نویسنده = �������� ���������������� ����������
تأثیر مداخلات تمرینی بر تعادل ورزشکاران ایرانی دارای بی‌ثباتی مچ پا ، مقالة مروری ‏

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

10.22038/jpsr.2023.60015.2296

منصور صاحب الزمانی؛ مریم شریفی؛ عبدالحمید دانشجو


هدینگ فوتبال: مروری بر مستندات موجود در زمینه شیوع، مکانیسم ها و نشانگرهای بیوشیمیایی مرتبط با ‏آسیب سر

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 108-124

10.22038/jpsr.2022.57796.2254

حسین دادگر؛ عبدالحمید دانشجو؛ منصور صاحب الزمانی؛ امید اسماعیلی؛ منا خراجی