نویسنده = �������� ������������������
کدام تشخیص آزمایشگاهی صحیح است؟ سالک یا گرانولوم تنگ ماهی؟ بررسی موارد گرانولوم استخر شنا با تشخیص اولیه لیشمانیوز جلدی در سه بیمار در مشهد

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 80-85

10.22038/jpsr.2017.14754.1376

عبدالمجید فتی؛ شادی رحمانی خراسانی؛ محمود پریان؛ پرستو تاج زاده؛ امین بجدی؛ الهام پوستچی؛ الهام مقدس


بررسی فراوانی بیماریهای قارچی سطحی و جلدی شهر نیشابور طی پنج سال، یک مطالعه گذشته نگر

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 66-72

10.22038/jpsr.2016.6425

بتول جنتی؛ حسین زرین فر؛ محمد صالحی؛ رضا سبحانی؛ عبدالمجید فتی