بررسی دیدگاه کاربران در مورد کیفیت اطلاعات خروجی زیرسیستم اطلاعات آزمایشگاه در آزمایشگاههای بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز در سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشیار،گروه فناوری اطلاعات سلامت،‌ دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 مربی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ‌ایران

3 مربی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران

چکیده

هدف:
آزمایشگاه به عنوان یک بخش تشخیصی در بیمارستان، نقش بسزایی در درمان و پیشگیری از بیماریها بازی می‌کند و در نتیجه، وجود سیستم اطلاعات هدفمند می‌تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمانهای بهداشتی ایفا نماید. این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه کاربران در مورد اطلاعات خروجی زیر سیستم اطلاعات آزمایشگاه از شش بعد ویژگی اطلاعاتی در آزمایشگاههای بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز اجرا گردید.
روش بررسی:
این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بود. جامعه آماری را کلیه کاربران زیر سیستم اطلاعات آزمایشگاه تشکیل می‌داد که به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه ای با عنوان ارزیابی اثربخشی سیستم اطلاعات بود که از مطالعات مشابه داخلی با عنوان ارزیابی اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت استخراج گردید. پس از ورود داده‌ها به نرم‌افزار SPSS16 به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخصهای آمار توصیفی استفاده شد.
یافته‌ها:
یافته‌ها نشان داد در ابعاد مرتبط بودن، دقت، صحت، ایمنی و سرعت به ترتیب 44/3، 51/7، 55/7، 57/2، 56/7 درصد از افراد با بیشترین فروانی سیستم اطلاعات را از این ابعاد مطلوب و از بعد اقتصادی بودن 64/2 درصد از افراد با بیشترین فراوانی، سیستم را تا حدودی مطلوب اعلام کردند. میانگین به دست آمده از کل ابعاد (3/11) از مقیاس 1 تا 5 نشان داد زیر سیستم اطلاعات آزمایشگاه به میزان بسیار مطلوب هستند.
نتیجه‌گیری:
اطلاعات خروجی این سیستمها گام مهمی در تشخیص و درمان بیماریهاست، توجه بیشتر برای افزایش و تقویت کیفیت اطلاعات خروجی، از هزینه‌ها و دوباره کاریها در بخش بهداشت و درمان جلوگیری می‌کند. لذا می‌توان با ایجاد تمهیداتی کیفیت اطلاعات خروجی را به میزان زیادی افزیش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Nematollahi M, Kharmandar H, Ameripoor MR. Evaluating the Performance of the Laboratory Information System of Public Hospitals in Shiraz, 2011. MEDIA 2012; 3(3): 9 -16.
 2. Sadooghi F, Saedi MG, Meraji M, kimiafar k, Ghorbani NR. Health Information Management Technology 1, editor. tehran: Publications Jafari; 2011: 93-4. [Persian]
 3. Asadi F, Moghaddasi H, Mastaneh Z. Situation analysis of hematology information systems in educational- therapeutic hospital laboratories of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences. Health Inf Manage 2009; 6(1): 11-21. [Persian]
 4. Skobelev D, Zaytseva T, Kozlov A, Perepelitsa V, Makarova A. Laboratory information management systems in the work of the analytic laboratory. Measurement Techniques 2011; 53(10): 1182-9.
 5. Nyasulu PS, Paszko C, Mbelle N. A narrative review of the laboratory information system and its role in antimicrobial resistance surveillance in south africa. Advances in Microbiology 2014; 4(10): 692- 6.
 6. Hosseini A, Moghaddasi H, Asadi F, Hemati M. Situational Analysis of Anatomical Pathology Laboratory Information Systems in Educational-Therapeutic Hospitals Affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran. Health Information Management 2011; 8(2): 208-17. [Persian]
 7. Johnes S. Clinical Laboratory Pearls. 1st, editor. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2000: 559.
 8. McClatchy K. Clinical Laboratory Medicine. 2nd, editor. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2002: 123.
 9. Khajouei R, Isfahani SS, Jahanbakhsh M, Mirmohammadi M. Assessment of the Performance of the Laboratory Information System (LIS) Based on the Standards of the American National Standards Institute (ANSI). Journal of Health and Biomedical Informatics Medical Informatics Research Center 2015; 2(1): 8-16. [Persian]
 10. Desikan P, Koram MR, Trivedi SK, Jain A. An evaluation of the effectiveness of the laboratory information system (LIS) with special reference to the microbiology laboratory. Indian J Pathol Microbiol 2005; 48(3): 418. PubMed PMID: 16761776. Epub 2006/06/10. eng. 
 11. Walter H. Information System Issues Facing Clinical Laboratories Serving Complex Integrated Delivery Systems. journal of healthcare information management 2000; 14(3): 55-68.
 12. Sepulveda JL, Young DS. The ideal laboratory information system. Arch Pathol Lab Med 2013; 137(8): 1129-1140.
 13. Saeedi P, Pournabavi A. Effectiveness of Management Information Systems (MIS) in Industrial Estates Companies. Journal of Modern Industrial/Organization Psychology 2010; 1(4): 65-75. [Persian]
 14. Rahnavard F, Arshadi J. Investigate the effectiveness management information systems (MIS) Department of Development and Engineering telecommunications company East Azarbaijan.  Second National Conference on Technology Management Isfahan University of Technology 2005. [Persian]
 15. Nematollahi M, Sharifian R, Parvin S. Evaluating the Hospital Information System at Nemazee Hospital, Shiraz, from the Users’ Viewpoints. MEDIA 2012; 3(2):2-9.
 16. Delavi MR, Ghorbani H, Simakani F. Assessment of Hospital Information System: Ten Governmental Hospitals under Supervision of Isfahan University of Medical Sciences in 2012. Health Inf Manage 2013; 10(1): 1-11. [Persian]
 17. Karami M, Safdari R, Soltani A. Patient's information rights: strategies for information security in the electronic environment. Medical Ethics Journal 2013;7(25).83-96. [Persian]
 18. Moghaddasi H. Information quality in health care. 1, editor. Shiraz: Word processor; 2012: 36-56. [Persian]
 19. Park WS, Yi SY, Kim SA, Song JS, Kwak YH. Association between the implementation of a laboratory information system and the revenue of a general hospital. Arch Pathol Lab Med 2005; 129(6): 766-71. PubMed PMID: 15913425. Epub 2005/05/26. eng.
 20. Derakhshani J, Vahedi M. Evaluate of hospital information system effectiveness, case study teaching hospitals in Tabriz. Health image 2015; 6(2): 1-7. [Persian]