بررسی بهترین اسفر فیت شده، برآمدگی و آستیگماتیسم قرنیه در گروه‌بندیهای مختلف قوز قرنیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد اپتومتری، مرکز تحقیقات چشم، بیمارستان چشم پزشکی فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دکترای حرفه‌ای اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 فوق تخصص قرنیه، چشم پزشک، مرکز تحقیقات چشم، بیمارستان چشم پزشکی فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 دانشجوی دکترای تخصصی اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 کارشناس ارشد آمار، هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: 
 بررسی بهترین اسفر فیت شده، برآمدگی و آستیگماتیسم سطوح قدامی و خلفی در گروه­بندیهای مختلف قوز قرنیه و تعیین تفاوت و ارتباط بین آنها.
روش بررسی:
در این مطالعه‌ی گذشته نگر، 161 بیمار مبتلا به قوز قرنیه با میانگین سنی6/10±22/35 مورد مطالعه قرار گرفتند. حدت بینایی دور اصلاح شده، عیب انکساری اسفر، عیب انکساری آستیگماتیسم و اطلاعات پنتاکم این بیماران مورد بررسی قرار گرفتند. تقسیم­‌بندی قوز قرنیه بر مبنای سیستم طبقه‌بندی آمسلر-کرامیخ (Amsler-krumeich) انجام شد. میانگین، تفاوت و رابطه بین متغیرها با یکدیگر و نیز در گروه بندی های متفاوت قوز قرنیه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها:
میانگین حدت بینایی اصلاح شده دور در بین 4 گروه بندی قوز قرنیه تفاوت معناداری داشت (0/001≥p). همچنین برای آستیگماتیسم، برآمدگی و بهترین اسفر فیت شده سطوح قدامی، خلفی و آستیگماتیسم کلی قرنیه، اختلاف آماری قابل ملاحظه­ای در میانگین 4 گروه­بندی قوز قرنیه مشاهده شد (0/05≥p) تمام پارامترها، آزمون کروسکال والیس). با بررسی ارتباط بین متغیرها مشخص شد که قویترین ارتباط بین آستیگماتیسم قدامی و خلفی در گروه­ بندی 1 ( 0/001≥p و0/924=r)، برای برآمدگی قدامی و خلفی در گروه بندی 2 (0/001≥p و0/903=r) و برای بهترین اسفر فیت شده قدامی و خلفی (0/001≥p و0/923=r) در گروه کلی مبتلایان به قوز قرنیه وجود دارد.
نتیجه‌گیری:
این مطالعه مقادیر بهترین اسفر فیت شده، برآمدگی و آستیگماتیسم سطوح قدامی و خلفی را در گروههای مختلف قوز قرنیه تعیین نمود. همچنین این مطالعه نشان داد که بین یکسری از پارامترهای اندازه گیری شده با پنتاکم در سطح قدامی و خلفی قرنیه ارتباط قوی وجود دارد لیکن این ارتباط قوی برای تمامی پارامتر های مذکور مشاهده نمی شود. یافته های مطالعه حاضر می تواند در بررسی بالینی قوز قرنیه، مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Mohammadpour M, Hahemi H, Jabbarvand M. Technique of simultaneous femtosecond laser assisted Myoring implantation and accelerated intrastromal collagen cross-linking for management of progressive keratoconus: A novel technique. Contact Lens and Anterior Eye 2016; 39(1): 9-14.
 2.  Abu-Amero KK, Helwa I, Al-Muammar A, Strickland S, Hauser MA, Allingham RR, Liu Y. Case-control association between CCT-associated variants and keratoconus in a Saudi Arabian population. Journal of negative results in biomedicine 2015; 14(1):10.
 3. Elsaftawy HS, Ahmed MH, Saif MY, Mousa R. Sequential Intracorneal Ring Segment Implantation and Corneal Transepithelial Collagen Cross-Linking in Keratoconus. Cornea 2015; 34(11): 1420-6.
 4. McAnena L, O’Keefe M. Corneal collagen crosslinking in children with keratoconus. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus 201; 19(3): 228-32.
 5. Goebels S, Käsmann-Kellner B, Eppig T, Seitz B, Langenbucher A. Can retinoscopy keep up in keratoconusdiagnosis? Contact Lens and Anterior Eye 2015; 38(4): 234-9.
 6. Shabayek MH, Alió JL. Intrastromal corneal ring segment implantation by femtosecond laser for keratoconus correction. Ophthalmology 2007; 114(9):1643-52.
 7.  Li X, Rabinowitz YS, Rasheed K, Yang H. Longitudinal study of the normal eyes in unilateral keratoconus patients. Ophthalmology 2004; 111(3): 440-6.
