دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1396 
بررسی بهترین اسفر فیت شده، برآمدگی و آستیگماتیسم قرنیه در گروه‌بندیهای مختلف قوز قرنیه

صفحه 38-47

10.22038/jpsr.2017.17567.1442

فرشته اصلانی؛ مسعود خرمی نژاد؛ محمد آقازاده امیری؛ مهدی خداپرست؛ فرشاد عسگری زاده؛ مهدی طباطبایی


تجربه و علل پزشکی تدافعی از دیدگاه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 60-68

10.22038/jpsr.2017.15662.1380

علی اصغر رضایی؛ علی وفایی نجار؛ الهه هوشمند؛ حبیب الله اسماعیلی؛ سحر کوهستانی


طراحی آزمون حافظه فعال شنیداری و بررسی روایی و پایایی آن

صفحه 79-85

10.22038/jpsr.2017.16501.1399

پریا پرهیزکار شهری؛ مرتضی فرازی؛ اکبر بیگلریان؛ فاطمه رفیعی؛ نگار سلیمانی