موضوعات = فیزیوتراپی
تاثیر سرعت راه‌رفتن بر هم‌آهنگی بین‌سگمانی در سالمندان با و بدون سابقه زمین‌خوردن

دوره 7، شماره 2، تیر 1397، صفحه 18-29

تبسم قنواتی؛ محمد مهرآور؛ نورالدین کریمی؛ مهیار صلواتی؛ حسین نگهبان سیوکی


راه رفتن دوتکلیفی در سالمندان: مقاله مروری

دوره 7، شماره 2، تیر 1397، صفحه 99-108

تبسم قنواتی؛ شیرین رحیم زاده؛ شبنم پوررضا


تاثیر سرعت انقباض فعالیت برونگرا آسیب‌ زا بر اقتصاد دویدن دختران جوان تمرین‌کرده

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-39

فرزانه موثقی؛ حیدر صادقی؛ جواد نعمتی؛ سبحان سبحانی