تاثیر شش هفته تمرینات تعلیقی بر امتیاز آزمون ‌های عملکردی ورزشکاران مبتلا به بی‌ثباتی عملکردی مچ پا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای آسیب شناسی ورزشی ,و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تهران. تهران، ایران

3 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
اختلال در عملکرد به عنوان یکی از مهم­ ترین پیامدهای آسیب بی­ثباتی عملکردی مچ پا گزارش شده است. یکی از جدیدترین ابزارهای مورد استفاده جهت توانبخشی آسیب ­های اسکلتی_عضلانی، تمرینات تعلیقی با استفاده از ( TRX(Total Body Resistance Exercise می ­باشد. با این حال تاکنون تاثیرگذاری آن بر فاکتورهای مختلف عملکردی ورزشکاران مبتلا به بی­ثباتی عملکردی مچ پا مشخص نشده است. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات تعلیقی با TRX  بر امتیاز آزمون ­های عملکردی ورزشکاران مبتلا به بی­ثباتی عملکردی مچ پا می­ باشد.
روش­ بررسی:
30 ورزشکار مرد مبتلا به بی­ثباتی عملکردی مچ پا بصورت در دسترس انتخاب و سپس بصورت تصادفی در دو گروه 15 نفری کنترل (وزن 4/35±84/87، قد 4/53±185/37، سن2/07±22/01، شاخص توده بدنی 5/25±24/07) و تمرینی (وزن 6/02±83/04، قد 6/95±182/61، سن 4/16±23/84، شاخص توده بدنی 2/56±21/52) قرار گرفتند. انتخاب آزمودنی ­ها بوسیله معیارهای ورود و خروج از تحقیق صورت گرفت. عملکرد آزمودنی ­ها بوسیله آزمون های جهش جانبی، جهش هشت لاتین و سه جهش تک­پا مورد ارزیابی قرار گرفت. گروه تمرینی 18 جلسه تمرینی 45 دقیقه­ای را در طول 6 هفته انجام دادند. در طول این 6 هفته از گروه کنترل خواسته شد تا فعالیت ورزشی خاصی انجام ندهند. سپس مرحله پس ­آزمون در هر دو گروه انجام شد. به منظور مقایسه امتیازات آزمون­­­ های عملکردی بین دو گروه از روش های آماری تی زوجی و آنالیز کوواریانس استفاده شد. سطح معنی­داری در تمامی تجزیه و تحلیل‌های آماری 0/05 p≤ در نظر گرفته شد.
یافته ها:
نتایج آزمون ­های آماری نشان داد که بین میانگین امتیازات هر سه آزمون جهش جانبی (0/001=p) جهش هشت لاتین (0/001=p) و سه جهش تک ­پا (0/001=p) بین آزمودنی­ های دو گروه در مرحله پس ­آزمون تفاوت معنی­داری وجود دارد. بطوری که آزمودنی ­های گروه تمرینات تعلیقی TRX ، عملکرد بهتری را در هر سه آزمون نسبت به آزمودنی ­های گروه کنترل داشتند.
نتیجه گیری:
از آنجائی که نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انجام تمرینات تعلیقی TRX می­ تواند سبب بهبود عملکرد ورزشکاران در آزمون ­های جهش جانبی، جهش هشت لاتین و سه جهش تک ­پا شود، لذا به کلیه مربیان ورزشی توصیه می شود جهت ارتقاء عملکرد ورزشکاران مبتلا به­ ثباتی عملکردی مچ پا، از تمرینات مورد استفاده در تحقیق حاضر استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


 1. Thompson C, Schabrun S, Romero R, Bialocerkowski A, et al. Factors contributing to chronic ankle instability: a systematic review and meta-analysis of systematic reviews. Sports Medicine 2018; 48(1): 189-205.
 2. Hertel J. Functional instability following lateral ankle sprain. Sports medicine 2000; 29(5): 361-371.
 3. Kalantariyan M, Minoonejad H, Rajabi R, Beyranvand R, et al. The comparison of the electromyography activity of selected muscles of the ankle joint in athletes with ankle dorsiflexion range of motion limitation with healthy athletes during the single-leg jump landing. Rehabilitation Medicine 2014; 2(2): 14-23. [Persian]
 4. Samadi H, Rajabi R. Comparing the Onset of Pre-Activity of Leg Muscles between Athletes with Functional Ankle Instability and Healthy Athletes During Landing from a Jump. Journal of Babol University of Medical Sciences 2017; 19(11): 7-13. [Persian]
 5. Wright CJ, Arnold BL, Ross SE. Altered kinematics and time to stabilization during drop-jump landings in individuals with or without functional ankle instability. Journal of athletic training 2016; 51(1): 5-15.
