نویسنده = پرویز معروضی
بررسی رابطه بین ناتوانی در اندام تحتانی و یافته های آزمایشگاهی و کلینیکی در بیماران مبتلا به روماتوئید ‏آرتریت

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 42-49

سلمان نظری مقدم؛ افسانه زینل زاده؛ سیمین الماسی؛ پرویز معروضی


بررسی دیدگاه بیماران دیابتی در رابطه با استفاده از پورتال های سلامت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 37-44

خلیل کیمیافر؛ فرشته منوچهری منزه؛ علیرضا بنای یزدی پور؛ پرویز معروضی؛ معصومه سرباززین آباد