نویسنده = ������������ ������������ �������� ��������
مقایسه تاثیر ۴ هفته مصرف مکمل‌های آجوگا و ارتومول - تندو بر تعادل و توان انفجاری بازیکنان فوتبال

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

10.22038/jpsr.2023.62602.2348

خشایار معروفی؛ نادر رهنما؛ سیده نرگس ساداتی لمردی؛ محمد صمدی