مروری بر ویژگیهای کاربردی و خصوصیات سایکومتری پرسشنامه معلولیت سرگیجه در نسخه‌های انگلیسی، فارسی و دیگر زبانها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، دکتری تخصصی شنوایی شناسی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه جراحی اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه شنوایی شناسی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

سرگیجه و عدم تعادل مشکل بسیار شایعی است که بخشهای مختلفی از ابعاد زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از ابزارهای ارزیابی وضعیت بیماران سرگیجه و عدم تعادل، پرسشنامه معلولیت سرگیجه می‌باشد که ابعاد فیزیکی، عملکردی و احساسی ان را مورد پررسی قرار می‌دهد. این پرسشنامه در کار کلینیکی و تحقیقاتی مورد توجه بسیاری از متخصصین قرار گرفته است و در امر ارزیابی و کنترل بهبودی بیماران به کرات استفاده گردیده است. در این مقاله مروری، با بررسی تمامی ترجمه‌های موجود در زبانهای زنده دنیا، خصوصیات مختلف سایکومتری این پرسشنامه مخصوصا در زبان فارسی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در بررسیهای انجام شده، پرسشنامه دارای امتیازات متعددی از جمله روایی مناسب و تکرارپذیری ثبات درونی بالا می‌باشد اما آنالیز عاملی پرسشنامه نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. Jacobson GP, Newman CW. The development of the Dizziness Handicap Inventory. Archives of otolaryngology--head & neck surgery 1990; 116(4): 424-7.
 2. Poon DM, Chow LC, Au DK, Hui Y, Leung MC. Translation of the dizziness handicap inventory into Chinese, validation of it, and evaluation of the quality of life of patients with chronic dizziness. The Annals of otology, rhinology, and laryngology 2004; 113(12): 1006-11.
 3. Nola G, Mostardini C, Salvi C, Ercolani AP, Ralli G. Validity of Italian adaptation of the Dizziness Handicap Inventory (DHI) and evaluation of the quality of life in patients with acute dizziness. Acta otorhinolaryngologica Italica : organo ufficiale della Societa italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale.2010; 30(4): 190.
 4. Hassan H, Zarrinkoob H, Jafarzadeh S, Akbarzade A. Psychometric evaluation of Persian version of Activities-specific Balance Confidence Scale for elderly Persians. Aud Vest Res 2015; 24(2): 4-13.
 5. Valente M H-DH, Roeser RJ. Audiology treatment, second edition. Thieme 2008.
 6. Roeser RJ vM, Hosford-Dunn H. Audiology diagnosis, second edition. Thieme 2007.
 7. Herdman sj. vestibular rehabilitation, third edition: CPR; 2007.
 8. Jacobson G SN. balance function assessment and management: plural publishing; 2008.
 9. Kurre A, Bastiaenen CH, van Gool CJ, Gloor-Juzi T, de Bruin ED, Straumann D. Exploratory factor analysis of the Dizziness Handicap Inventory (German version). BMC ear, nose, and throat disorders. 2010; 10: 3.
 10. Jacobson GP, Calder JH. A screening version of the Dizziness Handicap Inventory (DHI-S). The American journal of otology 1998; 19(6): 804-8.
 11.  Piker EG, Jacobson GP, Tran AT, McCaslin DL, Hale ST. Spouse perceptions of patient self-reported vertigo severity and dizziness. Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology 2012; 33(6): 1034-9.
 12. Bullinger M, Alonso J, Apolone G, Leplege A, Sullivan M, Wood-Dauphinee S, et al. Translating health status questionnaires and evaluating their quality: the IQOLA Project approach. International Quality of Life Assessment. Journal of clinical epidemiology 1998; 51(11): 913-23.
 13.  eller SD, Ware JE, Jr., Gandek B, Aaronson NK, Alonso J, Apolone G, et al. Testing the equivalence of translations of widely used response choice labels: results from the IQOLA Project. International Quality of Life Assessment. Journal of clinical epidemiology 1998; 51(11): 933-44.
 14. Ware JE, Jr., Keller SD, Gandek B, Brazier JE, Sullivan M. Evaluating translations of health status questionnaires. Methods from the IQOLA project. International Quality of Life Assessment. International journal of technology assessment in health care 1995; 11(3): 525-51. 
 15. Jafarzadeh S, Bahrami E, Pourbakht A, Jalaie S, Daneshi A. Validity and reliability of the Persian version of the dizziness handicap inventory. Journal of research in medical sciences : the official journal of Isfahan University of Medical Sciences 2014; 19(8): 769-75. 
 16. Nyabenda A, Briart C, Deggouj N, Gersdorff M. [Normative study and reliability of French version of the dizziness handicap inventory]. Annales de readaptation et de medecine physique : revue scientifique de la Societe francaise de reeducation fonctionnelle de readaptation et de medecine physique 2004; 47(3): 105-13. 
