نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعیین و مقایسه نشانگان اختلال یادگیری ریاضی در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 67-75

10.22038/jpsr.2022.65165.2383

شهره حبیب زاده؛ مهناز استکی؛ افسانه قنبری پناه