مقایسه تعادل ایستا و پویا در میان کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی آموزش پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ‏ایران

2 استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف:
کم‌توان ذهنی به شرایطی گفته می‌شود، که عملکرد کلی ذهن کمتر از  میانگین بوده و با محدودیت ‌هایی در دو یا بیشتر از دو سطح مهارتی و انطباقی قابل‌اجرا ،همراه می باشد. کنترل و ضعف تعادل یکی از مشکلات افراد کم­توان است. از طرفی افتادن- ­هایی که منجر به جراحت در افراد کم­توان ذهنی می ­شود بسیار معمول است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تعادل درکم­توانان ذهنی آموزش ­پذیر بود.
روش بررسی:
پژوهش حاضر از نوع نیمه ­تجربی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دخترکم‌توان ذهنی استان گیلان بود که از میان آن‌ ها 30 دانش‌آموز دخترکم‌توان ذهنی آموزش ­پذیر با بهره هوشی 50-70  در دو گروه کودک با میانگین سنی 0/862±8/20 سال و نوجوان با میانگین سنی 0/756±16 سال و شاخص توده بدنی با میانگین 5/159±20/98 در گروه کودک و میانگین 4/479±24/636 در گروه نوجوان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای ارزیابی تعادل ایستا از آزمون ( SLS ؛Single limb Standing ) و برای ارزیابی تعادل پویا از آزمون Y استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزارSPSS نسخه 26 و آزمون ­های تی مستقل و یومن ویتنی در سطح معنی داری (0/05≤p) استفاده شد. همچنین جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ ها از آزمون شایپرو-ویلک استفاده شد.
یافته ها:
براساس نتایج پژوهش حاضر تفاوت معناداری در تعادل پویا در گروه کودکان (0/823=p) با میانگین و انحراف استاندارد (9/67±7/06) و گروه نوجوانان (4/65± 8/39)،  ضعف در تعادل در شرایط اغتشاش دهلیزی و حس­عمقی  (مشارکت سیستم­ بینایی) (0/174=p) با (10/0±2/94) در گروه کودکان، (9/40±3/62) در گروه نوجوانان، ضعف در تعادل در شرایط اغتشاش بینایی و حس­عمقی (مشارکت سیستم دهلیزی) گروه کودکان (0/818=p )،(7/91±4/64 )، گروه نوجوانان (7/64± 2/80)، در بین دو گروه مشاهده نشد. در دو حالت تعادل ایستا در گروه کودکان در شرایط بدون اغتشاش (0/026= p) (7/15 ±3/24)، در گروه نوجوانان (5/82± 2/24) و در شرایط اغتشاش دهلیزی و بینایی (مشارکت سیستم حس­عمقی) گروه کودکان (0/039=p )،(9/80 ± 3/02) در گروه نوجوانان (11/02± 2/50) بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده شد.
نتیجه گیری:
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد در شرایطی که هر سه سیستم حسی عمقی، دهلیزی و بینایی درکنترل تعادل دخیل بودند بین دو گروه کودک و نوجوان تفاوت معنی ­داری مشاهده شد که درگروه کودکان تعداد خطا بیشتر بوده و از ضعیف ­تری برخوردار می­ باشند. در شرایطی که اطلاعات سیستم­دهلیزی و بینایی در کنترل تعادل دخیل بودند بین دو گروه تفاوت معنی­داری مشاهده نشد و تنها در شرایط اغتشاش در سیستم دهلیزی و بینایی، یعنی هنگامی که سیستم حس­عمقی در  کنترل تعادل دخیل بود بین دو گروه تفاوت مشاهده شد که تعداد خطا درگروه کودکان کمتر بوده و کودکان نسبت به گروه نوجوانان از وضعیت بهتری برخوردار بودند که می تواند نشان دهنده تقویت حس عمقی با افزایش سن باشد. علاوه براین در متغیر تعادل پویا نیز بین دو گروه تفاوت مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


 1.  Fadaei Dehcheshmeh M, Shamsi Majelan A, Jafari SR, Samami N, Daneshmandi H. Comparison of the Quality of Life and Physical Fitness in Males and Female Athletes with Intellectual Disability Participating in Iranian Special Olympics. Scientific Journal of Rehabilttatino Medicine 2020; 8(4):82-91.
