طراحی آزمون حافظه فعال شنیداری و بررسی روایی و پایایی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران

2 استادیار، دکتری تخصصی گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران

3 استادیار، دکتری تخصصی گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران

چکیده

هدف:
با توجه به نقش حافظه­ فعال شنیداری در اکتساب زبان کودکان و ارتباط آن با رشد جوانب مهم زبان مانند اکتساب واژگان و همین طور توانایی این سیستم در ذخیره­ سازی اطلاعات و دستکاری آنها را در یک دامنه­ ی زمانی کوتاه­ مدت در این پژوهش بر آن شدیم تا با استفاده از ناکلمه که منعکس کننده­ ی عملکرد واقعی حافظه­ ی فعال شنیداری است ابزاری مناسب برای بررسی عملکرد حافظه فعال شنیداری تهیه کرده تا با کمک آن علاوه بر تعیین دقیق ظرفیت این حافظه، بتوان قابلیت دستکاری اطلاعات توسط این سیستم را  نیز بررسی کرد.
روش بررسی: 
این مطالعه مقطعی و از نوع ابزارسازی بود. ابتدا کلمات و ناکلمات تعیین گردید پس از طراحی آزمون پرسش نامه­ ی روایی محتوایی شامل 16 کلمه در بخش کلمه و 16 ناکلمه در بخش ناکلمه جهت محاسبه‌ی روایی محتوایی در اختیار صاحب نظران موضوعی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، کودکان فارسی زبان 9 الی 14 ساله­ی فارسی زبان شهر تهران بودند که به روش نمونه‌گیری چند مرحله ای 96 نفر از کودکان 9 الی 14 ساله­ی فارسی زبانی مدارس ابتدایی (پایه­ های سوم تا ششم) و راهنمایی (هفتم و هشتم) شهر تهران انتخاب شدند. آزمایه طی دو مرحله (مرحله اول اجرای آزمایشی و مرحله دوم اجرای نهایی و تعیین پایایی آزمایه ) اجرا گردید.
یافته‌ها: 
نتایج نشان می‌ دهد کلمات و ناکلمات دارای روایی محتوایی می باشند. میانگین امتیاز آزمودنیها در بخش کلمه 8/49، ناکلمه 7/76 و میانگین مجموع امتیازها 16/25 بدست آمد. بین اجراهای متوالی نیز ضریب همبستگی در بخش کلمه 0/952 و در بخش ناکلمه 0/729 بدست در سطح معناداری(0/001 >‌p) وجود دارد.  
نتیجه‌گیری: 
این یافته‌ها نشان می‌ دهد آزمون حافظه شنیداری بدست آمده برای آزمودنیهای این مطالعه ازروایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


 1. Baddeley AD. Working memory. Science 1992; 255(5044): 556-9.
 2. Gathercole SE, Baddeley AD. Phonological working memory: A critical building block for reading development and vocabulary acquisition? European Journal of Psychology of Education 1993; 8 )372-259).
 3. Gardner H, Froud K, McClelland A, van der Lely HK. Development of the Grammar and Phonology Screening (GAPS) test to assess key markers of specific language and literacy difficulties in young children. International Journal of Language & Communication Disorders 2006; 41(5): 513-40.
 4. Gathercole SE, Baddeley AD. Phonological memory deficits in language disordered children: Is there a causal connection? Journal of memory and language 1990; 29(3): 336-60.
 5. Gathercole SE, Willis CS, Baddeley AD, Emslie H. The children's test of nonword repetition: A test ofphonological working memory. Memory 1994; 2(2): 103-27.
 6. Kirchner WK. Age differences in short-term retention of rapidly changing information. Journal of Experimental Psychology: General 1958; 55(4): 353.
 7. Mackworth JF. Paced memorizing in a continuous task. Journal of Experimental Psychology: General 1959; 58(3): 206.
 8. Dollaghan CA, Campbell TF. Nonword repetition and child language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 1998; 41(5): 1136-46.
 9. Chiat S, Roy P. The Preschool Repetition Test: An evaluation of performance in typically developing and clinically referred children. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 2007; 50(2): 429-43.
 10. Sayyahi F, Soleymani Z, Mahmoudi Bakhtiyari B, Sh J. Providing a non word repetition test in 4-year-old Persian children and determining its validity and reliability. Audiology 20(2):47-53.
 11. Moossavi A, Khavarghazalani B, Lotfi Y, Mehrkian S, Bakhshi E, B. MB. Validity and reliability of a non-sense syllable test for evaluating phonological working memory in Persian speaking children. Audiology 2014; 23(4): 9-31.
 12. Farazi1 M, Mahmoodi-Bakhtiari B, Rahgozar3 M. Comparison of the Speed of Naming in Persian-Speaking Children with and without stuttering. J Rehab Med 2014; 3(2): 32-8.
 13. Shriberg LD, Lohmeier HL, Campbell TF,  D, C. A, Green JR, Moore CA. A nonword repetition task for speakers with misarticulations: The Syllable Repetition Task (SRT). Journal of Speech, Language, and Hearing Research 2009; 52(5): 1189-212.
 14. Gathercole SE, Baddeley AD. Working memory and language. Psychology Press, journal of communication disorders 2014, 36(2003); 189-208
 15. American educational Research Association, American Psychological Association, National Council on Measurement in Education. Standards for educational and psychological testing. 2nd ed. chapter 1. Washington DC: 1999.
 16. F. Robert Wilson, Wei Pan, Donald A. Schumsky.Recalculation of the Critical Values for Lawshe’s Content Validity Ratio. Measurement and Evaluation in Counseling and Development 2012; 45(3): 197-210.