 17. Kurre A, van Gool CJ, Bastiaenen CH, Gloor-Juzi T, Straumann D, de Bruin ED. Translation, cross-cultural adaptation and reliability of the german version of the dizziness handicap inventory. Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology 2009; 30(3): 359-67. 
 18. Tamber AL, Wilhelmsen KT, Strand LI. Measurement properties of the Dizziness Handicap Inventory by cross-sectional and longitudinal designs. Health and quality of life outcomes 2009; 7: 101.
 19. Garcia FV LC, Benzinho TA, et al. Validation and adaptation of Dizziness Handicap Inventory to the Portuguese language and population. Acta ORL/Técnicas em Otorrinolaringologia 2008 2: 128-32. 
 20. Karapolat H ES, Kirazl Y, Celebisoy N, Bilgen C, Kirazli T. Reliability, Validity and Sensitivity to Change of Turkish Dizziness Handicap Inventory (DHI) in Patients with Unilateral Peripheral Vestibular Disease. Int Adv Otol 2009; 5(2): 237-245. 
 21. Perez N, Garmendia I, Martin E, Garcia-Tapia R. [Cultural adaptation of 2 questionnaires for health measurement in patients with vertigo]. Acta otorrinolaringologica espanola 2000; 51(7): 572-80. 
 22. Alsanosi AA. Adaptation of the dizziness handicap inventory for use in the Arab population. Neurosciences (Riyadh, Saudi Arabia) 2012; 17(2): 139-44. 
 23. Castro AS, Gazzola JM, Natour J, Gananca FF. [Brazilian version of the dizziness handicap inventory]. Pro-fono: revista de atualizacao cientifica 2007; 19(1): 97-104. 
 24. Vereeck L, Truijen S, Wuyts F, Van de Heyning PH. Test-retest reliability of the Dutch version of the Dizziness Handicap Inventory B-Ent. 2006; 2(2): 75-80. 
 25. Jarlsäter S, & Mattsson, E. Test of reliability of the dizziness handicap inventory and the activities-specific balance confidence scale for use in sweden. Advances in Physiotherapy 2003; 5(3): 137-44.
 26. Best C, Tschan R, Eckhardt-Henn A, Dieterich M. Who is at risk for ongoing dizziness and psychological strain after a vestibular disorder? Neuroscience 2009; 164(4): 1579-87.
 27. Sullivan M, Clark MR, Katon WJ, Fischl M, Russo J, Dobie RA, et al. Psychiatric and otologic diagnoses in patients complaining of dizziness. Archives of internal medicine 1993; 153(12): 1479-84. 
 28. Sloane PD, Hartman M, Mitchell CM. Psychological factors associated with chronic dizziness in patients aged 60 and older. Journal of the American Geriatrics Society 1994; 42(8): 847-52. 
 29. Eckhardt-Henn A, Best C, Bense S, Breuer P, Diener G, Tschan R, et al. Psychiatric comorbidity in different organic vertigo syndromes. Journal of neurology 2008; 255(3): 420-8. 
 30. Best C, Eckhardt-Henn A, Tschan R, Dieterich M. Psychiatric morbidity and comorbidity in different vestibular vertigo syndromes. Results of a prospective longitudinal study over one year. Journal of neurology 2009; 256(1): 58-65.
 31. Tschan R, Best C, Beutel ME, Knebel A, Wiltink J, Dieterich M, et al. Patients' psychological well-being and resilient coping protect from secondary somatoform vertigo and dizziness (SVD) 1 year after vestibular disease. Journal of neurology 2011; 258(1): 104-12. 
 32. Asmundson GJ, Stein MB, Ireland D. A factor analytic study of the dizziness handicap inventory: does it assess phobic avoidance in vestibular referrals? Journal of vestibular research: equilibrium & orientation 1999; 9(1): 63-8.
 33. Vereeck L, Truijen S, Wuyts FL, Van De Heyning PH. Internal consistency and factor analysis of the Dutch version of the Dizziness Handicap Inventory. Acta oto-laryngologica 2007; 127(8): 788-95. 
 34. Perez N, Garmendia I, Garcia-Granero M, Martin E, Garcia-Tapia R. Factor analysis and correlation between Dizziness Handicap Inventory and Dizziness Characteristics and Impact on Quality of Life scales. Acta oto-laryngologica Supplementum 2001; 545: 145-54.
 35. Whitney SL, Wrisley DM, Brown KE, Furman JM. Is perception of handicap related to functional performance in persons with vestibular dysfunction? Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology 2004; 25(2): 139-43. 
 36. Mendel B, Bergenius J, Langius A. Dizziness symptom severity and impact on daily living as perceived by patients suffering from peripheral vestibular disorder. Clinical otolaryngology and allied sciences 1999; 24(4): 286-93.