تأثیر هشت هفته بازی درمانی بر تعادل کودکان10 تا 12 ساله کم توان ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه توانبخشی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

2 کارشناس ارشد آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

چکیده

هدف: 
در اجتماع ما گروه وسیعی از کودکان و بزرگسالان هستند که به گونه‌ای خاص از لحاظ جنبه‌های فکری، جسمی، عاطفی و یا ویژگیهای رفتاری با دیگر همسالان خود تفاوت دارند. یکی از این اقشار آسیب‌پذیر کودکان کم‌توان ذهنی می‌باشند که به علت شرایط ذهنی و روانی ویژه در مقایسه با افراد سالم تحرک کمتری داشته و به همین علت دچار ضعفهای جسمانی- حرکتی می‌شوند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته برنامه بازی درمانی بر تعادل کودکان کم‌توان ذهنی بود..
روش بررسی: 
در این تحقیق نیمه تجربی، تعداد 30 نفر از کودکان کم‌توان ذهنی به طور تصادفی به دو گروه  15 نفره تجربی (با میانگین ‌سنی2/8±12/06، قد1/33±145 سانتیمتر، وزن 1/38±42/33 کیلوگرم) و‌ کنترل ( با میانگین ‌سنی 2/8±12/26 سال، قد9/8±144سانتیمتر، وزن 1/31±43/66 کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه تجربی یک دوره هشت هفته‌ای (سه جلسه در هفته) بازیهای تعادلی منتخب را انجام دادند، در این مدت، گروه کنترل هیچ‌گونه تمرین قدرتی و تعادلی را تجربه نکردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار Spss16 و برای بررسی اختلاف بین دو گروه از t مستقل در سطح0/05 استفاده شد.
یافته‌ها:
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تعادل آزمودنیها در گروه تجربی در هر سه شاخص کلی، قدامی- خلفی، داخلی- خارجی در پیش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه تجربی و نیز در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معناداری داشتند (0/05≥p).
نتیجه‌گیری:
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برنامه بازی درمانی ارائه شده در این پژوهش می‌تواند در بهبود تعادل کودکان کم‌توان ذهنی تأثیر بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. Mashhadi M, Ghasemi GH, Zolaktaf M. The Effect of selected exercise training on thoracic kyphosis and lumbar lordosis of adolescents with mental retardation. Journal of research rehabilitation 2012; 8(1): 192-201.[Persian]
  2. Hollis FF, special physical education adaptive corrective development; 1987:45-70. 
  3. Ahmadi A, Shahi Y. Effect of perceptual-motor practiceson motor and mathematical skills in autism. J Fu Me He 2010; 46: 534-41. [Persian] 
  4. Daneshmandi H, Alizade M, Gharakhanlo R. Corrective exercises (diagnosis and prescription). 11st ed. Tehran, Iran: SAMT Publication; 2013:12-17. [Persian]
  5. Duristine JL, More GE, Painter PL, Robert OS. ACSM, S Exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. Human Kinetics; 2009: 359-367.
  6. Woollacott M, Shumway A. Attention and the control of posture and gait: a review of an emerging area of research. Gait Posture 2002; 16:1-14. 
  7. Okuzumi H, Haishi K, Kokubun M. Postural sway in normal and mentally retarded persons ADAPT PHYS ACT: Springer; 1994:142-146. 
  8. Gusi, N, Adsuar, J, Corzo, H, Pozo-cruz, B, Olivares P, Parrac A. Balance training reduces fear of falling and improves dynamic balance and isometric strength in institutionalized older people:a randomized trial. Journal of physiotherapy 2012; 58(2): 97-104. 
  9. Gholami Borujeni B, Ghasemi B, Moradi MR.  A survey on the effect of core stabilization training program on the static and dynamic balance of mentally retarded students. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty 2015; 13(2): 147-153. [Persian] 
  10. Ahmadi R, Daneshmandi H, Barati AH. The effect of 6 weeks core stabilization training program on the balance in mentally r
