تاثیر هشت هفته تمرین با تخته تعادل بر حس عمقی، دامنه حرکتی و قدرت عضلانی مچ پای دختران کاراته کا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف:
گیرنده‌های عمقی، اطلاعات مفصل و عضله را از طریق اعصاب حسی به مراکز عصبی مرکزی منتقل می‌کنند، و آنچه باعث بهبود ثبات و پیشگیری از آسیب می‌شود، هماهنگی عصبی عضلانی است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین با تخته تعادل بر حس عمقی، دامنه حرکتی و قدرت  عضلانی مچ پای دختران کاراته کار بود.
روش بررسی:
در پژوهش نیمه تجربی حاضر تعداد 25 نفر از دختران کاراته باز استان کرمان به صورت داوطلبانه انتخاب و به دو گروه  تجربی 13 نفر (سن 2/2± 12/8 سال، قد15/1±150 سانتیمتر، و وزن 7/2± 40/3 کیلوگرم) و کنترل 12 نفر (سن 2/1± 13/5 سال، قد 12/2± 154/6 سانتیمتر، و وزن 10/7± 44/2 کیلوگرم) تقسیم شدند. حس عمقی (Goniometer with Pedal)،دامنه حرکتی(Universal Goniometer)، ، قدرت عضلانی (Lafayette Manual MuscleTesting System)  مچ پای کاراته بازها، قبل و بعد از 8 هفته تمرین در چهار جهت (dorsiflection، Plantarflexion ، Aversion ، Inversion) مورد ارزیابی قرار گرفت. گروه کنترل به تمرینات کاتا ادامه دادند، در حالی که گروه تجربی 8 هفته تمرینات تخته تعادل را 3 جلسه در هفته، به مدت 30 دقیقه به اضافه ی تمرینات کاتا انجام دادند. داده‌ها با استفاده از تحلیل آزمون شاپیروویلک و تی همبسته در سطح معناداری کمتر از (0/05≥p)  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها:
نتایج نشان داد که بهبود معناداری در حس عمقی (dorsiflection، Plantarflexion ، Aversion ،Invertion)، دامنه حرکتی (dorsiflection، Aversion ،Invertion)، قدرت عضلانی (dorsiflection، Plantarflexion ، Aversion ، Inversion)گروه تجربی پس از هشت هفته تمرین یافت شد (0/05≥p). در حالی که در گروه کنترل بهبود معناداری مشاهده نگردید (0/05p≤). همچنین بهبود معناداری در دامنه حرکتی Plantarflexion مچ پا در نمونه­های گروه تجربی و کنترل بین پیش و پس از هشت هفته تمرین دیده نشد (0/05≥p).
نتیجه‌گیری:
با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر چنین به نظر می‌رسد که تمرین با تخته تعادل بر بهبود متغیرهای عصبی-عضلانی موثر است و می‌تواند به عنوان یک مداخله تاثیرگذار در پیشگیری و کاهش آسیب مورد توجه قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Ziaei V,Lotfian S, Halabchi F, & lashkari A. sport injuries of Shotokan style of karate in youth girls .Pediatrics  magazine. 2003; 13(2): 122-125.
 2. Rahimi M,Halabchi F, Ghasemi GH,&Zolaktaf V. The study of Prevalence of sport injuries in men professional Karath‌Kay karate of Isfahan city. Scientific Research Journal of Military Medical University Islamic Republic of Iran. 2008; 7(3): 201-207. 
 3. Dadgar  H,&Sahebzamani M. the assessment of arch of foot and the amount of  Non-contact knee injuries And wrist in Karate- Kai  man. Research in Rehabilitation Sciences . 2010; 7 (1): 1-5.
 4. Richie J. Functional instability of the ankle and the role of neuromuscular. The Journal of Foot and Ankle Surgery. 2001; 40(4): 251-240.
 5. Rostamihajiabadi M, Rahnama N, Khayambashi KH, Sarabi M, bambaeichIi A, &Pazira B. The effect of Guided imagery on range of motion and roprioception of male athletes with knee injuries. Olympic Journal. 2011; 58 (2): 53-50.
 6. Kynsburg A, Panics G, &Halasi T. Long-Term neuromuscular training and ankle Acta joint Physiologica Hungarica. Position sense. 2010; 97(2): 183-191.  
