بررسی میزان آمادگی دانشجویان جهت استفاده از فناوری یادگیری الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 مربی آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

چکیده

 هدف:
توسعه فناوری اطلاعات در آموزش، موجب گسترش استفاده از شیوه­های جدید آموزش و یادگیری در دانشگاهها گردیده است. اجرای پروژه­های یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای کشور و بررسی پیش نیازها و میزان آمادگی یادگیرندگان جهت حضور فعال در محیط یادگیری الکترونیکی مستلزم مطالعاتی گسترده در این زمینه می­باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل جهت استفاده از نظام یادگیری الکترونیکی انجام گرفت.
روش بررسی:
پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال تحصیلی 1394-1393 انجام گرفت. جامعه پژوهش، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل بودند که تعداد 300 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه­ گیری طبقه ­ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. داده­ها پس از جمع ­­آوری با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم ­افزارSPSS   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها:
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین شاخصهای میزان آمادگی جهت استفاده از یادگیری الکترونیکی به ترتیب در بعد دسترسی به فناوری 10/92، مهارتها و ارتباطات پیوسته 32/86، انگیزش 9/52، توانایی یادگیری از طریق رسانه­ها 11/17، گفتگوهای گروهی اینترنتی10/77 و مسائل مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی 18/23 بود. همچنین، بین میزان آمادگی دانشجویان و مقطع تحصیلی رابطه معناداری وجود داشت (0/01=p).
نتیجه گیری:
بر اساس یافته­ های پژوهش حاضر، نبود زیرساخت های مناسب فناوری جهت استفاده از یادگیری الکترونیکی موجب شد تا تنها 3/32 درصد از دانشجویان آمادگی در سطح خوب جهت استفاده از نظام یادگیری الکترونیکی داشته باشند. لذا می توان نتیجه گرفت که برای پیاده سازی و بکارگیری موثر یادگیری الکترونیکی ابتدا باید ابعاد مختلف مورد بررسی در این پژوهش، بهبود و ارتقاء یابد.

کلیدواژه‌ها


 1. Zagrodi B, Bordbar A, Elghaee T. Review of prerequisites and the feasibility of e-learning projects in Fasa University of Medical Sciences. Journal of Medical Education Development Horizon 2010; 4(1): 11-17. [Persian]
 2. Hoseyni Z, Salehi M. Student blog design and impact on students' attitudes to optimize the learning process and its relation to dimensions of Total Quality Management in Education (TQM in teaching) - Modular MPH students of Tehran University. Journal of Medical Education Development Center 2009; 3(5): 114. [Persian]
 3. Kheyrandish M. Feasibility pattern of executing virtual education. Journal of Learning Strategies 2011; 4(3):137-142. [Persian]
 4. Azhdari Z, et al. The preparation and analysis in preparation for the deployment of e-learning in the educational process organization. [Internet], [Accessed 24 November 2015]. Available in: http:// www. successkey. ir/ Dorsapax/userfiles/file/elarning.pdf.
 5. Asadi R, Ghodousi S. E-learning for health system innovation and creativity key to open new routes. Journal of Medical Education Development Center 2009; 3(5): 81. [Persian]
 6. Dargahi H, Ghazi saeedi M, Ghasemi M. Electronic teaching position at the University of Medical Sciences. Journal of Payavard Salamat 2007; 1(2): 20-29. [Persian]
 7. Majidi A. E-Learning: History, features, infrastructure and barriers. [Internet], [Accessed 10 November 2014]. Available in: http:// www. noormags.ir/view/fa/articlepage/577726.
 8. Rezaee rad, M. Review the readiness of teachers to use e-learning Payam Noor University. Research in lesson plan 2012; 9(8): 110-116. [Persian]
 9. Kamalian A, Fazel A. Review prerequisites and feasibility of the implementation of e-learning system. Journal of Technology Education 2010; 4(1): 13-27. [Persian]
 10. Zare M. Challenges related to the development of e-learning at the University of Medical Sciences in Iran. The Journal of Medical Education Development 2014; 10(4): 500-503. [Persian]
 11. Online Sample Size Calculator with Cochran Formula. [Internet], [Accessed 10 November 2014]. Available in:  http://cochran.srbu.ir/
 12. Mousavi Sahebalzamani SS, Maleki A, Faghihzadeh S, Ojaghloo S, Noroozi M. Assessing E-Learning Readiness among Students of Zanjan Medical Sciences University. Journal of Education Development in Medical Sciences 2015; 8(20): 114-124.
 13. Karaksha A, et al. Student Engagement in Pharmacology Courses Using Online Learning Tools. American Journal of Pharmaceutical Education 2013; 77 (6): 1-10.
 14. Dependability or Reliability. [Internet], [Accessed 14 November 2014]. Available in:  http://pajooheh.ir/129-2/
 15. Iran Educational Research Network. [Internet], [Accessed 16 November 2014]. Available in: http://madsg.com/what-is-likert-scale/
 16. Hetty Rohayani AH, Kurniabudi,  Sharipuddin. A Literature Review: Readiness Factors to measuring e-Learning Readiness in Higher Education. Procedia Computer Science 2015; 59: 230-234.
 17. Tarus1 J, Gichoya D, Muumbo A. Challenges of Implementing E-Learning in Kenya: A Case of Kenyan Public Universities. International Review of Research in Open and Distributed Learning 2015; 16(1): 120.
 18. Andersson A. Seven major challenges for e-learning in developing countries: Case study eBIT, Sri Lanka. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology. IJEDICT 2008; 4(3): 45-62.
 19. Masoodi T, Nikfarham Z. A comprehensive survey of knowledge, attitude and skills of dental students of Mashhad University of Medical Sciences learning through electronic system. Journal of Medical Education Development Center 2009; 3(5): 90. [Persian] 
 20. Institute of Humanities and Cultural Studies. [Internet], [Accessed 29 April 2015].Available in: http://www.ensani.ir/fa/content/225821/default.asx