نویسنده = ������������������ ������
میزان(نسبت) ایمبالانس قدرت در بین گروه های عضلانی مخالف ورزشکاران نخبه: مقاله مروری روایتی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 117-130

10.22038/jpsr.2023.59250.2280

حسن دانشمندی؛ محمد حسین نظری؛ پریسا صداقتی؛ سعید احمدی براتی؛ سحر نظری