بررسی درمان شنیداری-کلامی مبتنی بر موسیقی و بازی برمهارتها‌ی زبانی کودکان کم شنوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد (واحد بین الملل)، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه گوش و حلق و بینی، بیمارستان قائم(عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
بطور طبیعی یک کودک عادی، گفتار و زبان را در یک محیطی غنی از زبان برای برقراری ارتباط می‌آموزد. با این حال، کودکان کم شنوا مشکلاتی در یادگیری این مهارتهای زبانی دارند. بنابراین، آموزش این نوع مهارتها در زمان طلائی و با رویکردی مناسب بسیار مهم به نظر می‌رسد.  هدف از انجام این پژوهش مداخله یک روش توانبخشی تلفیقی (شامل تمامی ابعاد زبانی، رشدی، انگیزشی و موسیقیائی متناسب با الگوهای رشد طبیعی گفتار و زبان) و مقایسه آن با روشهای مرسوم و سنتی می‌باشد.
روش بررسی:
در مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر، 52 کودک کم­شنوا در مقطع سنی زیر سه سال بر اساس اصل حق انتخاب مراجع در یک بازه زمانی شش ماهه در دو گروه برای این پژوهش  انتخاب شدند. نمونه ­ها شامل کودکان با آسیب شنوایی شدید تا عمیق می­باشند که همگی دوره­های اولیه آموزش توانبخشی با سمعک را می‌گذرانند. این افراد در صورت عدم پاسخ مناسب به سمعک بعد از شش ماه دوره آموزشی به عنوان کاندید برای کاشت حلزون شنوائی در نظر گرفته می‌شوند. آزمودنیها­ تحت آموزش دو رویکرد آموزشی متفاوت یکی روش­ تربیت شنوائی صرف (Auditory Training; AT) و دیگری روش شنوایی-کلامی مبتنی بر بازی، ریتم و آهنگ(Auditory-Verbal Music Play Therapy; AVPMT) می‌باشند. همگی نمونه‌ها قبل و بعد از مداخله مورد ارزیابی واقع می‌شوند. ابزار ارزیابی مورد استفاده در این مطالعه "آزمون سنجش رشد نیوشا" می­باشد که توسط این آزمون سطح نمرات مهارتهای زبان دریافتی و زبان بیانی این دو گروه توسط روشهای آماری و با استفاده از نرم­افزار SPSS  نسخه 18 تجزیه و تحلیل آماری می‌شوند.
یافته­ ها:
نتایج نشان می‌دهد که بین میانگین امتیاز زبان بیانی و زبان دریافتی کودکان کم شنوائی که از روش شنیداری-کلامی مبتنی بر بازی، ریتم و آهنگ استفاده می‌کنند نسبت به کودکان مشابه که از روش تربیت شنوائی صرف استفاده می‌کنند، تفاوت معنادار وجود دارد و مهارتهای زبانی این کودکان رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد (0/05>p).
نتیجه­ گیری:
کودکان کم­شنوا در صورت تشخیص در دوران بحرانی اکتساب زبان و با استفاده از مداخلات توانبخشی مناسب که تمامی جنبه‌های زبان (شنوایی،کلامی، موسیقیائی و انگیزشی) را دربرمی‌گیرد این فرصت را خواهند داشت که مراحل رشد زبان را سریعتر­ و نزدیک به کودکان همتای شنوائی خود سپری کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Chapman R.S .Children’s language learning: an interactionist perspective. J Child Psycho Psychiatry 2000; 41(1): 33-54.
 2. Heydarian Moghadam M, Younan M. Auditory training and language training in children with hearing impairment 0-7 years old. Tehran: Tabib: 1997. [Persian]
 3. Northen J.L, Downs MP. Hearing in children. 5th edition. Baltimore: Williams and Wilkins 2002; 1-31. 
 4. Blamy P.J. Development of spoken language by deaf children. In: Marsckark M, Spencer PE, Nathan PE. The Oxford handbook of Deaf Studies, Lang & Edu. Newyork: Oxford University press; 2010: 232-45.
