رابطه بین «الگوی استفاده از زمان» و جنبه های رشد و نمو کودکان بر مبنای طبقه بندی بین‌المللی کارکرد (یک بررسی متون روایی)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 استاد گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

4 مربی گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرندیه، اراک، ایران

چکیده

هدف:
الگوی مطلوب استفاده از زمان می‌تواند منجر به رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان شود. آگاهی از این موضوع که چگونگی استفاده از زمان می‌تواند چه تاثیری بر ویژگیها و رشد کودک بر جای بگذارد، می‌تواند در برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت زمان توسط خانواده‌ها و سازمانهای مسئول بسیار سودمند باشد. بنابراین هدف مطالعه حاضر عبارت بود از بررسی رابطه الگوی استفاده از زمان با ویژگیهای فردی، رشد و پیشرفت کودکان و نوجوانان بر مبنای سطوح طبقه‌بندی بین المللی کارکرد.
روش بررسی:
در این مطالعه از روش بررسی روایی استفاده شد. فرایند مطالعه شامل جستحوی مقدماتی و انتخاب کلید واژه‌ها، مشخص نمودن راهبرد جستجو، جستجوی سازمان یافته، بررسی اجمالی عناوین مقالات و پایان نامه‌ها، بررسی یافته‌های اولیه و تطبیق آن با ملاکهای ورود مقالات به مطالعه با استفاده از مطالعه چکیده مقالات، مشخص نمودن مطالعات مرتبط، مطالعه و تحلیل متن کامل مقالات و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی بود. جهت گردآوری اطلاعات از جستجوی پایگاه داد های PubMed، Science-direct و ProQuest  با استفاده از کلید واژه‌های “time use”، child، adolescent در محدوده زمانی ده ساله از ابتدای سال 2005 تا 2015 استفاده شد.
یافته‌ها:
در جسجوی اولیه با استفاده از کلیدواژه‌ها تعداد 658 مقاله و پایان‌نامه یافت شد که پس از بررسی عناوین و حذف موارد تکراری تعداد 243 یافته و بعد از مطالعه چکیده‌ها تعداد 64 یافته باقی ماند و پس از مطالعه متن کامل مقالات، تعداد 19 مقاله با ملاکهای ورود همخوانی داشتند. یافته‌های نهایی شامل 10 محور بود که سطوح مختلف طبقه‌بندی بین‌المللی کارکرد شامل سطح ساختارها و کارکردهای بدنی، سطح فعالیت و سطح مشارکت را در بر می‌گیرد.
نتیجه‌گیری:
یافته‌های حاصل از مطالعه پشنهاد می‌کند که الگوی استفاده از زمان در هر سه سطح کارکرد بر مبنای طبقه‌بندی بین‌المللی کارکرد (مشتمل بر سطوح کارکردها و ساختارهای بدنی، فعالیت ها و مشارکت) رابطه معناداری با چاقی و شاخص توده بدنی، مشکلات رفتاری، کارکردهای اجرایی، افسردگی، تاخیر رشد، فعالیتهای مناسب رشد، رفتارهای مسئله‌دار و پر خطر، دست آوردهای تحصیلی و خواب دارد و جهت هرگونه اظهار نظر دقیق و علمی در این خصوص نیاز به پژوهشهای بیشتری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


 1. Larson EA. The orchestration of occupation: The dance of mothers. The American Journal of Occupational Therapy 2000; 54(3):269-80.
 2. Christiansen C, Baum CM, Bass-Haugen J. Occupational therapy: Performance, participation, and well-being: Slack Incorporated; 2005: 11.
 3. Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process (3rd Edition). American Journal of Occupational Therapy 2014; 68(Supplement_1):S1-S48.
 4. Edgelow M, Krupa T. Randomized controlled pilot study of an occupational time-use intervention for people with serious mental illness. The American Journal of Occupational Therapy 2011;65(3):267-76.
