موضوعات = پردازش شنیداری در آسیب ویژه زبانی
بررسی مقایسه ای انسجام داستان در کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب ویژه‌ی زبانی و کودکان طبیعی

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 34-41

راضیه رضوانی؛ زهرا سلیمانی؛ شهره جلایی؛ یحیی مدرسی


اثربخشی بازی‌های زبان‌شناختی بر بهبود زبان بیانی و دریافتی کودکان آسیب دیده شنوایی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 7-14

سحر محمداسماعیل زاده؛ سید محسن اصغری نکاح؛ شهلا شریفی؛ حمید طیرانی نیک نژاد


پردازش شنیداری در کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 42-53

مریم نیکروش؛ مهشید آقاجان زاده