کلیدواژه‌ها = پیشگیری از آسیب
مدیریت آسیب های ورزشی کاربران باشگاه های بدنسازی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 49-55

10.22038/jpsr.2022.58118.2262

امیرعلی رهنما؛ حمیدرضا ایرانی؛ علی صابری؛ سعید جمالی برایجانی