نویسنده = عباس ریاضی
روان‌سنجی نسخه دوم آزمون‌ مهارت‌ های حرکتی درشت در کودکان با آسیب بینایی

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 31-38

10.22038/jpsr.2020.44044.2034

فاطمه قاسمی فرد؛ هوشنگ میرزایی؛ مهدی جعفری عوری؛ سید علی حسینی؛ عباس ریاضی؛ نرگس هوشمندزاده


من بریل را با چشم هایم می خوانم! (تاملی بر حقوق آموزشی کودکان کم بینا)

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 77-84

10.22038/jpsr.2020.40235.1950

بتول حاجتی ضیابری؛ ابراهیم یاقوتی؛ عباس ریاضی