بررسی حساسیت کانترست و میدان بینایی در بیماران گلوکوم زاویه باز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران

5 چشم پزشک، فوق تخصص گلوکوم، مرکز تحقیقات بیمارستان چشم پزشکی نور

چکیده

هدف:
بررسی ارتباط بین حساسیت کانترست و میدان بینایی در گلوکوم زاویه باز
روش بررسی:
در این مطالعه به بررسی60 فرد (120 چشم) دارای گلوکوم زاویه باز(Primery Open Angle (Glaucoma; POAG و40 فرد (80 چشم) نرمال در محدوده سنی60-30 سال که حدت بینایی20/40 یا بهتر داشتند پرداخته شد. نقایص میدان بینایی افراد با استفاده از شاخص‌های(Mean Deviation; MD) و(Pattern Standard Deviation; PSD) پریمتری اتومات Humphrey و حساسیت کانترست (Contrast) با استفاده از شاخص‌های MichelsonوWeber) آزمایش کانترست فر ایبرگ اندازه‌گیری شد. میدان بینایی با استفاده از برنامه تمام آستانه 24-2 با استفاده از دستگاه پریمتری Humphrey انجام شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات بدست آمده از طریق روش‌های آماری توصیفی و تحلیلی آنالیز گردید.
یافته‌ها:
در ارزیابی مقادیر بدست آمده از آزمایش حساسیت کانترست، در افراد گلوکومی میزان کمی معیارMichelson و Weber در مقایسه با افراد نرمال بیشتر بود که بیانگر کاهش میزان حساسیت کانترست در افراد گلوکومی است. ارتباط معنا‌داری (0/001=p، 0/289=r) بین متغیر MD (نمایانگر صدمات منتشر) با  Michelsonو نیز MD با (0/001=p، 0/302- =r) Weber برقرار است، اما این ارتباط در مورد متغیر PSD که در بیماران گلوکومی نمایانگر صدمات موضعی است صدق نمی‌کند.
نتیجه‌گیری:
در بیماران گلوکوم زاویه باز با حدت بینایی20/40 یا بهتر، بین کاهش حساسیت کانترست با افزایش نقایص میدان بینایی ارتباط قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. به نظر می‌رسد همین کاهش حساسیت کانترست می‌تواند علت شکایت بیماران گلوکومی از بینایی ضعیف علیرغم حدت بینایی نرمال آنان باشد. ارتباط این یافته مبین آن است که می توان آزمونهای موثرتری برای تشخیص این بیماری گلوکوم انجام داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Trible JR, Schultz RO, Robinson JC, Rothe TL. Accuracy of glaucoma detection with frequency-doubling perimetry. Am J Ophthalmol 2000; 129(6): 740-5.
2. Parida BK. A Possible Mechanism of the Primary Open Angle Glaucoma. Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal 2013; 2(1): 25.
3. Quigley HA, Broman AT. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020. Br J Ophthalmol 2006; 90(3): 262-7.
4. Heijl A, Bengtsson B, Oskarsdottir SE. Prevalence and severity of undetected manifest glaucoma: results from the early manifest glaucoma trial screening. Ophthalmology  2013; 120(8): 1541-5.
5. Sponsel WE, Arango S, Trigo Y, Mensah J. Clinical classification of glaucomatous visual field loss by frequency doubling perimetry. Am J Ophthalmol 1998; 125(6): 830-6.
6. Stamper R. Psychophysical changes in glaucoma. Surv Ophthalmol  1989; 33: 309-18.
7. Atkin A, Wolkstein M, Bodis-Wollner I, Anders M, Kels B, Podos SM. Interocular comparison of contrast sensitivities in glaucoma patients and suspects. Br J Ophthalmol 1980; 64(11): 858-62.
8. Lachenmayr BJ, Drance SM, Douglas GR, Mikelberg FS. Light-sense, flicker and resolution perimetry in glaucoma: a comparative study. Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology 1991; 229(3): 246-51.
9. Medeiros FA, Sample PA, Weinreb RN. Frequency doubling technology perimetry abnormalities as predictors of glaucomatous visual field loss. Am J Ophthalmol 2004; 137(5): 863-71.
10. Hot A, Dul MW, Swanson WH. Development and evaluation of a contrast sensitivity perimetry test for patients with glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci  2008; 49(7): 3049-57.
11. Leeprechanon N, Giangiacomo A, Fontana H, Hoffman D, Caprioli J. Frequency-doubling perimetry: comparison with standard automated perimetry to detect glaucoma. American journal of ophthalmology 2007; 143(2): 263-71. e1.
12. Falcao-Reis F, O'Donoghue E, Buceti R, Hitchings R, Arden G. Peripheral contrast sensitivity in glaucoma and ocular hypertension. Br J Ophthalmol 1990; 74(12): 712-6.
13. Hawkins AS, Szlyk JP, Ardickas Z, Alexander KR, Wilensky JT. Comparison of contrast sensitivity, visual acuity, and Humphrey visual field testing in patients with glaucoma. J Glaucoma 2003; 12(2): 134-8.
14. Altangerel U, Spaeth GL, Rhee DJ. Visual function, disability, and psychological impact of glaucoma. Curr Opin Ophthalmol 2003; 14(2): 100-5.
15. Richman J, Spaeth GL, Wirostko B. Contrast sensitivity basics and a critique of currently available tests. J Cataract Refract Surg 2013; 39(7): 1100-6.
16. Wood JM, Lovie-Kitchin JE. Contrast sensitivity measurement in the detection of primary open angle glaucoma 1991.
17. Richman J, Lorenzana LL, Lankaranian D, Dugar J, Mayer JR, Wizov SS, et al. Relationships in glaucoma patients between standard vision tests, quality of life, and ability to perform daily activities. Ophthalmic Epidemiol 2010; 17(3): 144-51.
18. Tochel C, Morton J, Jay J, Morrison J. Relationship between visual field loss and contrast threshold elevation in glaucoma. BMC ophthalmology 2005; 5(1): 22.
19. Wilensky JT, Hawkins A. Comparison of contrast sensitivity, visual acuity, and Humphrey visual field testing in patients with glaucoma. Trans Am Ophthalmol Soc 2001; 99: 213.