بررسی ارزش پیشگوئی مثبت نتایج آزمایشگاهی و سونوگرافی در تشخیص کوله سیستیت حاد در بیمارستان بزرگ دزفول در سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایرانن

2 کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

3 دانشجوی علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

4 دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

5 کارشناس ارشد آموزش پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

6 دانشجوی پزشکی عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف:
کوله سیستیت حاد یکی از شایعترین مشکلات جراحی بوده و تشخیص صحیح و به موقع آن برای شروع درمان و کاهش مرگ و میر مورد نیاز می‌باشد. با توجه به نتایج ضد و نقیض پیرامون روشهای تشخیصی کوله سیستیت حاد، این مطالعه با هدف بررسی ارزش پیشگویی مثبت یافته‌های آزمایشگاهی و سونوگرافی در تشخیص کوله سیستیت حاد انجام شد.
روش بررسی:
این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی با استفاده از تمامی پرونده‌های افرادی که در سال 1393 در بیمارستان بزرگ دزفول با تشخیص کوله سیستیت حاد تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی قرار گرفتند صورت پذیرفت. یافته‌های آزمایشگاهی مورد بررسی شامل تعداد لوکوسیتها، مقادیر (Aspartate Aminotransferase Test; AST)، (Alanine Aminotransferase Test; ALT)، آلکالین فسفاتاز، بیلی روبین مستقیم و غیرمستقیم خون و مطالعه سونوگرافی که با نتیجه پاتولوژی به عنوان تشخیص قطعی مقایسه شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 18 و آمار توصیفی و آزمونهای آماری ضریب همبستگی خطی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها:
از تعداد 67 بیمار با میانگین سنی 17/36± 47/58 سال، 23 نفر 34/3 درصد مذکر و 44 نفر 65/7 درصد مونث بودند. ارزش پیشگویی مثبت یا حساسیت WBC با 56/1 درصد، آلکالین فسفاتاز با 34/2 درصد، AST با 37/5 درصد، ALT با 50 درصد، بیلی روبین مستقیم با 4/77 درصد،  بیلی روبین غیرمستقیم با 62/1 درصد و سونوگرافی در 96/2 درصد بود.
نتیجه‌گیری:
با توجه به سهولت دسترسی به سونوگرافی و آنزیمهای کبدی و نیز مقادیر بدست آمده از آنها در این پژوهش، می‌توان از این روشها در تشخیص دقیق کوله سیستیت استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Gutt C. [Acute cholecystitis: primarily conservative or operative approach?]. Der Chirurg; Zeitschrift fur alle Gebiete der operativen Medizen 2013; 84(3): 185-90. 
 2. Murata A, Okamoto K, Matsuda S, Kuwabara K, Ichimiya Y, Matsuda Y, et al. Multivariate analysis of factors influencing length of hospitalization and medical costs of cholecystectomy for acute cholecystitis in Japan: a national database analysis. The Keio journal of medicine 2013; 62(3): 83-94.
 3. Pinto A, Reginelli A, Cagini L, Coppolino F, Ianora AAS, Bracale R, et al. Accuracy of ultrasonography in the diagnosis of acute calculous cholecystitis: review of the literature. Critical ultrasound journal 2013; 5(1): 1-4.
 4. Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Matthews JB, et al. Schwartz`s principles of surgery. NewYork: McGraw- Hill; 2014: chapter 32. 
 5. Demarchi MS, Regusci L, Fasolini F. Electrocardiographic changes and false-positive troponin I in a patient with acute cholecystitis. Case reports in gastroenterology 2012; 6(2): 410-4. 
 6. Khan PS, Dar LA, Hayat H. Predictors of mortality and morbidity in peritonitis in a developing country. Turkish Journal of Surgery/Ulusal cerrahi dergisi 2013; 29(3): 124.
 7. Tsai M-J, Chen J-D, Tiu C-M, Chou Y-H, Hu S-C, Chang C-Y. Can acute cholecystitis with gallbladder perforation be detected preoperatively by computed tomography in ED?: Correlation with clinical data and computed tomography features. The American journal of emergency medicine 2009; 27(5): 574-81. 
 8. Morrow DJ, Thompson J, Wilson SE. Acute cholecystitis in the elderly: a surgical emergency. Archives of Surgery 1978; 113(10): 1149-52. 
 9. Kaoutzanis C, Davies E, Leichtle SW, Welch KB, Winter S, Lampman RM, et al. Abdominal ultrasound versus hepato-imino diacetic acid scan in diagnosing acute cholecystitis—what is the real benefit? Journal of Surgical Research 2014; 188(1): 44-52.
 10. Elwood DR. Cholecystitis. Surgical Clinics of North America 2008; 88(6): 1241-52. 
 11. Bahl A, Berry B, Dull B, Zimny M, Noureldin T, Roe J, et al. 106: Laboratory Evaluation In Diagnosing Cholecystitis. Annals of Emergency Medicine 2010; 56(3): S36. 
 12. Freitas JE, Mirkes SH, Fink-Bennett DM, Bree RL. Suspected Acute Cholecystitis Comparison of Hepatobiliary Scintigraphy Versus Ultrasonography. Clinical nuclear medicine 1982; 7(8): 364-7.
 13. Anthony SF, Eugene B, Dennis L, Stephen L, Dan L, Jameson J. Harrison's principles of internal medicine. 17th ed ed. New York: McGrow-Hill; 2008; chapter 8.
 14. Teefey SA, Dahiya N, Middleton WD, Bajaj S, Dahiya N, Ylagan L, et al. Acute cholecystitis: do sonographic findings and WBC count predict gangrenous changes? American Journal of Roentgenology 2013; 200(2): 363-9.
 15. Steel PAD. Acute Cholecystitis and Biliary Colic. New York. 2014 [updated 2014 Dec 19]. Available from:http://emedicine.medscape.com/article/1950020-overview.
 16. Padda M, Singh S, Tang S, Rockey D. Liver test patterns in patients with acute calculous cholecystitis and/or choledocholithiasis. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2009; 29(9): 1011-8.
 17. Yokoe M, Takada T, Strasberg SM, Solomkin JS, Mayumi T, Gomi H, Pitt HA, Garden OJ, Kiriyama S, Hata J, Gabata T. TG13 diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis (with videos). Journal of hepato-biliary-pancreatic sciences 2013; 20(1): 35-46.
 18. Khan AN. Acute Cholecystitis Imaging New York. 2015 [updated 2015 Nov 10]. Available from: http://emedicine.medscape.com/article/365698-overview.