 5. Mohammad Esmaeilzadeh S, Asghari Nekah M, Sharifi Sh, Tayarani Niknezhad H. [The Effectiveness of Linguistic Plays on Expressive and Receptive Language of Hearing Impaired Children] jpsr of Mashhad 2015; 4(1): 7-14. [Persian] 
 6. Werner L.A. Issues in human auditory development. Journal of Communication Disorders 2007; 40: 275-83.
 7. Listen, Learn and Talk. Another Cochlear Innovation. SOS Printing Group. Alexandria NSW 2003. 
 8. Owens RE. Language Development: An Introduction. Upper Saddle Rivr, NJ: Pearson; 2011. 
 9. Miller C.A. Developmental relationships between language and theory and theory of mind .Am J Speech Language Pathology 2006; 15(2): 142-54.
 10. Geers A.E. Factors influencing spoken language outcomes in children following early cochlear implantation. Adv Otorhinolaryngol 2006; 64: 50-65.
 11. Audet L. R, Burke G. M, Hummel L. J, Maher S. R, et al. Communication disorders and emotional/behavioral disorders in children and adolescents. Journal of Speech and Hearing Disorders 1990; 55: 179-192.
 12.  Abbasnejad H, Tayarani nik nezhad H, Ghasemi M, Jahangiri N.[Comparison between Nonverbal Skills of Hearing-Impaired Children Using Cochlear Implant and Hearing Aid] jpsr of Mashhad 2015; 4(3): 66-73. [Persian]
 13. Bamford J.E, Saunders E. Hearing impairment auditory perception and language disability. London: whurr 1992.
 14.  Plante E, Beeson PM. Communication and communication disorders: a clinical introductio.3rd edition. Massachusetts:  Pearson Edu 2007; 1-22.
 15. Moeller M.P, Hoover B, Putman C, et al. Vocalizations of infants with hearing loss compared with infants with normal hearing: Part II--transition to words. Ear Hear 2007; 28(5): 628-42.
 16. Brown P.M, Wigglesworth G. Early language development in children with profound hearing loss fitted with a device at a young age: part II--content of the first lexicon. Ear Hear 2009; 30(5): 541-51.
 17.  Lotfi Y, Zarifian  T, Mehrkian S, Rahgozar M. Language Characteristics of Preschool Children with Hearing loss in Tehran. J of Audiology 2009; (18): 88-97. [Persian]
 18. Golpour L, Nilipour R, Roshan B. A comparison between morphological and syntactic features of 4 to 5 years old in education severe to profound hearing impaired and normal children. J of Audiology 2007; 15(2): 23-9. [Persian]
 19.  Zarifian T, Mohamadi R, Mahmoudi Bakhtiyari B. Syntactical Skills of Persian Hearing Impaired and typically normal children: A Comparative Research. (Persian). J Research in Rehabilitation Sciences 2012; 4(8): 659-970.
 20.  Willams C. Teacher judgement of the language skills of children in the early years of schooling. Child Lang Teach Ther 2006; 22(2): 135-54.
 21.  Mofidi F., Sabzeh B.”Effects Of Pre-School Language Programs On Development Of Verbal Communication Skills Of Y1 Students”. Journal of Curriculum Studies (J.C.S.) 2008; 3(10): 118-141. [Persian]
 22. Dornan D.A. Outcomes for Young Children with Hearing Loss in an Auditory-Verbal Therapy Program [Dissertation].University of Queensland, School of Health and Rehabilitation Sciences; 2010.
 23. Mohammad Esmaeilzadeh S, Sharifi SH, Tayarani Niknezhad H. Auditory-Verbal Music Play Therapy: An Integrated Approach (AVMPT), Iranian Journal of Otorhinolaryngology 2013; 25(73): 197-208.
 24. Rhoades EA, ChisolmTH. Global language progress with an auditory-verbal therapy approach for children who are deaf or hard of hearing. The Volta Review 2000; 102(1): 5-25.
 25. Axline V. [Play Therapy]. Translator: Hajjaryan A.Tehran:Keihan.1986.[Persian]
 26. Landreth G.L. Play therapy: The art of play the relationship (2nd ed). New York, Brunner-Routlege. 2002.
 27.  Casby MW, McCormack SM. Symbolic play and early communication development in hearing-impaired children.Journal of Communication Disorders 1985; 18(1): 67-78.
 28. Bruscia K. Defining Music Therapy. Second edition. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. 1996.
 29. Maratos A.S, Gold C, Wang X, Crawford M J. Music therapy for depression. Cochrane Database Syst Rev 2008; (1): CD004517.CD004517.  DOI: 10.1002/14651858.CD004517.pub2.
 30. Perani, D., Saccuman, M.S.,  Scifo,P., Spada, ,D., Andreolli,G., Rovellif, R., Baldoli,C., and Koelsch, S. Functional specializations for music processing in the human newborn brain. Edited* by Dale Purves, Duke University Medical Center, Durham, NC, and approved January 26, 2010.
