نویسنده = فواد صیدی
تفاوت زمان آغاز تمرینات اینترینسیک و یا اکسترینسیک بر ویژگی های مورفولوژیک عضلات منتخب پا ‏

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 63-74

10.22038/jpsr.2023.67000.2416

جعفر کتابچی؛ فواد صیدی؛ شیلا حقیقت؛ یوسف مقدرس تبریزی