  11. Tsimaras V, Fotiadou E. Effect of training on the muscle strength and dynamic balance ability of adults with Down syndrome. J STRENGTH COND RES. The Journal of Strength & Conditioning Research 2004; 18(2): 343-7.
  12. GHasemi GH, Salehi H, Heydari L. The Effect of a Rhythmic Motor Program on Perceptual–Motor Abilities of Educable Mentally Retarded Children. Journal of growth and motor learning 2011: 75(9):75-92.
  13. Hamidianjahromi N, Rezaiyan F, Haghighat SH. Effect of the native and local games on visual – perceptual motor development in mentally retarded preschool and school aged shiraz. Exceptional Education 2012; 111: 29-38.
  14.  Yılmaz I, Ergu N, Konukman F, Agbuğa B, Zorba E, Cimen Z. The effects of water exercises and swimming on physical fitness of children with mental retardation. Journal of Human Kinetics 2009; 21: 105-11.
  15. Bodde AE1, Seo DC, Frey GC, Van Puymbroeck M, Lohrmann DK. Correlates of moderate-to-vigorous physical activity participation in adults with intellectual disabilities. Health Promot Pract 2013; 14(5): 663-70.
  16. Faul F, Erdfedlder E, Lang AG, Buchner A.  G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Journals of Behavior Research Methods 2007; 39 (2):175-191. 
  17. Rinner M, Pasanen M, Milunpalo S, Oja P. Test-Retest reproducibility and interrater reliability of a meter skill test battery for adults. INT J SPORTS MED 2001; 22: 192-200.
  18. Jalali N. Eslami Shahr Babaki M. Sahebozamani M. The Effect of Exercise Program on Reducing Symptoms of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in children. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 2015; 20(4): 309-316.
  19. Willardson, J. Core Stability Training: Applications to sports conditioning programs. Journal of Strength and Conditioning Research 2007; 21 (3): 979-985.
  20.  Stanton R, Reaburn PR, Humphries B. The effect of short-term Swiss ball training on core stability and running economy. The Journal of Strength & Conditioning Research 2004; 18(3): 522-8.
  21. Aydog E. Aydog ST. Cakci A. Doral MN. Dynamic postural stability in Blind Athletes Using the Biodex Stability System. INT JSPORTS MED. 2006; 27(5): 415-418.
  22. Parikh R, Kulkarni P, Abraham S, Rao K, Khatri S. Performance of Children with Mental Retardation with and without Down’s Syndrome on Standardized Walking Obstacle Course, ISRAEL J MED SCI; 2013: 20-24.
  23.  Kubilay NS, Ylldirim Y, Bilge K, Akdur HH. Effect of balance training and posture exercises on functional level in mental retardation. Harutogluakdult. 2011; 22(2): 55-64.
  24. Tsimaras VK, Giamouridou GA, Kokaridas DG, Sidiropoulou MP, Patsiaouras AI. The effect of a traditional dance training program on dynamic balance of individuals with mental retardation. The journal of strength & conditioning research 2012; 26(1):192-8.
  25. Sadeghi M, Ghasemi GH, Zolaktaf V, Miralayi A, Salehi M. The effect of rebound therapy and aerobic training on aerobic capacity, plasma endotheline level and the quality of life in male patients with asthma. Research in rehabilitation since 2012; 8(4): 1-12. [Persian]
  26.  Sayadinezhad T, Abdolvahab M, Akbarfahimi M, Jalili M, Rafiee SH, Baghestani AR. The study of the effect of progressive resistance training on functional balance of 8-12 years old children with Down syndrome. Journal of modern rehabilitation 2012; 7(1): 29-35. [Persian].
  27. Gholami Borujeni B, Ghasemi B, Moradi MR, Bakhshi M. Survey the effect of closed kinetic chain training program on the balance of mentally retarded students. INT J of Sport Studies 2014; 5 (2):164-167.