تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب بر شاخصها‌ی تعادلی مردان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
استئوآرتریت زانو یکی از شایعترین مشکلات عضلانی- اسکلتی می­باشد که باعث تخریب مفصل و متعاقب آن کاهش سطح عملکرد و نقص در تعادل می­ شود. عدم تعادل در سالمندان عاملی برای سقوط و عوارض پس از آن می باشد. لذا راهکارهای مناسب می‌تواند از این مشکلات جلوگیری نماید. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب بر شاخصها­ی تعادلی مردان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو می­ باشد.
روش بررسی:
بیست و چهار بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو  با دامنه سنی 65-55 سال به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب، و بصورت تصادفی به دو گروه تمرین­درمانی (میانگین قد7/01±169/16، وزن 11/98±79/16 و کنترل (میانگین قد 5/03±167/66، وزن 9/31±77/08) تقسیم شدند. برای بررسی ثبات پاسچرال از دستگاه بایودکس و تست Postural Stability استفاده شد. برنامه تمرینی طی 8 هفته زیر نظر مربی انجام شد. برای مقایسه میانگینها‌ی درون­گروهی، از آزمونهای آماری تی همبسته و برای مقایسه میانگینهای بین­گروهی از آزمون آماری تی مستقل استفاده شد. برای تعیین تفاوتها نیز سطح معنی­ داری کمتر از (0/05>p) در نظر گرفته شد.
یافته‌ها:
تغییرات درون­گروهی در گروه ­آزمودنیها بین نمرات تعادل­کلی (0/001=p)، تعادل­داخلی- خارجی (0/006=p) و تعادل­قدامی- خلفی (0/003=p) قبل و بعد از انجام تمرینات معنادار بود. همچنین تغییرات بین­گروهی در دو گروه­ شاهد و کنترل در نمره تعادل­کلی (0/01=p)، تعادل­داخلی- خارجی (0/04=p) و تعادل قدامی ـ خلفی (0/03=p) تفاوت معناداری را نشان داد.
نتیجه ­گیری:
نتایج نشان داد که هشت هفته تمرینات منتخب می­ تواند به ­طور معنی­ داری باعث بهبود شاخصها­ی تعادلی (تعادلی کلی، تعادل قدامی- خلفی و تعادل داخلی- ­­خارجی) در افراد سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو گردد و شاید بتوان این تمرینات را برای بهبود تعادل و جلوگیری از سقوط به سالمندان مبتلا به استئوآرتریت زانو توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Netz Y, Wu MJ, Becker BJ, Tenenbaum G. Physical activity and psychological well-being in advanced age: a meta-analysis of intervention studies. Psychol Aging 2005; 20(2): 272-84.
 2. Menec VH. The relation between everyday activities and successful aging: a 6-year ongitudinal study. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2003; 58(2): S74-82.
 3.  Lawrence RC, Felson DT, Helmick CG, Arnold LM, Choi H, Deyo RA, Gabriel S, Hirsch R, Hochberg MC, Hunder GG, Jordan JM. Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic conditions in the United States: Part II. Arthritis & Rheumatism 2008; 58(1):26-35.
 4.  Alfredo PP, Bjordal JM, Dreyer SH, Meneses SR, Zaguetti G, Ovanessian V, Fukuda TY, Junior WS, Martins RÁ, Casarotto RA, Marques AP. Efficacy of low level laser therapy associated with exercises in knee osteoarthritis: a randomized double-blind study. Clinical rehabilitation 2012; 26(6):523-33.
 5.  Moghimi J. Educational paper on osteoarthritis. Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 2009; 11(2): 147-154. [Persian]
 6. Hunter DJ, Niu J, Zhang Y, Nevitt MC, Xu L, Lui LY, Yu W, Aliabadi P, Buchanan TS, Felson DT. Knee height, knee pain, and knee osteoarthritis: the Beijing Osteoarthritis Study. Arthritis & Rheumatism 2005; 52(5):1418-23.
 7. Felson DT. Osteoarthritis of the knee. N Engl J Med 2006; 354(8):841-8.
 8.  Lucas B. Treatment options for patients with osteoarthritis of the knee. British journal of nursing 2005; 14(18): 976-981
 9. Maurer BT, Stern AG, Kinossian B, Cook KD, Schumacher HR. Osteoarthritis of the knee: isokinetic quadriceps exercise versus an educational intervention. Archives of physical medicine and rehabilitation 1999; 80(10):1293-9.
 10. Fransen MA, Crosbie JA, Edmonds JO. Physical therapy is effective for patients with osteoarthritis of the knee: a randomized controlled clinical trial. The Journal of rheumatology 2001; 28(1):156-64.
 11. 1McAlindon TE, Cooper C, Kirwan JR, Dieppe PA. Knee pain and disability in the community. Rheumatology 1992; 31(3): 189-92
 12. Hirata, R. P., Arendt-Nielsen, L., Shiozawa, S., & Graven-Nielsen, T. Experimental knee pain impairs postural stability during quiet stance but not after perturbations. European journal of applied physiology 2012; 112(7): 2511-2521.
