موضوعات = بیمارستان سیار
بررسی عوامل قارچی آلوده کننده هوای بخشها و اتاقهای عمل بیمارستان پیوند اعضاء منتصریه مشهد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 17-25

سید علی سجادی؛ دامون کتابی؛ فاطمه جولایی؛ حسین زرین فر


بررسی فراوانی بیماریهای قارچی سطحی و جلدی شهر نیشابور طی پنج سال، یک مطالعه گذشته نگر

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 66-72

بتول جنتی؛ حسین زرین فر؛ محمد صالحی؛ رضا سبحانی؛ عبدالمجید فتی