نویسنده = رضا رجبی
رابطه شاخص های وضعیت بدنی با تعادل در دانش آموزان 7 تا 10 ساله

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 39-53

10.22038/jpsr.2022.51226.2152

کریم خلاقی؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ معصومه شجاعی