 13. Hsieh, R. L., Lee, W. C., Lo, M. T., & Liao, W. C. Postural stability in patients with knee osteoarthritis: comparison with controls and evaluation of relationships between postural stability scores and international classification of functioning, disability and health components. Archives of physical medicine and rehabilitation 2013; 94(2): 340-346.
 14. Geigle PR, Cheek WL, Gould ML, Hunt HC, & Shafiq BA. Quatic physical therapy for balance: the interaction of somatosensory and hydrodynamic principles. The Journal of Aquatic Physical Therapy 1997; 5(1): 4-10. 
 15. Province MA. et al. The effects of exercise on falls in elderly patients. A preplanned meta-analysis of the FICSIT Trials. Frailty and Injuries: Cooperative Studies of Intervention Techniques. JAMA 1995; 273(17): 1341-1347.
 16.  uman I, Taskaynatan M. A, Mohur H, & Tan A. K. Assessment of the impact of proprioceptive exercises on balance and proprioception in patients with advanced knee osteoarthritis. Rheumatology international 2012; 32(12): 3793-3798.
 17. Gbiri CA, Okafor UA, Alade MT. Comparative Efficacy of Open-chain and Close-chain Kinematics on Proprioception, Muscles’ Strength and Functional Performances in Individual with Knee Osteoarthritis. Occup Med Health Aff. 2013; 1(1): 1-5.
 18. Baltaci G, Tunay V.B, Duzgun I, Ozer D, Yakut E. Comparison of strength, functional outcome and proprioceptive ability after pilates-based exercise program in women patients with knee osteoarthritis and healthy women. Osteoartritis and cartilage journal. September 2008; 16(4): S2232006.
 19. Wang C, Schmid CH, Hibberd PL, Kalish R, Roubenoff R, Rones R, Okparavero A, McAlindon T. Tai Chi for treating knee osteoarthritis: designing a long-term follow up randomized controlled trial. BMC musculoskeletal disorders 2008; 9(1):108-117.
 20.  Lund, H., Weile, U., Christensen, R., Rostock, B., Downey, A., Bartels, E. M & Bliddal, H. A randomized controlled trial of aquatic and land-based exercise in patients with knee osteoarthritis. Journal of rehabilitation medicine 2008; 40(2): 137-144.
 21.  Hinman RS, Bennell KL, Metcalf  BR, Crossley KM. Balance impairments in individuals with symptomatic knee osteoarthritis: a comparison with matched controls using clinical tests. Rheumatology 2002; 41(12):1388-94.
 22. khtiaty A.H, Fatemi E, Rezasoltani A. Genu varum deformity may increase postural sway and falling risk. Koomesh 2012; 13(3): 330-337. [Persian]
 23. Thorstensson CA, Henriksson M, von Porat A, Sjödahl C, Roos EM. The effect of eight weeks of exercise on knee adduction moment in early knee osteoarthritis–a pilot study. Osteoarthritis and Cartilage 2007; 15(10): 1163-70.
 24. Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc. 1982; 14(5): 377-81.
 25. Faulkner JA, Larkin LM, Claflin DR, Brooks SV. Age‐related changes in the structure and function of skeletal muscles. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 2007; 34(11):1091-6.
 26. Ahmed, A. F. Effect of sensorimotor training on balance in elderly patients with knee osteoarthritis. Journal of Advanced Research 2010; 2(4): 305-311.
 27. Fernanda D, Rodrigo V, Tania G, Silvia B, Estelio D. Effects of a Physical Activity Program on Static alance and Functional Autonomy in Elderly Women. Macedonian Journal of Medical Sciences 2010; 3(1): 21-26.
 28. Sohbatiha M, Aslankhani M.A, Farsi A. Comparison of the effects of aquatic and land-based exercise on static and dynamic balance in healthy elderly men. Salmand Iranian Journal of Ageing 2012; 6(20): 54-63.[Persian]
 29. Hassan BS, Mockett S, Doherty M. Static postural sway, proprioception, and maximal voluntary quadriceps contraction in patients with knee osteoarthritis and normal control subjects. Annals of the rheumatic diseases 2001; 60(6):612-8.
 30. Petrofsky JS, Batt J, Davis N, Lohman E, Laymon M, De Leon GE, Roark H, Tran TM, Ayson EG, Vigeland KM, Payken CE. Core muscle activity during exercise on a mini stability ball compared with abdominal crunches on the floor and on a swiss ball. Journal of Applied Research in Clinical and Experimental Therapeutics 2007; 7(3):255-272.
 31. Clark MA, Fater D, Reuteman P. Core (trunk) stabilization and its importance for closed kinetic chain rehabilitation. Orthopaedic Physical Therapy Clinics of North America. 2000; 9(2):119-36.
 32. Bosomworth NJ. Exercise and knee osteoarthritis: benefit or hazard? Can FAM Physician 2009; 55(9): 871-8.
 33. Goodman M, Marks R. The association between knee proprioception and isotonic quadriceps femoris strength. Physiotherapy Canada 1998; 50: 53-7.
 34. Young WK, Metzl JD. Strength training for the young athlete. Pediatric annals 2010; 39(5):293-9.
 35. Marsh, D. W., Richard, L. A., Williams, L. A., & Lynch, K. J. The relationship between balance and pitching error in college baseball pitchers. The Journal of Strength & Conditioning Research 2004; 18(3): 441-446.

­­­­­­­