دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 7-98 

مقاله پژوهشی

اثر استفاده از بریس بر طول تار عضلات تنه و کمر بیماران اسکولیوز ایدیوپاتیک حین راه رفتن

صفحه 7-20

10.22038/jpsr.2017.14003.1296

آزاده نادی؛ محمد تقی کریمی؛ کیوان شریف مرادی؛ عاطفه جعفری سروعلیا؛ پرستو سلجوقیان


بررسی عیوب انکساری و میدان بینایی در ناشنوایان

صفحه 21-29

10.22038/jpsr.2017.17807.1453

مسعود خرمی نژاد؛ جواد هرویان؛ فرشاد عسکری زاده؛ داوود سبحانی راد؛ عباس عظیمی خراسانی؛ مهسا رنجبر پازوکی


بررسی میزان آمادگی دانشجویان جهت استفاده از فناوری یادگیری الکترونیکی

صفحه 60-66

10.22038/jpsr.2017.13629.1283

عاطفه شهنوازی؛ اسماعیل مهرآیین؛ سمیه باقری؛ زهرا میری؛ مصطفی محمد قاسمی


گزارش مورد

کدام تشخیص آزمایشگاهی صحیح است؟ سالک یا گرانولوم تنگ ماهی؟ بررسی موارد گرانولوم استخر شنا با تشخیص اولیه لیشمانیوز جلدی در سه بیمار در مشهد

صفحه 80-85

10.22038/jpsr.2017.14754.1376

عبدالمجید فتی؛ شادی رحمانی خراسانی؛ محمود پریان؛ پرستو تاج زاده؛ امین بجدی؛ الهام پوستچی؛ الهام مقدس