 5. Organization WH. International classification of human functioning, disability and health: ICF2001. 5-8 p.
 6. Kremer P, Elshaug C, Leslie E, Toumbourou JW, Patton GC, Williams J. Physical activity, leisure-time screen use and depression among children and young adolescents. Journal of Science and Medicine in Sport 2014;17(2):183-7.
 7. Hofferth SL, Sandberg JF. How American children spend their time. Journal of Marriage and Family 2001;63(2):295-308.
 8. Pentland WE, Harvey AS, Lawton MP, McColl MA. Time use research in the social sciences. New York: Kluwer Academic Publishers; 2002:3-9.
 9. Rizavi SS, Faisal F. Time Use Surveys: Methods, Uses and Limitations. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business2011;2(12):925.
 10. Braveman B. Leading & managing occupational therapy services: an evidence-based approach: FA Davis; 2005: 3-4.
 11. Kimmel J. How do we spend our time?: evidence from the American time use survey: WE Upjohn Institute; 2008: 1-9.
 12. Pentland WE. Time use research in the social sciences: Springer; 2002.
 13. Vikat A, Boko D. Guidelines for Harmonising Time Use Surveys.  Conference of European Statisticians; Luxembourg 2013:1-110.
 14. Hunt E, McKay EA. A scoping review of time-use research in occupational therapy and occupational science. Scandinavian journal of occupational therapy 2015;22(1):1-12.
 15. Koutra K, Papadovassilaki K, Kalpoutzaki P, Kargatzi M, Roumeliotaki T, Koukouli S. Adolescent drinking, academic achievement and leisure time use by secondary education students in a rural area of Crete. Health & social care in the community 2012;20(1):61-9.
 16. Garcia-Continente X, Perez-Gimenez A, Espelt A, Nebot Adell M. Factors associated with media use among adolescents: a multilevel approach. European journal of public health 2014; 24(1): 5-10.
 17. Duch H, Fisher EM, Ensari I, Harrington A. Screen time use in children under 3 years olda systematic review of correlates. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2013; 10(1): 102.
 18. Bickham DS, Blood EA, Walls CE, Shrier LA, Rich M. Characteristics of screen media use associated with higher BMI in young adolescents. Pediatrics 2013; 131(5): 935-41.
 19. Rodger S, Ziviani J. Occupational therapy with children: Blackwell; 2006: 115-7.
 20. Barnes GM, Hoffman JH, Welte JW, Farrell MP, Dintcheff BA. Adolescents' time use: Effects on substance use, delinquency and sexual activity. Journal of Youth and Adolescence 2007; 36(5): 697-710.
 21. Soleimani F, Sourtiji H. Evaluation of perinatal and neonatal risk factors of children with cerebral palsy referred from health-care centers in north and east of Tehran. Tehran University Medical Journal 2009; 67(6): 435-42.
 22. Matuska K. Description and development of the Life Balance Inventory. OTJR Occupation Participation and Health 2012; 32(1): 220.
 23. Sturm R. Childhood obesity - what we can learn from existing data on societal trends, part 1. Preventing chronic disease 2005; 2(1): A12.
 24. Ferrar K, Golley R. Adolescent Diet and Time Use Clusters and Associations With Overweight and Obesity and Socioeconomic Position. Health Education & Behavior; 2015.
 25. Orban K, Edberg A-K,Thorngren-Jerneck K, Önnerfält J, Erlandsson L-K. Changes in Parents’ Time Use and Its Relationship to Child Obesity. Physical & occupational therapy in pediatrics 2014; 34(1): 44-61.
 26. Jackson DM, Djafarian K, Stewart J, Speakman JR. Increased television viewing is associated with elevated body fatness but not with lower total energy expenditure in children. The American journal of clinical nutrition 2009; 89(4):1031-6.
 27. Wolf S, Aber JL, Morris PA. Patterns of Time Use Among Low-Income Urban Minority Adolescents and Associations with Academic Outcomes and Problem Behaviors. Journal of youth and adolescence 2015; 44(6): 1208-25.
 28. Soortigi H, Sazmand A, Karbalaei Noori A, Jadidi H. Effect of sensory integration therapy on gross and fine motor skillsof 5-7 years old children with down syndrome. J Rehabil 2005; 9(2): 35-40.