 6. Rosen AB, Needle AR, Ko J. Ability of functional performance tests to identify individuals with chronic ankle instability: A systematic review with meta-analysis. Clinical journal of sport medicine: official journal of the Canadian Academy of Sport Medicine. 2019; 29(6): 509-522.
 7. Delahunt E, Monaghan K, Caulfield B. Ankle function during hopping in subjects with functional instability of the ankle joint. Scandinavian journal of medicine & science in sports 2007; 17(6): 641-648.
 8. Mohammadi A, ShojaedinS, LetafatkarA, Hadadnejad M. Comparative Effects of Impacts and Stainabilities of NASM and Combined Exercises (Neuromuscular and Core Stability) on Functional Characteristics and Balance of Individuals with Unilateral Chronic Ankle Injury. Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2018; 7(3): 34-47. [Persian]
 9. Loudon JK, Santos MJ, Franks L, Liu W. The effectiveness of active exercise as an intervention for functional ankle instability. Sports Medicine 2008; 38(7): 553-563.
 10. Naderi A, Baloochi R, Jabbari F, Eslami R. Comparison between the effects of core stability exercises and neuromuscular exercises on dynamic balance and lower limb function of athletes with functional ankle instability. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2016; 21(4): 61-72. [Persian]
 11. Aslani M, Kalantariyan M, Minoonejad H. Effect of Functional Training with TRX on the Balance of Middle-Aged Men. Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2018; 7(4): 80-89 [Persian]
 12. Gaedtke A, Morat T. TRX suspension training: A new functional training approach for older adults–development, training control and feasibility. International journal of exercise science 2015; 8(3): 224-233.
 13. Sheikhhassani S, Rajabi R, Minoonejad H. The effect of core muscle fatigue on measurements of lower extremity functional performance in male athletes. Journal Of Research  In Rehabilitation Sciences  2013; 9(4), 638-668. [Persian].
 14. Tinto A, Campanella M, Fasano M. Core strengthening and synchronized swimming: TRX® suspension training in young female athletes. The Journal of sports medicine and physical fitness 2017; 57(6): 744-51.
 15. Lederman E. Neuromuscular rehabilitation in manual and physical therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone 2010; chapter 4: 121-128.
 16. Gaedtke A, Morat T. Effects of two 12-week strengthening programmes on functional mobility, strength and balance of older adults: Comparison between TRX suspension training versus an elastic band resistance training. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2016; 13(1): 49-64.
 17. Fong SS, Tam Y, Macfarlane DJ, Ng SS, et al. Core muscle activity during TRX suspension exercises with and without kinesiology taping in adults with chronic low back pain: implications for rehabilitation. Evidence-based complementary and alternative medicine 2015; 16(3): 1-6.
 18. Abbasi H, Alizadeh MH, Daneshmandi H, Barati A. Comparing The Effect Of Functional, Extra-Functional And Combined Exercise On Dynamic Balance In Athletes With Functional Ankle Instability. Sport Mediciene Studies   Spring- 2015;  17(2): 15-34. [Persian]
 19. Hamilton RT, Shultz SJ, Schmitz RJ, Perrin DH. Triple-hop distance as a valid predictor of lower limb strength and power. Journal of athletic training  2008; 43(2): 144-51.
 20. Mazzetti SA, Kraemer WJ, Volek JS, Duncan ND, et al. The influence of direct supervision of resistance training on strength performance. Medicine and Science in Sports and Exercise 2000; 32(6): 1175-84.
 21. Børsheim E, Bahr R. Effect of exercise intensity, duration and mode on post-exercise oxygen consumption. Sports medicine 2003; 33(14): 1037-60.
 22. Aslani M, Minoonejad H, Rajabi R. Comparing the Effect of 4 Weeks TRX Suspension Exercise and Hopping on Risk Factors Affecting Lower Limbs Injuries in Male University Student Athletes. Physical Treatments-Specific Physical Therapy Journal 2018; 7(4): 241-250. [Persian]
 23. Essam-Eldeen RM. Influence of sling exercises (TRX) on certain physical variables and performance level of high jump for female college students. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health 2017; 17(1): 59-66.
 24. Janot J, Heltne T, Welles C, Riedl J, et al. Effects of TRX versus traditional resistance training programs on measures of muscular performance in adults. Journal of Fitness Research 2013; 2(2): 23-38.
 25. Bouteraa I, Negra Y, Shephard RJ, Chelly MS. Effects of combined balance and plyometric training on athletic performance in female basketball players. Journal of strength and conditioning research 2020; 34(7): 1967-73.
 26. Seo S-G, Ji Y-S, Woo D-Y, Yoon J-H. Effects of 6 Weeks Plyometric Training on Isokinetic Leg Strength, Agility, and Vertical Jump and in Korea ROTC Cadets 2016; 23(4): 519-26.