کلیدواژه‌ها = زبان بیانی
مقایسه ویژگی های نحوی زبان دریافتی و بیانی بین کودکان لکنتی و عادی 4 تا 9 سال

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 76-82

10.22038/jpsr.2019.27156.1710

داود سبحانی راد؛ آزاده عابدین زاده؛ محدثه سلطانی؛ جمشید جمالی


اثربخشی بازی‌های زبان‌شناختی بر بهبود زبان بیانی و دریافتی کودکان آسیب دیده شنوایی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 7-14

10.22038/jpsr.2015.4069

سحر محمداسماعیل زاده؛ سید محسن اصغری نکاح؛ شهلا شریفی؛ حمید طیرانی نیک نژاد