 8. Maeda N, Fujikado T, Kuroda T, Mihashi T, Hirohara Y, Nishida K, Watanabe H, Tano Y. Wavefront aberrations measured with Hartmann-Shack sensor in patients with keratoconus. Ophthalmology 2002; 109(11): 1996-2003.
 9. Kamiya K, Shimizu K, Igarashi A, Miyake T. Assessment of anterior, posterior, and total central corneal astigmatism in eyes with keratoconus American journal of ophthalmology 2015; 160(5): 851-7.
 10. Rabinowitz YS. Keratoconus. Surv Ophthalmol. 1998;42(4):297-319.
 11. Romero-Jiménez M, Santodomingo-Rubido J, Wolffsohn JS. Keratoconus: a review. Contact Lens and Anterior Eye 2010; 33(4): 157-66.
 12. Göncü T, Akal A, Adbelli FM, Çakmak S, Sezen H, Ylmaz ÖF. Tear Film and Serum Prolidase Activity and Oxidative Stress in Patients with Keratoconus. Cornea 2015; 34(9): 1019-23.
 13. oprak I, Yaylalı V, Yildirim C. A combination of topographic and pachymetric parameters in keratoconus diagnosis. Contact Lens and Anterior Eye 2015; 38(5): 357-62.
 14. Mazzotta C, Balestrazzi A, Traversi C, Baiocchi S, Caporossi T, Tommasi C, Caporossi A. Treatment of progressive keratoconus by riboflavin-UVA-induced cross-linking of corneal collagen: ultrastructural analysis by Heidelberg Retinal Tomograph II in vivo confocal microscopy in humans. Cornea 2007; 26(4): 390-7.
 15. Uçakhan ÖÖ, Çetinkor V, Özkan M, Kanpolat A. Evaluation of Scheimpflug imaging parameters in subclinical keratoconus, keratoconus, and normal eyes. Journal of Cataract & Refractive Surgery 2011; 37(6): 1116-24.
 16. de Sanctis U, Loiacono C, Richiardi L, Turco D, Mutani B, Grignolo FM. Sensitivity and specificity of posterior corneal elevation measured by Pentacam in discriminating keratoconus/subclinical keratoconus. Ophthalmology 2008; 115(9): 1534-9.
 17. Alió JL, Piñero DP, Alesón A, Teus MA, Barraquer RI, Murta J, Maldonado MJ, de Luna GC, Gutiérrez R, Villa C, Uceda-Montanes A. Keratoconus-integrated characterization considering anterior corneal aberrations, internal astigmatism, and corneal biomechanics. Journal of Cataract & Refractive Surgery 2011; 37(3): 552-68.
 18. Nakagawa T, Maeda N, Kosaki R, Hori Y, Inoue T, Saika M, Mihashi T, Fujikado T, Tano Y. Higher-order aberrations due to the posterior corneal surface in patients with keratoconus. Investigative ophthalmology & visual science 2009; 50(6): 2660-5.
 19. Piñero DP, Alió JL, Alesón A, Vergara ME, Miranda M. Corneal volume, pachymetry, and correlation of anterior and posterior corneal shape in subclinical and different stages of clinical keratoconus. Journal of Cataract & Refractive Surgery 2010; 36(5): 814-25.
 20. Naderan M, Shoar S, Naderan M, Kamaleddin MA, Rajabi MT. Comparison of corneal measurements in keratoconic eyes using rotating Scheimpflug camera and scanning-slit topography. International journal of ophthalmology 2015; 8(2): 275.
 21. Orucoglu F, Toker E. Comparative analysis of anterior segment parameters in normal and keratoconus eyes generated by scheimpflug tomography. Journal of ophthalmology 2015; 2015:925414.
 22. Schlegel Z, Hoang-Xuan T, Gatinel D. Comparison of and correlation between anterior and posterior corneal elevation maps in normal eyes and keratoconus-suspect eyes. Journal of Cataract & Refractive Surgery 2008; 34(5): 789-95.
 23. Tomidokoro A, Oshika T, Amano S, Higaki S, Maeda N, Miyata K. Changes in anterior and posterior corneal curvatures in keratoconus. Ophthalmology 2000; 107(7): 1328-32.
 24. Rao SN, Raviv T, Majmudar PA, Epstein RJ. Role of Orbscan II in screening keratoconus suspects before refractive corneal surgery. Ophthalmology 2002; 109(9): 1642-6.
 25. Naderan M, Rajabi MT, Zarrinbakhsh P. Distribution of Anterior and Posterior Corneal Astigmatism in Eyes WithKeratoconus. American journal of ophthalmology 2016; 167: 79-87.
 26. Dubbelman M, Sicam VA, Van der Heijde GL. The shape of the anterior and posterior surface of the aging human cornea. Vision Res 2006; 46(6-7):  993-1001.