نویسنده = ������ ���������� ��������
بررسی ‏ تاثیر تعامل مناسب معلم بر دانش‌آموز دارای لکنت: یک مطالعه تک عضوی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 61-71

10.22038/jpsr.2021.47010.2083

حسنیه خمبری؛ مریم علی زاده؛ شهره جلایی؛ اکرم احمدی


تعیین اثر طول نمونه زبانی بر میانگین طول گفته بر اساس تکواژ در کودکان طبیعی فارسی زبان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 17-25

10.22038/jpsr.2019.32819.1814

نسترن قادرنیا؛ مریم علی زاده؛ ناهید جلیله وند؛ شهره جلایی؛ سمیه ملاآقاجانی