بررسی عیوب انکساری و میدان بینایی در ناشنوایان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی دکترای گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 مرکز تحقیقات چشم، بیمارستان چشم پزشکی فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
بررسی فراوانی عیوب انکساری و نقایص میدان بینایی در دانش‌آموزان دبیرستانی پسر ناشنوای شهر تهران
روش بررسی:
در این مطالعه مقطعی 64 نمونه از لحاظ میدان بینایی و عیوب انکساری مورد بررسی قرار گرفتند. همه‌ی افراد ضریب هوشی بالای70 با تست وکسلر مخصوص اطفال، داشتند. نقایص ناشنوایی بر اساس شدت نقص و مدت زمانِ ایجادِ نقص شنوایی تقسیم‌بندی شدند. میدان بینایی با استفاده از دستگاه پریمتر اوتوماتیکHumphrey جهت اندازه‌گیری حساسیت فووه آ، میانگین انحراف و بررسی محدوده تست نیمه میدان گلوکومی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها:
بررسی ما بر روی دانش‌آموزان ناشنوا نشانگر میزان بالای  میدان بینایی غیر طبیعی در افراد ناشنوا نسبت به جامعه شنوا است. نتایج حاکی از این است که در 50 درصد آنها ناشنوایی عمیق وجود داشت. نقص مادرزادی و اکتسابی شنوایی به ترتیب در(10/9%)57 و 89/1%)7 نفر مشاهده شد. نقایص میدان بینایی بر اساس تست نیمه میدان گلوکومی، میانگین انحراف و حساسیت فووه آ به ترتیب 31/2%، 60/09% و 40/6% بود. هیچکدام از فاکتورهای غیرطبیعی نظیر حساسیت فووه­ آ، تست نیمه میدان گلوکومی و میانگین انحراف رابطه­ای با نوع نقص شنوایی وشدت آن در افراد ناشنوا نداشت. بیشترین فراوانی عیوب انکساری، در هایپروپیا آستیگماتیسم (37/5%)و کمترین میزان فراوانی نیز بیماران در افراد مایوپیا می‌باشد (9/4%). تنها 12/5 درصد از دانشجویان کم شنوا بهترین حدت بینایی دور تصحیح شده کمتر از 10/10 داشتند.
نتیجه­ گیری:
فراوانی بیشتر نقایص حساسیت فووه آ نسبت به سایر نقایص میدان بینایی در افراد ناشنوا، می‌تواند نشان‌دهنده فراوانی بیشتر نقایص در مرکز سیستم بینایی نسبت به محیط آنها باشد. که این نشان می­ دهد یک فرد ناشنوا نسبت به افراد شنوا ،دارای ریسک بیشتری برای ابنرمالیتی‌های میدان بینایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Nelson HDBougatsos CNygren P2001 US Preventive Services Task Force. Universal newborn hearing screening: systematic review to update the 2001 US Preventive Services Task Force Recommendation. Pediatrics 2008; 122(1): e266-76.
 2. Thompson DC, McPhillips H, Davis RL, Lieu TA, Homer CJ, Helfand M. Universal newborn hearing screening: summary of evidence. JAMA 2001; 286(16):2000-10.
 3. Firouzbakht, M.; Eftekhar Ardebili, H.; Majlesi, F.; Rahimi, A.; Ansari, M.; Esmailzadeh, M. Prevalence of neonatal hearing impairment in province capitals. Journal of School of Public Health & Institute of Public Health Research 2008; 5(4):1-10. [Persian]
 4. Ries P. Prevalence and characteristics of persons with hearing trouble: United States, 1990–91. Vital Health Stat 1994; 101(88):1-75.
 5. Khandekar R, AlFahdi M, AlJabri B, AlHarby S, Abdulamgeed T. Visual function and ocular status of children with hearing impairment in Oman. Indian J Ophthalmol 2006; 57(3): 228-9.
