm ، میانگینAtri ، میانگین vF0 در افراد سیگاری به طور معنی‌داری بالاتر از افراد غیرسیگاری است (0/05>p). همچنین بررسی ارتباط تعداد نخ سیگار مصرفی در روز نشان داد که این عامل با شاخصها‌یF0 (0/010=p، 0/374-=r) و Fmin (0/004=p، 0/423-=r) و همبستگی معناداری دارد اما با سایر شاخصهای اکوستیک صوتی همبستگی معناداری ندارد.
نتیجه‌گیری:
شاخصها‌ی آکوستیکی صوت در افرادی که مدت طولانی سیگار مصرف می‌کردند به طور معناداری نشان‌دهنده اختلال در عملکرد حنجره و صوت آنها می‌باشد. مصرف سیگار به مقدار 15 نخ در روز و مدت زمان بیشتر از 10 سال می‌تواند تاثیرات مشخصی را بر روی حنجره و در نتیجه شاخصهای صوتی گذاشته و منجر به اختلال در صوت شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Yanbaeva DG, Dentener MA, Creutzberg EC, Wesseling G, Wouters EF. Systemic Effects of Smoking. Official publication of the American College of Chest Physicians. Chest 2007; 131 (5):1557-1566.
 2. Espinosa J, Bravo P, Baron MG. Influence of tobacco on laryngeal carcinoma in Spain. Neoplasma, 1992; 39 (5): 319-22.
 3. Marcotullio D, Magliulo G, Pezone T. Reinke’s edema and risk factors: clinical and histopathologic aspects. Am J Otolaryngol 2002; 23 (2): 81-84.
 4. Garnett JD. Tobacco and laryngeal pathology. W V Med J 2001; 97 (1): 13-16.
 5. Hashibe M, Bofetta P, Zaridze D, Shangina O, Szeszenia-DabrowskaN, Mates D. Contribution of tobacco and alcohol to the high rates of squamous cell carcinoma of the supraglottis and glottis in central Europe. Am J Epidemiol 2007; 165 (7):814-20.
 6. Sataloff RT. Professional VOICE, The science and art of clinical care. Third edition, Vol I. Singular publishing group; 2005: 9-12.
 7. Lee L, Stemple JC, Geiger D, Goldwasser R. Effects of environmental tobacco smoke on objective measures of voice production. The Laryngoscope 1999; 109(9):1531-4.
 8. Damborenea Tajada J, Fernández Liesa R, Llorente Arenas E, Naya Gálvez MJ, Marín Garrido C, Rueda Gormedino P, Ortiz García A. [The effect of tobacco consumption on acoustic voice analysis]. Acta Otorrinolaringol Esp 1999; 50(6): 448-52.
 9. Lin CC, Wang KL, Lien HC, Liang MT, Yen TT, Wang JP, Liu SA, Wang CC. Association of heartburn and laryngopharyngeal symptoms with endoscopic reflux esophagiti, smoking, and drinking. Otolaryngology—head and neck surgery: official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck surgery 2009; 141 (2): 264-71.
 10. Nwaorgu OG, Onakoya PA, Ibekwe TS, Bakari A. Hoarseness in adult Nigerians: a University College Hospital Ibadan experience. Nigerian journal of medicine: journal of the Nationa Association of Resident Doctors of Nigeria 2004; 13(2):152-5.
 11. Wan P, Huang Z. The effect of smoke and alcohol abuse to voice. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi 2008;22(15):686-7.
 12. Vincent l, Gilbert HR. The effects of cigarette smoking on the female voice. Logoped Phoniatr Vocol 2012; 37 (1): 22–32.
 13. Dirk L, Braun A, Voice parameter changes in smokers during abstinence from cigarette smoking. Proc. of International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS XVII), HongKong, China,Hong Kong 17-21 Aug 2011. 588-590. www. Internationalphoneticassociation.org
 14. Mohamadi O, Sadolahi A, Ghorbani R. Effects of smoking cigarette on some acoustic voiceparameters and elements of speech pattern of male subjects, Koomesh Spring 2011; 12(3): 253-258.
 15. Saki N, Saki Gh, Maasoomi SA, Rahim F, Mostofi NE, Nikakhlagh S. Effect of smoking Tobacco in the etiology of cancer of larynx in Khuzestan. Jentashapir 2012; 2(3): 99-103.
 16. Hamdan AL, Sibai A, Oubari D, Ashkar J, Fuleihan N. Laryngeal findings and acoustic changes in hubble-bubble smokers. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010; 267(10): 1587-1592.
 17. Sakae FA, Imamura R, Sennes LU, Mauad T, Saldiva PH, Tsuji DH. Disarrangement of collagen fibers in Reinke’s edema. The Laryngoscope 2008; 118(8): 1500-3.
 18. Wiskirska-Woznica B, Obrebowski A, Swidzinski, Wojnowski W, Wojciechowska A, Przeglad Lekarski. Effect of smoking on phonation 2004; 61(10): 1068-70.
 19. Gonzalez J, Carpi A. Early effects of smoking on the voice: a multidimensional study. Med Sci Monit 2004; 10(12): CR649-56.
 20. Murphy CH, Doyle PC: The effects of cigarette smoking on voice-fundamental frequency. Otolaryngol Head Neck Surg 1987; 97(4): 376-80.