مقایسه اثر دو روش توانبخشی سنتی و لباس فضایی بر حس عمقی افراد مبتلا به کشیدگی رباط خارجی مچ پا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف:
کشیدگی رباط خارجی مچ پا یکی از شایعترین آسیبها در ورزشکاران است که یکی از دلایل اصلی بروز آن مشکلات حس عمقی است. با توجه به احتمال بالای بروز مجدد کشیدگی رباط خارجی مچ پا توانبخشی این آسیب بسیار اهمیت دارد، لذا هدف این تحقیق مقایسه اثرات تفکیکی و ترکیبی دو روش توانبخشی سنتی و لباس فضایی بر حس عمقی افراد مبتلا به کشیدگی رباط خارجی مچ پا بود.
روش بررسی:
تعداد30 نفر مرد و زن مبتلا به کشیدگی رباط خارجی مچ پا به صورت داوطلب در این تحقیق شرکت کردند و به طور مساوی در سه گروه توانبخشی قرار گرفتند. افراد به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه 45 دقیقه تحت تمرینات توانبخشی قرار گرفتند. حس عمقی افراد قبل و بعد از هشت هفته توسط دستگاه اندازه‌گیری حس عمقی مچ پا مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آنوا استفاده شد (0/05>p).
یافته‌ها:
نتایج تحقیق تفاوت معنی‌داری را در حس عمقی مچ پا بین سه روش توانبخشی نشان داد (0/026=p). روش ترکیبی به طور معنی‌داری اثر بخش‌تر از روش سنتی بود (0/024=p)، اما بین روش ترکیبی با لباس فضایی (0/236=p) و روش لباس فضایی با سنتی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (0/928=p).
نتیجه‌گیری:
به نظر می‌رسد روش ترکیبی تاثیر معنی‌داری بر حس عمقی مچ پا نسبت به روش سنتی داشته باشد، اما نیاز به بررسیهای بیشتر در گروههای بیشتر افراد با گروههای سنی مختلف و ناتوانیهای عملکردی بیشتر یا کمتر است تا بتوان به جمع‌بندی جامعی رسید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Hubbard T, Wikstrom E. Ankle sprain pathophysiology predisposing factors and management strategies. J Sport Med 2010; 15(4): 115-122.
 2.  Yu J, Lee G.Effect of core stability training using pilates on lower extremity muscle stength and postural stability in healthy subjects. Isokine Exe Sci 2012; 20(12): 141-146.
 3. Baumhaur J, Nawoczenski D, Digiovanni B, Flemister A. Ankle pain and peroneal tendon pathology. Cli Sport Med 2004; 23(4): 21-34.
 4.  Mckeon P, Ingersoll C, Kerrigan D, Saliba E, Bennett B, Hertel J. Balance training improve function and postural control in those with chronic ankle instsbility. Med Sci Sport Exe 2008; 76(9): 1810-1819.
 5.  Nezakathoseini M, Mokhtari M, Esfarjani F, The effect of pilates training on improvement of motor and cognitive function related to falling in elderly femal. JRRS 2012; 14(5): 489-501.
 6.  Trojian TH, Mckeag H. Single leg balance test to identify risk of ankle sprain. Br J Sport Med 2006; 49(4): 610-613.
 7. Hale SA, Hertel J, Olmstedkramer LC. The effect of a 4 week comprehensive rehabilitation program postural control and lower extremity function individuals with chronic ankle instability. J  Ortop Sport Phys 2007; 37(12): 303-11.
 8. Iilbaigi S, Heidari M, Saghebjou M. The effect of 6 pilates training on pain and life quality in women with ankle sprain. J Res Exe Rehabil. 2014; 12(4): 41-49.
 9. Samadi H, Rajabi R, Alizadeh MH, Jamshidi A. Effect of six week neuromusccular training on dynamic postural control and lower extremity function in male athletes with functional ankle instability. Sud Sport Med 2014; 5(14): 73-90.
 10. Dalvand H, Dehghan L, Feizi A, Amirsallari S, Shamsaei M. Efficacy of adeli suit therapy in 4-8 year old children with spastic CP with normal intelligence quota. Kosar Med J 2009; 13(4): 7-11. [Persian].
 11. Tuner AE. The effency of adel suit treatment in children with cerebral palsy.Develo Med Child Neuro 2006; 48(12): 324.
 12. Koscielny I, Koscielny R. Effectiveness of therasuit method and the therasuit pilot study. Cereb Pal Maga 2008; 9(4): 8-13.
 13. Koscielny R.Strength Training and CP 'cerebral palsy magazine 2004; 12(1): 12-14
 14. Khayatzadeh mahani M, Karimloo M,Amirsalari S. Effect of modified adeli suit therapy on improvement of grass motor function in children with cerebral palsy.Kosa Med J 2011; 21(4): 9-14. [Persian]
 15. Alagesan J, Shetty A. Effect of modified suit therapy in spastic diplegic  palsy.Online Journal of Heal and Alli Sci 2010; 9(12): 1-3.
 16. Bailes PT, Laura C, Schmitt MP. Changes in two children with cerebral palsy after intensive suit therapy: a case report. Pediatric Phy Therap 2010; 35(4): 76-85.
 17. Prokopenko SV, Rudnev VA, Arakchaa EM, Derevstsova SN. Use of the principle of proprioceptive correction in the restoration of voluntary movements in the paralyed arm in patients in the late recovery and residual post stroke periods. Neurosci Behav Physiol 2008; 38(6): 627-631.
 18. Shvarkov SB, Davydov OS, Kuuz RA, Aipova, Vein AM. New approaches to the rehabilitation of patients with neurological movment defects. Neurosci Behave Physiol 1997; 27(6): 644-647.
 19. Khayatzadeh mahani M, Karimloo M.The camparison of the effect of the two rehabilitation methods of bobath approach and suit therapy on grass motor function in children with cerebral palsy. Kosa Med J 2009; 13(4): 18-23. [Persian]
 20. HertelJ. Functional in stability following lateral ankle sprain, Spor Med 2000; 29(12): 361-371.
 21. Lindesy W, Brain G, Kyung M, Christopher D, Facsms J. Motor neuron pool excitability of the lower leg mscle  after acute lateral ankle sprain.J Athl Train 2011; 46(3): 263-269.
 22. Sadeghipour HR, Rahnama N, Bambaeichi E, Kheirdeh M. The effect of star excursion balance training on ankle sprain injury rehabilitation. JRRS 2014; 10(1): 123-130.
 23. Rajabi R, Karimzadeh M. Production iran system for ankle proprioception measurment. J Sport Med 2012; 12(4): 43-52.
 24. Moghanybashi M. The effect of a period of selected exercises program on the improvement of patients function and balance with incomplete ankle sprain [MSc thesis]. University of Arak; 2008[cited 2008 September 15].
 25. Noronha M, Refshauge KM, Herbert RD, Kilbreath SL, Hertel J. Do voluntary strength, proprioception, range of motion, or postural sway predict occurrence of lateral ankle sprain. Br J Sport Med 2006; 40(12): 824-828.
 26. Willems TM, Witvroum E, Delbaere K, Mahieu N, Bourdeaudhuij I, et al. Intrinsic risk factors for inversion ankle sprain in malesubjects:a prospective study. Am J Sports Med 2005; 33(4): 415-423.