 6. Scott GD, Karns CM, Dow MW, Stevens C, Neville HJ. Enhanced peripheral visual processing in congenitally deaf humans is supported by multiple brain regions, including primary auditory cortex. Front Hum Neurosci 2014; 8: 177-182.
 7. Rothpletz AM, Ashmead DH, Thorpe AM. Responses to targets in the visual periphery in deaf and normal-hearing adults. J Speech Lang Hear Res 2003; 46(6):1378-86.
 8. Vernon M. Fifty years of research on the intelligence of deaf and hard-of-hearing children: A review of literature and discussion of implications. J Deaf Stud Deaf Educ 2005; 10(3): 225-31.
 9. Hollingsworth R, Ludlow AK, Wilkins A, Calver R, Allen PM. Visual performance and ocular abnormalities in deaf children and young adults: a literature review. Acta Ophthalmol 2014; 92(4): 305-10.
 10. Susanna R Jr, Vessani RM. Staging glaucoma patient: why and how? Open Ophthalmol J 2009; 3: 59-64.
 11. Van Naarden K, Decouflé P, Caldwell K. Prevalence and characteristics of children with serious hearing impairment in metropolitan Atlanta, 1991-1993. Pediatrics 1999; 103(3): 570- 5.
 12. Armitage IM, Burke JP, Buffin JT. Visual impairment in severe and profound sensorineural deafness. Arch Dis Child 1995; 73(1): 53-6.
 13. Ostadimoghaddam H, Fotouhi A, Khabazkhoob M, Heravian J, Yekta AA. Prevalence and risk factors of refractive errors among school children in Mashhad, 2006-2007. Iranian Journal of Ophthalmology 2008; 20(2): 3-9.
 14. Mohindra I. Vision profile of deaf children. Am J OptomPhysiol Opt 1976; 53(4): 2-9.
 15. Sharma ARuscetta MNChi DH. Ophthalmologic Findings in Children with Sensorineural Hearing Loss. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2009; 135(2): 119-23.
 16. Mafong DD, Pletcher SD, Hoyt C, Lalwani AK.Ocular findings in children with congenital sensorineural hearing loss. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 128 (11): 1303- 6.
 17. Preciado DA, Lim LHY, Cohen AP. et al. A diagnostic paradigm for childhood idiopathic sensorineural hearing loss. Otolaryngol Head Neck Surg 2004; 131(6): 804- 9.
 18. Khorraminejad M, Akbari MR, Ranjbarpazooki M,  Aghazadehamiri M, Askarizadeh F, Moeinitabar M, Jafari AR. The prevalence of refractive errors and binocular anomalies in students of deaf boys schools in Tehran. Iranian Journal of Ophthalmology 2014; 26(4): 183-8.
 19. Brinks MV, Murphey WH, Cardwell W, Otos M, Weleber RG. Ophthalmologic screening of deaf students in Oregon. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2001; 38 (1): 11- 5.
 20. Smith RJ, Bale JF, White KR. Sensorineural hearing loss in children. Lancet 2005; 365 (9462): 879- 90.
 21. Jhonston DR, Curry JM, Newborough B, Morlet T, Bartoshesky L, Lehman S, Ennis S, O’Reilly R. ophthalmologic disorders in children with syndromic and nonsyndromic hearing loss. Arch otolaryngol head neck surg 2010; 136(3): 277-80.
 22. Codina C, Pascalis O, Mody C, Toomey P, Rose J, Gummer L, Buckley D. Visual advantage in deaf adults linked to retinal changes. PLoS One 2011; 6(6): e20417.
 23. Buckley D, Codina C, Bhardwaj P, Pascalis O. Action video game players and deaf observers have larger Goldmann visual fields. Vision Res 2010; 50(5): 548-56.
 24. Codina CJ, Buckley D, Port M, Pascalis O. Deaf and hearing children: a comparison of peripheral vision development. Dev Sci 2011; 14(4):725-37.