اثربخشی استفاده از "سامانه هوشمند تعلیق وزن دینامیک" بر توانایی عملکردی کودکان مبتلا به فلج‎‌‎‏ مغزی و ‏دیگر بیماری ‌های دستگاه عصبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، شرکت دانش بنیان پیام آوران هنر و فناوری شرق

2 کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، شرکت دانش بنیان پیام آوران هنر و فناوری شرق

3 کارشناس مهندسی کامپیوتر، شرکت دانش بنیان پیام آوران هنر و فناوری شرق

4 مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

5 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

6 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
راه­ رفتن یکی از پایه ­ای­ ترین نیاز­های زندگی روزمره ­ی کودک است. حذف راه­ رفتن از زندگی کودک منجر به بروز عوارض مختلفی می شود. بنابراین، همواره در فرآیند توانبخشی کودکان مبتلا به فلج ­مغزی، فاز راه ­اندازی و راه­ رفتن از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است. امروزه با پیشرفت فناوری ­های موجود در زمینه ­ی توانبخشی، استفاده از تجهیزات جدید با تکیه بر علم روز دنیا جهت تسریع فرآیند راه­ رفتن، بسیار ضروری خواهد بود. هدف از انجام مطالعه ­ی حاضر، بررسی اثربخشی سامانه هوشمند تعلیق وزن دینامیک بر بهبود توانایی عملکردی و راه­رفتن در کودکان مبتلا به فلج ­مغزی و سایر بیماری­ های دستگاه عصبی است.
روش بررسی:
یازده کودکان مبتلا به فلج ­مغزی، تأخیر رشد حرکتی و سایر بیماری ­های اکتسابی یا ژنتیکی دستگاه عصبی در مطالعه شرکت کردند. پیش از شروع مداخله، تست ­های عملکردی شامل پنج بار نشستن و بلندشدن بر روی صندلی،  بلندشدن از حالت نشسته راه­ رفتن و برگشتن، تست بالا و پایین ­رفتن از پله­ها و مقیاس تعادلی برگ از شرکت­ کنندگان گرفته ­شد. این تست­ ها همچنین پس از پایان جلسات دهم و بیستم نیز از شرکت­کنندگان اخذ شد. دوره ­ی تمرینات، شامل 20 جلسه بود که در 10 جلسه­ ی ابتدایی، تمرین ­های عمومی و در 10 جلسه ­ی پایانی، تمرین ­های پیشرفته انجام می­گرفت. مدت زمان هر جلسه تمرین 20 دقیقه در نظر گرفته شد. تمرین­ ها به وسیله­ی سامانه هوشمند تعلیق وزن دینامیک انجام می­گرفت. داده­ ها با استفاده از آزمون ­های رتبه علامت­دار ویلکاکسون و آزمون Marginal Homogeneity و با نرم ­افزار SPSS در سطح معناداری 0/1 تحلیل شد.
یافته ­ها:
نتایج نشان داد که اختلاف معنادار در مقیاس تعادلی برگ میان ارزیابی در نوبت اول و سوم  (P=0/003, m=12/364)، اول و دوم (P=0/003, m=8/636) و دوم و سوم (P=0/028, m=3/727) وجود دارد. در مورد تست­ های پنج بار نشستن و بلندشدن بر روی صندلی و بالا و پایین ­رفتن از پله­ ها اختلاف معنادار میان ارزیابی ها در نوبت اول و سوم و  اول و دوم وجود دارد اما برای تست بلندشدن از حالت نشسته راه ­رفتن و برگشتن، اختلاف معنادار تنها میان ارزیابی های نوبت اول و سوم وجود داشت.
نتیجه گیری:
نتایج این مطالعه نشان داد که تمرین ­های انجام ­گرفته با سامانه هوشمند تعلیق وزن دینامیک، موجب بهبود توانایی های عملکردی و راه رفتن در کودکان شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Eng JJ, Tang PF. Gait training strategies to optimize walking ability in people with stroke: a synthesis of the evidence. Expert review of neurotherapeutics 2007; 7(10): 1417-1436.
 2. Siderowf A, McDermott M, Kieburtz K, Blindauer K, et al. Parkinson Study Group. Test–retest reliability of the unified Parkinson's disease rating scale in patients with early Parkinson's disease: results from a multicenter clinical trial. Movement disorders 2002; 17(4): 758-763.
 3. Hobart JC, Lamping DL, Freeman JA, Langdon DW, et al. Evidence-based measurement: which disability scale for neurologic rehabilitation?. Neurology 2001; 57(4): 639-644.
 4. Hobart J, Freeman J, Lamping D, Fitzpatrick R, Thompson A. The SF-36 in multiple sclerosis: why basic assumptions must be tested. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 2001; 71(3): 363-370.
 5. Nelke KH, Pawlak W, Gerber H. Dandy-Walker syndrome with severe velopharyngeal dysfunction: a contraindication for Le Fort I surgery?. Journal of Craniofacial Surgery 2015; 26(1): e42-44.
 6. Levitt S, Addison A. Outline of treatment approaches. In: Treatment of cerebral palsy and motor delay. John Wiley & Sons; 2018: 71-92.
 7. Darragh AR, Huddleston W, King P. Work-related musculoskeletal injuries and disorders among occupational and physical therapists. American Journal of Occupational Therapy 2009; 63(3): 351-362.
 8. Cromie JE, Robertson VJ, Best MO. Work-related musculoskeletal disorders in physical therapists: prevalence, severity, risks, and responses. Physical therapy 2000; 80(4): 336-351.