 2. Yalfsni A, Jalali N, Gholami Borujeni B,  Ahmadnezhad L. The Effect of Eight weeks Playing Therapy Program on Balance of 10-12 Years Old Mentally Retarded Children. JPSR 2016; 6(1): 65-74. [Persian]
 3. Hosseini FS, Mohammadzadeh H, editors. Research Paper: Does Sensory - Motor Integration Exercises Affect on Static and Dynamic Balance in Children with Trainable Mental Retardation? (Retardation) 2015; 16(1): 26-35.
 4. Daneshmandi H. Physical education and sports for the disabled. JHATMI  2017; 328.
 5. Seyed Sadrodin Shojaodin PD, Parivash Sohrabi MA, Yousef Yarahmadi MA. The Effect and Persistence of Core Stability Training on Balance in 10-16-year-old Educable Boys with Intelectual Disability. Exceptional Children Quarterly 2017; 17(1): 64. [Persian]
 6. Zamani J, Rahanam N. Comparison of the effect of eight weeks of plyometric-equilibrium and combined (plyometric-equilibrium) exercises on the sense of knee joint static balance. JIST  2009: 1-15. [Persian]
 7. Bahiraei S, Daneshmandi H. The Study of relationship between structural profiles and postural control in children with Down syndrome. Practical Studies of Biosciences in Sport 2014; 2: 21-32. [Persian]
 8. Masouleh ZH, Majalani AS, Sedaghati P. Comparison of Postural Control Between Different Age Groups of Girls With Intellectual Disability. J Sport Biomech 2021; 6(4): 240-249. [Persian]
 9. Peterson ML, Christou E, Rosengren KS. Children achieve adult-like sensory integration during stance at 12-years-old. Gait & Posture 2006; 23: 463.
 10. Ahmadi R, Daneshmandi H. The relationship between IQ and dynamic balance in male students with mental retardation. Exceptional education  2014; 31-36 15(2). [Persian]
 11. Blomqvist S, Olsson J, Wallin L, Wester A, Rehn B. Adolescents with intellectual disability have reduced postural balance and muscle performance in trunk and lower limbs compared to peers without intellectual disability. Res Dev Disabil 2013; 34(1): 198-206
 12. Zolghadr H, Sedaghati P, Daneshmandi H. The Effect of Selected Balance/Corrective Exercises on the Balance Performance of Mentally-Retarded Students With Developmental Coordination Disorder. Physical Treatments: Specific Physical Therapy Journal 2019; 9: 23-30.
 13. Mcgill SM, Childs A, Liebenson C. Endurance times for low back stabilization exercises: clinical targets for testing and training from a normal database. Arch Phys Med Rehabil 1999; 80(8): 941-4.
 14. Sidi M, Sidi F, Rahimi A, Minunjad H. Investigating the effectiveness of the sensory systems involved in controlling the posture of deaf athletes and non-athletes. Sports medicine (movement) 2014; 7(1): 111-27.
 15. Cumberworth VL, Patel  NN, Rogers W, Kenyon GS. The maturation of balance in children. The Journal of Laryngology & Otolog 2007; 121(5): 49-54
 16. Hirabayashi S-i, Iwasaki Y. Developmental perspective of sensory organization on postural control. Brain & Development 1995; 17(2): 11-30
 17. Sá C, Boffino CC, Ramos RT, Tanaka C. Development of postural control and maturation of sensory systems in children of different ages a cross-sectional study. Braz J Phys Ther 2018; 22(1): 70-6.
 18. Stins JF, Emck C, de Vries EM, Doop S, Beek PJ. Attentional and sensory contributions to postural sway in children with autism spectrum disorder. Gait Posture 2015; 42(2): 199-203.