 29. Barker JE, Semenov AD, Michaelson L, Provan LS, Snyder HR, Munakata Y. Less-structured time in children's daily lives predicts self-directed executive functioning. Frontiers inpsychology 2014; 5: 593.
 30. Blesedell E, Cohn ES, Boyt BA. Willard & Spackman's occupational therapy: Lippincott; 2009: 988-9.
 31. Daunhauer LA, Bolton A, Cermak SA. Time-Use Patterns of Young Children Institutionalized in Eastern Europe. OTJR. 2005;25(1)33-40:
 32. WHO I, Organization WH. International Classification of Functioning. Disability and Health (ICF), endorsed by all. 2007;191.
 33. Cummings HM, Vandewater EA. Relation of adolescent video game play to time spent in other activities. Archives of pediatrics & adolescent medicine 2007;161(7):684-9.
 34. Vandewater EA, Bickham DS, Lee JH. Time well spent? Relating television use to children's free-time activities. Pediatrics 2006; 117(2): e181-91.
 35. Kim S. TV viewing patterns, differential gain model, and social capital activities: Cross-sectional and cohort time use data [Ph.D.]. Ann Arbor: Syracuse University; 2005.
 36. Ng SF, Zakaria R, Lai SM, Confessore GJ. A study of time use and academic achievement among secondary-school students in the state of Kelantan, Malaysia. International Journal of Adolescence and Youth 2014 (ahead-of-print): 1-16.
 37. Chen SY, Lu L. After-school time use in Taiwan: Effects on educational achievement and well-being. Adolescence 2009; 44(176): 891.
 38. Garrison MM, Liekweg K, Christakis DA. Media use and child sleep: the impact of content, timing, and environment. Pediatrics 2011; 128(1): 29-35.
 39. Mak YW, Wu CST, Hui DWS, Lam SP, Tse HY, Yu WY, et al. Association between Screen Viewing Duration and Sleep Duration, Sleep Quality, and Excessive Daytime Sleepiness among Adolescents in Hong Kong. International journal of environmental research and public health 2014;11(11):11201-19.
 40. Foley LS, Maddison R, Jiang Y, Marsh S, Olds T, Ridley K. Presleep activities and time of sleep onset in children. Pediatrics 2013; 131(2): 276-82.
 41. Ahmadi Kahjugh M, Rassafiani M, Hoseini SA, Sourtiji H. Comparing the patterns of time use and satisfaction of time management among mothers of children with cerebral palsy and mothers of healthy children. Journal of Research in Rehabilitation Sciences 2012;1(1):10-7.
 42. Mohammadpour M, Rassafiani M, Ahmadi Kahjugh M, Behnia F. Comparing the time-useof mothers with autistic childrenwith that of mothers with healthy ones JOURNAL OF Rereach in Rehabilitation Scienses 2014; 10(1): 182-92.
 43. Ferrar K, Golley R. Adolescent diet and time use clusters and associations with overweight and obesity and socioeconomic position. Health education & behavior : the official publication of the Society for Public Health Education 2015; 42(3):361-9.
 44. Nebot M, Tomas Z, Ariza C, Valmayor S, Lopez MJ, Juarez O. [Factors associated with smoking onset: 3-year cohort study of schoolchildren]. Archivos de bronconeumologia 2004; 40(11): 495-501.
 45. Orban KEdberg AK, Thorngren-Jerneck K, Onnerfalt J, Erlandsson LK. Changes in parents' time use and its relationship to child obesity. Physical & occupational therapy in pediatrics 2014; 34(1): 44-61.
 46. Yu ML, Ziviani J, Baxter J, Haynes M. Time use, parenting practice and conduct problems in four- to five-year-old Australian children. Australian occupational therapy journal 2010;57(5):284-92.
 47. Barnes GM, Hoffman JH, Welte JW, Farrell MP, Dintcheff BA. Adolescents’ time use: Effects on substance use, delinquency and sexual activity. Journal of Youth and Adolescence 2007; 36(5): 697-710.