 9. Nordin NA, Leonard JH, Thye NC. Work-related injuries among physiotherapists in public hospitals: a Southeast Asian picture. Clinics 2011; 66: 373-378.
 10. Sharan D, Ajeesh PS. Injury prevention in physiotherapists-a scientific review. Work 2012; 41(Supplement 1): 1855-1859.
 11. Valentín‐Gudiol M, Mattern‐Baxter K, Girabent‐Farrés M, Bagur‐Calafat C, et al. Treadmill interventions in children under six years of age at risk of neuromotor delay. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017; 7(7): CD009242.
 12. Glowinski S, Blazejewski A. SPIDER as A Rehabilitation Tool for Patients with Neurological Disabilities: The Preliminary Research. Journal of personalized medicine 2020; 10(2): 33-43.
 13. Selfslagh A, Shokur S, Campos DS, Donati AR, et al. Non-invasive, brain-controlled functional electrical stimulation for locomotion rehabilitation in individuals with paraplegia. Scientific reports 2019; 9(1): 1-7.
 14. Hidler JM, Brown DA. Robotic devices for overground gait and balance training. In: Neurorehabilitation Technology. Springer 2012; 2(1): 397-409.  
 15. Morris C, Bartlett D. Gross motor function classification system: impact and utility. Developmental medicine and child neurology 2004; 46(1): 60-65.
 16. Hosseini SM, Fatorehchy S, Hosseini SA, Haghgoo HA, Hosseinzadeh S. Designing a Gait Enhancer and Determining its Effect on Standing Ability and Gait Speed of Children with Cerebral Palsy Spastic Diplegia. Archives of Rehabilitation 2020; 21(4): 436-453.
 17. Martin L, Baker R, Harvey A. A systematic review of common physiotherapy interventions in school-aged children with cerebral palsy. Physical & occupational therapy in pediatrics 2010; 30(4): 294-312.
 18. Clutterbuck G, Auld M, Johnston L. Active exercise interventions improve gross motor function of ambulant/semi-ambulant children with cerebral palsy: a systematic review. Disability and rehabilitation 2019; 41(10): 1131-1151.
 19. Toovey R, Bernie C, Harvey AR, McGinley JL, Spittle AJ. Task-specific gross motor skills training for ambulant school-aged children with cerebral palsy: a systematic review. BMJ paediatrics open 2017; 1(1): 15-93.
 20. Valentin‐Gudiol M, Mattern‐Baxter K, Girabent‐Farrés M, Bagur‐Calafat C, et al. Treadmill interventions with partial body weight support in children under six years of age at risk of neuromotor delay. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011; 12: CD009242
 21. Wang TH, Liao HF, Peng YC. Reliability and validity of the five-repetition sit-to-stand test for children with cerebral palsy. Clinical rehabilitation 2012; 26(7): 664-671.
 22. Verbecque E, Vereeck L, Boudewyns A, Van de Heyning P, Hallemans A. A modified version of the Timed Up and Go Test for children who are preschoolers. Pediatric Physical Therapy 2016; 28(4): 409-415.
 23. Zaino CA, Marchese VG, Westcott SL. Timed up and down stairs test: preliminary reliability and validity of a new measure of functional mobility. Pediatric Physical Therapy 2004; 16(2): 90-98.
 24. Franjoine MR, Gunther JS, Taylor MJ. Pediatric balance scale: a modified version of the berg balance scale for the school-age child with mild to moderate motor impairment. Pediatric physical therapy 2003; 15(2): 114-128.
 25. Malone A, Kiernan D, French H, Saunders V, O'brien T. Obstacle crossing during gait in children with cerebral palsy: cross-sectional study with kinematic analysis of dynamic balance and trunk control. Physical therapy 2016; 96(8): 1208-1215.
 26. Blundell SW, Shepherd RB, Dean CM, Adams RD, Cahill BM. Functional strength training in cerebral palsy: a pilot study of a group circuit training class for children aged 4–8 years. Clinical rehabilitation. 2003; 17(1): 48-57.
 27. Stevens Shortland AP. Selective motor control correlates with gait abnormality in children with cerebral palsy. Gait & posture 2017; 52: 107-109.
 28. Utley A, Steenbergen B, Astill SL. Ball catching in children with developmental coordination disorder: control of degrees of freedomJL. Homemade Foot Placement Ladder. Physical therapy. 1976; 56(3): 309-317.
 29. Chruscikowski E, Fry NR, Noble JJ, Gough M, Developmental Medicine & Child Neurology 2007; 49(1): 34-38.