کلیدواژه‌ها = فلج مغزی
تأثیر تمرین حرکتی دو دستی مبتنی بر بازی رایانه ای بر عملکرد حرکتی دست کودکان فلج مغزی همی پرتیک ‏اسپاستیک

دوره 12، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 26-39

10.22038/jpsr.2024.76440.2581

پریسا حسینی؛ حمیدرضا کبروی؛ احسان تهامی؛ افسانه زینل زاده؛ نرگس هاشمی؛ مهران بیرقی طوسی؛ جواد آخوندیان


مقایسه طیف فرکانس نیروهای عکس‌العمل زمین و الکترومایوگرافی در کودکان سالم و فلج مغزی طی راه رفتن

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 83-96

10.22038/jpsr.2021.47269.2093

سجاد انوشیروانی؛ سعیده حشمتی زاده؛ امید یوسفی بیله سوار؛ محمد عبداله پور درویشانی؛ لیلی اکبری فرد


بررسی تاثیر اسپلینت کوتاه شست بر عملکرد دست کودکان با فلج مغزی 12-8 ساله

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 63-71

10.22038/jpsr.2019.31476.1791

نفیسه سادات شریفی؛ محمدهادی صاحبی؛ مهدی عبدالوهاب