 7. behboodi A, Fathi M., HashimJawad Ali, Barghamadi M., and BehboodiZ.The Frequency of  Competition injuries of  Different organs of control and non-control style of karate athletes and Determining  possible causes. Proceedings of the second National Conference specialized in sport pathology and movement of the amendment, Faculty of Physical Education and sports science at Tehran University. 2010; 1(8):56-55.
 8. Farhangian M. the Effect of Balance Tilt board on The amount of damages, Strength and flexibility o Lower limb in professional wrestlers. Master'sthesis, University of Isfahan. 2011;30-35.
 9. Ljubojević A, Bijelić S, Zagorc M, Radisavljević L, Uzunović S, Pantelić K..Effects of proprioceptive training on balance skills amongsport dance dancers. Physical Education and Sport. 2012;10: 257-266.                                 
 10. Abbasi bakhtiari R. Evaluation of static and dynamic balance and knee proprioception in young professional soccer players. Annals of Biological Research 2012; 3(6): 2862-2873.    
 11. Mohammadi F, &Roozdar A. Effects of fatigue due to contraction of evertor muscles on the ankle joint position sense in male soccer players. Am J Sports Med. 2010; 38: 824-830.
 12. Jeffery L, Huston B S. The effects of fatigue on joint position sense in the ankle. Morgantown, West Virginia. 2003; 24: 750-751. 
 13. Lee A J Y, & Hang W Lin. Impaired proprioception and poor static postural control in subjects with functional instability of the ankle. J exercSci Fit 2006; 4(2):850-856. 
 14. www. lafayetteinstrument.com-
 15. Carroll M, Joyce W, Brenton-Rule, Dalbeth N, & Rome K. Assessment of foot and ankle muscle strength using hand held dynamometry in patients with established Rheumatoid Arthritis. The Journal of physiology 2012; 4(1): 23-37. 
 16. Ching Y W, Sharon L, Olson, Elizabet J, &Protas. Test-Retest Strength Reliability:Hand held dynamometry in community-dwelling elderly fallers .ArchPhys Med Rehabil 2002; 83: 811-5. 
 17. Clarkson H M. Joint motion and function assessment: a research-based practical guide: Lippincott Williams & Wilkins 2005; 275-276 
 18. Chiacchiero M, Dresely B, Silva U, DeLosReyes R, &Vorik B. The relationship between range of movement, flexibility, and balance in the elderly. Topics in Geriatric Rehabilitation 2010; 26(2): 148-55. 
 19. Park D S,&Lee G C. Validity and reliability of balance assessment software using the Nintendo Wii balance board:usability and validation. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. 2014; 11: 99-103.
 20. Daneshjoo A, Rahnama N, &Mokhtar A H. The effects of comprehensive warm-up programs on proprioception, static and dynamic balance on male soccer players. Plos One 2012; 7(12): 1-9.
 21.  Refshauge   K M, &Fitzpatrick R C. Perception of movement at the human ankle: effects of leg position. The Journal of Physiology 1995; 488(Pt 1): 243-248.
 22.  Fujiwara   K, Miyaguchi A, Toyama H, Kunita K, &Asai H. Startingposition of movement and perception of angle of trunk flexion whilestanding with eyes closed. Perceptual and motor skills.The Journal of physiology 1999: 89. 279-293.
 23.  Boccolini G,  Brazzit  A, Bonfanti L &Alberti, G. Using balance training to improve the performance of youth basketball players. Sport Sci Health 2013; 9: 37-42.
 24. Quek J, Julia Treleaven J, Sandra G. Brauer, Shaun, O’Leary & Ross A. Clark. Intra-rater reliability of hallux flexor strength measures using the Nintendo Wii Balance Board. Journal of Foot and Ankle Research .2015; 8: 48-53. 
 25. Mohammadi F. Comparison of 3preventive methods to reduce the recurrence ofankle inversion sprains in male soccer players. The American Journal of Sports Medicine 2007; 35(6): 926-922.
 26. KarenA, & Berk PA. IS Proprioceptive training effective in reducing therecurrence of ankle sprains among athletes?. Philadelphia College of Osteopathic Medicine 2011; 1-11.