ارزیابی تغییرات عملکرد بینایی ناشی از مصرف داروی متادون در مرحله‌ی نگهدارنده‌ی ترک اعتیاد در افراد معتاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

4 استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دانشجوی دکترای اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

هدف:
عملکرد بینایی یکی از مهمترین فاکتورهایی است که بر بسیاری از فعالیتهای روزانه افراد موثر بوده و مصرف داروهای مختلف می‌تواند آن را تغییر دهد. متادون یکی از داروهای مورد استفاده در ترک اعتیاد است که هم در مرحله‌ی سم‌زدایی (تجویز متادون و کاهش تدریجی دوز دارو طی مدت چند روز) و هم در مرحله‌ی نگهدارنده(درمان طولانی مدت با متادون تا چندین ماه یا سال) به وفور استفاده می‌شود. بررسی عملکردهای بینایی در پاسخ به مصرف مداوم متادون در جهت افزایش درک اثرات این دارو و بهبود مراقبتهای بینایی در این دسته از بیماران امری ضروری است که هدف ما در این مطالعه می‌باشد.
روش بررسی:
در این مطالعه (مورد شاهدی) 30 نفر فرد معتاد که به کلینیکهای ترک اعتیاد مراجعه کردند با میانگین سنی 9/90 ±40/97 سال به دو گروه تقسیم شدند. گروه  مطالعه شامل 20 نفر معتاد و گروه شاهد شامل 10 نفر معتاد بودند. چندین تست عملکرد بینایی شامل: حدت بینایی، حساسیت کنتراست, میدان بینایی، و استریوپسیس انجام شد. بیماران گروه  مطالعه بیش از 6 ماه از داروی متادون استفاده می‌کردند و بیماران گروه شاهد به تازگی وارد مرحله‌ی نگهدارنده‌ی ترک اعتیاد شده بودند.
یافته‌ها:
نتایج مطالعه نشان می‌دهد که حدت بینایی استاتیک و میدان بینایی با مصرف داروی متادون تغییری نمی‌کنند. حساسیت کنتراست در سه فرکانس 3 (0/03= p)، 6 (0/001= p) و  18 (0/00003= p) سیکل در دقیقه از نظر آماری کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان داد. دید عمق نیز در اثر استفاده طولانی از متادونبه میزان  19/5 ثانیه بر کمان کاهش یافت (0/04=p). میزان عیب انکساری در گروه شاهد نسبت به گروه  مطالعه به میزان تقریبی 1 دیوپتر منفی تر بدست آمد.
نتیجه‌گیری:
با توجه یه این که داروی متادون بصورت طولانی مدت در مرحله‌ی نگهدارنده ترک اعتیاد استفاده می‌شود بایستی به مشکلات ناشی از این دارو مانند مشکلات دید عمق و کاهش حساسیت کنتراست توجه داشت و مراقبتهای چشمی و آگاهی لازم را برای  بیمار فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


 1. Ansons A, Davis H: Diagnosis and management of ocular motility disorders. 3th ed. Blackwell publishing company 2001; 41-74.
 2. Kaufman P, Alm A: Adler`s physiology of the eye. 10th ed. Mosby 2003; 453.
 3. Strasburger H, Rentschler I, Juttner M: Peripheral vision and pattern recognition. J Vis 2011; 11(5):13.
 4. Standardized contrast sensitivity tests. Available at: http://www.vectorvision.com/csv1000-contrast-sensitivity
 5. Howard P, Rogers B: Binocular Vision and Stereopsis. 1th ed. Oxford University Press 1995; 2.
 6. Goldstei B: Sensation and Perception. 8th ed. Cangage learning 2009; 229-58.
 7. Angela M, Kunnen S, Kuttnig K, Mohan J: World drug report 2013;1.
 8. Fedotov Y: ATS_Global Assesment 2011;1 0-21.
 9. Naranjiha H, Hosseini R, Nouri R, Peymaneh M: Fast evaluation report of drug abuse in Iran 2006; 127.
 10. Sefatian S, Mir Akbari M, Ahmadi F, Ghambari M, Nayini A. Familiarization with artificial addictive drugs2005; 35-40.
 11. Grosvenor T. Primary care optometry, 5th ed; 9, 70, 127, 171.
 12. Adams A, Brown B, Flom M, Jones R, Jampolsky A. Alcohol and marijuana effects on static visual acuity. Am J Optom Physiol Opt 1975; 52(11): 729-35.
 13. Brown B,Adams J,Haegerstrom G,Jones T,Flom M. Effects of alcohol and marijuana on dynamic visual acuity. Perception and Pscycophysics 1975; 18(6): 441-6.
 14. Dawson W, Jiménez-Antillon C, Perez J, Zeskind J. Marijuana and vision-after ten years use in Costa Rica. Invest Ophthalmol Vis Sci 1977; 16(8): 689-99.
 15. Fredrick T, Frederick W, Wiley A, Kelly L. Clinical Ocular Toxicology. 7th ed. Elsevier Saunders 2014; 130-1.
 16. Firth A, Pulling S, Carr M, Beaini A: Orthoptic status before and immediately after heroin detoxification. Br J Ophthalmol. 2004;88(9):1186-90.
 17. Carvalho J, Danda D, Dantas H, Arraes T, Cavalcanti E: Blue-on-yellow perimetry in tobacco and alcohol consumers. Arq Bras Oftalmol. 2006;69(5):675-8.
 18. Barwatt J, Hofford R, Emery M, Wellman P, Eitan S, Differential effects of methadone and buprenorphine on the response of D2/D3 dopamine receptors in adolescent mice. Drug Alcohol Depend 2013; 132(3): 420-6.
 19. Domenic L, Trimarchi C, Piccolino M, Fiorentini A, Maffei L. Dopaminergic drugs improve human visual contrast sensitivity. Hum Neurobiol 1985; 4(3): 195-7.
 20. Blin O, Mestre D, Masson G, Serratrice G. Selective effects of low doses of apomorphine on  spatiotemporal contrast sensitivity in healthy volunteers: a double-blind placebo-controlled study. Br J clin Pharmac 1991; 32(5): 551-6.