کلیدواژه‌ها = ناتوانی
تأثیر شش هفته حرکات دراز کشیده به پشت روی آب بر شدت درد و ناتوانی مردان مبتلا به کمر درد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 14-19

10.22038/jpsr.2016.6381

حمید رضا لطفی؛ احمد ابراهیمی عطری؛ سید علی اکبر هاشمی جواهری؛ کاظم نوروزی


مقایسه تمرین درمانی در آب و ماساژ درمانی بر شدت درد و میزان ناتوانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 68-74

10.22038/jpsr.2015.4082

مهدی مهجور؛ سید علی اکبر هاشمی جواهری؛ امیر شهریار آریامنش؛ ناهید خوشرفتار یزدی


روانسنجی فرمهای کوتاه مقیاس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 26-38

10.22038/jpsr.2013.493

زهرا تقربی؛ خدیجه شریفی؛ زهرا سوکی