 31.  Gates A, Bradshaw JL. The Role of the Cerebral Hemispheres in Music: Brain and Language 1977; 4(3): 403-31.
 32. Kuang-Chao Chen, J. et al. Music Training Improves Pitch Perception in Prelingually Deafened Children With Cochlear Implants: Pediatrics 2010.
 33. Liégeois-Chauvel, C. et al. Contribution of different cortical areas in the temporal lobes to music processing: Brain 1998; 121: 1853-1867.
 34. Sammler,D., Koelsch, S. and .Friederici, A D. Are left fronto-temporal brain areas a prerequisite for normal music-syntactic processing: cortex 2011;  47(6): 659-673.
 35. Ausim Azizi, S. Brain to music to brain: Neuroscience Letters 459 (2009) 1-2.
 36. Young-Browne G, Rosenfeld HM, Horowitz FD. Infant discrimination of facial expressions. Child Dev 1977; 48(2): 555-62.
 37. Isabelle Peretz et al. Cortical deafness to dissonance: Brain 2001; 124(pt5): 928-40
 38. McCullough S, Emmorey K, Sereno M.Neural organization for recognition of grammatical and emotional facial expressions in deaf ASL signers and hearing nonsigners. Brain Res Cogn Brain Res 2005; 22(2):193-203.
 39. Hyde M.L. Newborn hearing screening programs: Overview. J Otolaryngol 2005, 34(8), suppl2:s70-8.
 40. Katz J. Handbook of clinical audiology, Lippincott Williams & Wilkins, North American Edition, 2010.
 41. Robert B, Hogarty S, Hurlburt N. infant sensorimotor development and the prediction of childhood IQ.American Psychologist 1972; 27(8): 728-48.
 42. Zahra Jafari, Saeed Asad-Malayeri. The Psychometric Properties of Newsha Developmental Scale: an Integrated Test for Persian Speaking Children: Iran J Pediatr 2012; 22(1): 28-34.
 43. Tye-Murray N. Foundations of aural rehabilitation: children, adults, and their family members. 2nd ed. San Diago, CA:Singular Publishing Group; 2004.
 44. Lofi Y, Zarifian T, Mehrkian S, Rahgozar M. [Language Characteristic of Preschool Children with hearing loss in Tehran, Iran] Audiol 2009; 18(1-2): 88-97. [Persian]
 45. Danger S. Child- centered group play therapy with children with speech difficulties. Dissertation Prepared for the Degree of Doctor Of Philosophy. University Of North Texas.2003.
 46. Yoshinaga-Itano, C. Early identification, communication modality and the development of speech and spoken language skills: Patterns and considerations. In Marschark, M., & Spencer, P. E. (Eds.). Advances in the spoken language of deaf and hard-of-hearing children. New York; 2006: 298-327.
 47. Barlow K, Strother J, Landreth G. Sibling group play therapy: An effective alternative with an elective mute child. The School Counselor 1986; 34: 44-50.
 48. Estabrooks, W. Auditory- verbal therapy for parents and professionals. Washington, DC: A.G. Bell 1994.
 49. Gray S. Word learning by preschoolers with specific language impairment: effect of phonological or semantic cues .J Speech Lang Hear Res 2003: 46(5): 56-67.
 50. Kricoss BP, Seyfried DN. Speech and language Characteristics, Assessment and Management issues. In: Schow RL, Nerbonne MA. Introduction to Aural Rehabilitation. Boston: Allyn & Bacon. 1996; 168-229.
 51.  Brooks, A., &Benjamin, b. (1989)."The use of structyred rol play therapy in the remediation of grammatical deficits in language delayed children". Journal of childhood communication disorder, 1989; 12(2): 171-186.
 52.  Donahue-Kilburg, G. Family centered early intervention for communication disorders. Gaithersburg, MD: Aspen 1992.
 53.  Robbins, Amy McConkey, Koch, D. B., Osberger, M. J., zimmerman-Phillips, S., & Kishon-Rabin, L. “Effect of Age at Cochlear Implantation on Auditory Skill Development in Infants and Toddlers”, Archives of Otolaryngology, Head & Neck Surgery 2004; 130(5): 570-574.
 54. Domholdt, E. Rehabilitation Research (Principles and Applications), St. Louis, Mo. Elsevier Saunders, English: 3. Ed 2005.